ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 16.12.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На шестнадесети декември                      две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2068 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

         За жалбоподателя „Алексиев транс“ ЕООД се явяват управителят Н.А. и адвокат С., надлежно упълномощена.

За ответника- директор на ТД на НАП Бургас се явява юрисконсулт А., надлежно упълномощен.

 

Адвокат С.: Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт А.: Моля да не се дава ход на делото. Считам, че жалбоподателят не е от кръга лица, които имат правен интерес от оспорване, но ако съдът прецени, то не възразявам да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба на „Алексиев трас“ ЕООД против решение № 155/03.10.2016г. на директора на ТД на НАП Бургас, с което е оставена без разглеждане жалба с вх.№ ИТ-00-11186/26.09.2016г. по регистъра на ТД на НАП Бургас, подадена от „Алексиев трас“ ЕООД, против действия на публичен изпълнител М.В.Д.-М..

По делото е постъпила административната преписка.

 

Адвокат С.: Поддържам жалбата. С жалбата съм направила искане ТД на НАП да представят административната преписка и те са я представили. При прегледа на преписката установих, че единственото нещо, което липсва в нея е, че наддавателното предложение на„Алексиев трас“ ЕООД не е приложено. Четейки решението на директора на ТД на НАП Бургас си правя извода, че същото не е отваряно изобщо. Наддавателното предложение е по изпълнителното дело и не съм се снабдявала с него и в тази връзка имам доказателствено искане същото да бъде представено. Към жалбата си сме представили само плика, но считам, че е необходимо да се провери дали е налице и това условие, за което е необходимо наддавателното предложение. Правя искане да бъде задължена ответната страна да представи по делото наддавателно предложение № С-160002-000-0308510 от 14.09.2016г. от 16.45ч. направено от „Алексиев трас“ ЕООД и находящо се по изп.д. №2140002403/2014 по описа на ТД на НАП Бургас на производство при публичен изпълнител М.В.Д.-М.. Други доказателствени искания нямам.

Юрисконсулт А.: Оспорвам жалбата. Ние освен представените с преписката доказателства, няма да сочим други. Не възразявам да ни се даде възможност да представим поисканото от процесуалния представител на жалбоподателя доказателство.

 

СЪДЪТ намира приложените в административната преписка писмени доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Направеното от пълномощника на жалбоподателя доказателствено искане съдът намира за основателно, доколкото соченото доказателство е относимо към предпоставките за допустимост на подадената от жалбоподателя  „Алексиев трас“ ЕООД жалба до директора на ТД на НАП Бургас против действията на публичния изпълнител М.В.Д.-М.. Ето защо съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените в административната преписка писмени доказателства.

ЗАДЪЛЖАВА, на осн. чл. 190 от ГПК, във вр. с чл. 144 АПК, ответната страна да представи в срок до следващото съдебно заседание наддавателно предложение С-160002-000-0308510 от 14.09.2016г., направено „Алексиев трас“ ЕООД, находящо се по изпълнително дело №2140002403/2014 по описа на ТД на НАП Бургас.

 

СЪДЪТ с оглед събиране на допуснатите доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 25.01.2017г. от 10.50ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: