ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 27.05.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и седми май                          две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2068 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 10,30 часа се явиха:

За жалбоподателите С.В.Г., А.М.Г., Ч.В.Г. и С.А.Г. - редовно уведомени, се явява адв. Т. с представено по делото пълномощно.

         За ответника Община Карнобат - редовно уведомен, не се явява представител.

         За Заинтересованата страна РКС „ОРАЛО” Сливен, клон Карнобат – редовно уведомен, не се явява представител.

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилото заключение на вещото лице с вх. № 4657 от 19.05.2015 година, което е в срока по чл.199 ГПК.

 

Адв. Т.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв. Т.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

Съдът пристъпва  към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

 

  Инж. С.Ж.И. на ** години, българин, български гражданин, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

Адв. Т.: Посочили сте точно размерите на тази част от терена, която съгласно проекта е предвидена за преминаване. Този подход преминава ли през съществуващата масивна сграда?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Както е отразено правото на преминаване, съгласно приложението на Община Карнобат и скицата и след оглед на място установих, че подходът към процесната сграда преминава през масивна пристройка- 25 см зид със стоманобетонов пояс.

 

Адв. Т.: Обективно възможно ли е да се осъществи подхода, както е оценен, или би трябвало да се събори сградата?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Ограждащият фасаден зид би следвало да се събори.

 

Адв. Т.: Нямам повече въпроси. Да се приеме заключението на вещото лице и да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице и му определя окончателно възнаграждение в размер на 450,00 лв. платими от внесения депозит. /издаден РКО 450,00 лева на 27.05.2015 г./

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

Адв. Т.: Уважаема г-жо Съдия,  моля, да се уважи жалбата. Независимо как се възприема предмета на правния спор, дали става дума за законосъобразно определяне на подхода, или само за законосъобразно определяне на оценката, така проектирания подход и оцененото право на преминаване е безпредметно, тъй като е невъзможно да бъде реализирано и оценката не е обективна, защото оценяваме нещо, което не може да съществува реално.

Моля да уважите жалбата.

Моля за присъждане на съдебно-деловодните разноски.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: