ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 25.01.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и пети януари                     две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2068 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 11.25 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Алексиев транс“ ЕООД се явяват управителят Н.А. и адвокат С..

За ответника- директор на ТД на НАП Бургас се явява гл.юрисконсулт М.С., надлежно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

СЪДЪТ докладва постъпило писмо от ТД на НАП Бургас, в изпълнение определението на съда от предходното съдебно заседание.

 

Адвокат С.: Във връзка с изисканото наддавателно предложение и постъпилото писмо от ТД на НАП Бургас, с което всъщност заявяват, че не са наясно какво доказателство трябва да бъде представено. Всъщност налице са косвени доказателства по делото, от които да се направи извод относно размера на предложената цена на жалбоподателя и да се установи, че тя е по-висока от цената предложена от спечелилият търга. Няма да соча други доказателства. Моля да приключите събирането на доказателства, като представям и списък на разноските.

Юрисконсулт С.: Съгласно писмото на ТД на НАП Бургас, в което сме описали подробно мотивите, поради които не можем да представим наддавателното предложение, в момента не представяме същото. Други доказателства няма да сочим. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

СЪДЪТ, след като изслуша становищата на страните, по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА писмо изх.№ИТ-00-11186/11.01.2017г. от директора на ТД на НАП Бургас.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат С.: Почитаема госпожо съдия, моля да отмените атакуваното решение № 155/03.10.2016г. на директора на ТД на НАП Бургас като изцяло неправилно и незаконосъобразно. Подробни съображения са развити в подадената от нас жалба, като ще моля за възможност за представяне на писмена защита в определен ми от съда срок.

Юрисконсулт С.: Моля да потвърдите решението на териториалния директор, с което е оставена жалбата срещу действията на публичния изпълнител като недопустима. Подробни съображения са изложени в решението на териториалния директор. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение на осн. чл.161 от ДОПК.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок, като с оглед направеното искане определи на процесуалния представител на жалбоподателя 7-дневен срок за представяне на писмена защита.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: