Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

       1752                            12.10.2018 година                              гр.Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Бургаският административен съд,        XIX-ти административен състав,

на четвърти октомври                         две хиляди и осемнадесета година,

В публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

              ЧЛЕНОВЕ : 1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                2. ЯНА КОЛЕВА

 

при секретаря И.Л.

с участието на прокурора Тиха Стоянова

като разгледа докладваното от съдията Колева касационно наказателно административен характер дело № 2068 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Т.А- директор РИОСВ-Бургас против Решение № 58/14.06.2018 г., постановено по НАХД № 71/2018 г. по описа на Районен съд - Средец, с което е отменено Наказателно постановление № 25/12.04.2018 г., издадено от Директор РИОСВ-Бургас, с което на касатора за нарушение на чл.145, ал.1 т.4 от Закона за управление на отпадъците, на основание чл. 145, ал.2 вр. с чл.145, ал.1 т.4 от Закона за управление на отпадъците е наложена имуществена санкция в размер на 3000лв. и на основание чл.20, ал.2 от ЗАНН са отнети в полза на Държавата 54кг цветни метали. В жалбата си жалбоподателят иска съдът да отмени оспорвания акт и да потвърди процесното наказателно постановление.  Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1, т.1 и 2 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В съдебно заседание касаторът не се представлява.

Ответникът по касация – „УЕЙСТ 2011“ ЕООД, редовно уведомен, не изпраща представител и не ангажира становище по обжалването.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас счита че решението на първата инстанция е правилно и законосъобразно и следва да бъде оставено в сила.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл. 211 от АПК от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалване и в съответствие с изискванията за форма и реквизити.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Производството пред Районен съд - Бургас е образувано по жалба от „УЕЙСТ 2011“ ЕООД с управител Т. Н. Караевренска против Наказателно постановление № 25/12.04.2018 г., издадено от Директор РИОСВ-Бургас. С Решение № 58/14.06.2018 г., постановено по НАХД № 71/2018 г. по описа на Районен съд - Средец, Районен съд-Средец е отменил наказателното постановление.

За да постанови решението си първоинстанционният съд е приел, че наказващият орган е допуснал съществени процесуални нарушения при издаването на наказателното постановление, изразяващи се в неясно и неточно описание на фактическата обстановка, което представлява нарушение на чл.57, т.5 от ЗАНН. В допълнение е посочено и нарушение на чл.57, ал.1, т.8 от ЗАНН, тъй като вещите отнети в полза на Държавата не са индивидуализирани. При така изложените мотиви районният съд е отменил обжалваното наказателно постановление.

Съгласно чл. 63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията, предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Касационната съдебна инстанция извърши проверка относно приложението на закона, въз основа на фактическите констатации, приети от първоинстанционния съд при спазване на правилата за събиране, проверка и оценка на доказателствата.

От фактическа страна е установено, че на 29.12.2017г. свидетелите Михов и Стоянов във връзка с подаден сигнал за кражба, извършили проверка на пункт предаване на черни и цветни метали, стопанисван от „УЕЙСТ 2011“ ЕООД, находящ се в гр. Средец. В хода на проверката установили, че в пункта се намират три топчета бодлива тел, за които на 29.12.2017г. не били налични вписвания в отчетните документи.

За констатираното нарушение на 29.12.2018г., срещу „УЕЙСТ 2011“ ЕООД бил съставен на 27.03.2018г. акт за установяване на административно нарушение за нарушение на чл. 145, ал.1, т.4 от ЗУО. На 12.04.2018 г. срещу „УЕЙСТ 2011“ ЕООД е издадено обжалваното наказателно постановление, с което за нарушение на чл.145, ал.1 т.4 от Закона за управление на отпадъците, на основание чл. 145, ал.2 вр. с чл.145, ал.1 т.4 от Закона за управление на отпадъците е наложена имуществена санкция в размер на 3000лв. и на основание чл.20, ал.2 от ЗАНН са отнети в полза на Държавата 54кг цветни метали.

Касационният съдебен състав приема, че АУАН и НП са съставени/издадени от компетентни органи и в предвидените от ЗАНН срокове.

Съдебното решение е съобразено с материалния закон, процесуалните правила и е обосновано. При правилно изяснена фактическа обстановка, районният съд е постановил правилен и законосъобразен съдебен акт, като изложените в същия аргументи не следва да бъдат преповтаряни.

Съгласно чл.145, ал.2 вр. с ал.1, т.4 от ЗУО на едноличен търговец или юридическо лице се налага имуществена санкция, когато след извършване на сделката за получаване и/или предаване на ОЧЦМ не вписва в отчетните документи всички обстоятелства.

Предвид приложимите разпоредби, съдът приема, че за да бъде съставомерно извършеното деяние, е необходимо от обективна страна да е извършена сделка, за която в отчетните документи не са вписани всички обстоятелства.

В конкретния случай, от съвкупната преценка на всички доказателства по делото се установи, че при извършената проверка служителите на РУ-Средец са намерили 3 бр. топчета –навита бодлива тел  с общо тегло 73кг. Намирането на вещите в пункта не е изпълнителното деяние на нарушението. Изпълнителното деяние е осъществено чрез бездействие и се изразява в невписването да данните по сделката. В настоящия случай актосъставителят и наказващият орган не са положили усилия, за да изяснят съставомерните признаци на деянието, въпреки своевременните възражения направени от представителя на ЮЛ. По посочените причини фактическата обстановка, описана в акта за нарушение и наказателното постановление е останала непълна и неясна, като не са вписани съставомерни признаци на деянието-не е посочена датата на сделката, оттам не е посочена дата на деянието, предвид обстоятелството, че 29.12.2017г. е датата на проверката, при която са намерили бодливата тел, посочено е че не са вписани 73кг намерена бодлива тел, а не че не е вписана сделка, която всъщност подлежи на вписване. Визираните по-горе нарушения се квалифицират по чл.42, т.3 и 4 и чл.57, т.5 от ЗАНН и са съществени, тъй като водят до нарушаване правото на защита на жалбоподателя в хода на производството по издаване на наказателното постановление.

По изложените съображения при извършената на основание чл. 218, ал.2 от АПК служебна проверка, касационната инстанция не констатира пороци, водещи до недопустимост или нищожност на обжалваното решение, счита, че следва да се остави в сила.

Така мотивиран и на основание чл. 221, ал. 2, предл. 1 от АПК, във вр. чл. 218 от АПК, във вр. чл. 63, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН, Административният съд Бургас, ХІХ-ти състав

Р   Е   Ш   И:

 

  ОСТАВЯ В СИЛА решение Решение № 58/14.06.2018 г., постановено по НАХД № 71/2018 г. по описа на Районен съд – Средец.

 Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                2.