ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 31.05.                                                                               град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    VІІІ-ми административен  състав       

На тридесет и първи май                         две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2067 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 11,00 часа се явиха:

За жалбоподателя Г.Б.Б. като ЕТ „Сънсет - Г.Б.” - редовно уведомен, се явява адв. П., с представено по делото пълномощно.

          За ответника - директор на дирекция „ОДОП” гр. Бургас при ЦУ  НАП - София - редовно уведомен, се явява юк. М., с представено по делото пълномощно.

Явяват се вещото лице С.А..

 

Съдът докладва постъпило заключение на вещото лице по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза с вх.№ 4694/11.05.2017 г., което е в срока по чл.199 ГПК.

Съдът докладва постъпили доказателства с молба вх. № 4109/25.04.2017 г. /от л. 35 до л. 66 от делото/.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба,  на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

адв. П.:  Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

юк. М.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към изслушване на заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза.

 

УСТАНОВЯВА самоличността на вещото лице, както следва:

 

С.В.А. на ** години, българка, българска гражданка, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

адв. П.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

Юк. М.: Имам въпроси. На страница № 4 от заключението сте написали, че получените плащания от жалбоподателя са в общ размер на 140 112,00 лв. В тази сума влизат ли тези суми, които са платени от инвеститора на обекта „Мена 2005“ ООД по личните сметки на жалбоподателя?

 

Вещото лице: Не съм анализирала личните сметки на жалбоподателя. Това са сумите, които са отразени като платени по сметката на дружеството.

 

Юк. М.: Следва ли да бъде издадено кредитно известие при положение, че услугата по една доставка е извършена, но не е налице цялостно плащане по нея?

 

Вещото лице: Така зададен въпроса разбирам, че ако липсва само извършено плащане и приемем, че смр е извършено, то кредитно известие не следва да бъде издадено, тъй като плащането няма нищо общо с датата на възникване или невъзникване на данъчно събитие.

 

Юк. М.: Нямам повече въпроси.

 

адв. П.: Във връзка с въпроса на процесуалния представител на ответната страна как тогава евентуално се установява, че няма извършване на услугата в пълен обем?

 

Вещото лице: Това е едно от основанията за издаване на кредитно известие. Когато услугата не е извършена в пълен обем или стоките не са достатъчни, както е договорено и изобщо има промяна в данъчната основа на фактурата в посока увеличение или намаление се издава дебитно или кредитно известие.

 

адв. П.: Съобразихте ли се със изготвената и приета съдебно-техническа експертиза, от която се установи, че услугата не е извършена в пълен обем?

 

Вещото лице: Вещото лице по съдебно-техническата експертиза е установило още по-малко извършени СМР, от това което е фактически и съобразно с кредитните известия.

 

адв. П.: Да се приеме заключението на вещото лице. Няма да сочим други доказателства. Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

Юк. М.: Оспорвам заключението само в частта относно получените плащания в размер на 140 112,00 лв. Безспорно по делото е посочено на страница № 19 от РД, че по личната сметка на Г.Б. от управителя на „Мена 2005“ ООД Б.Х. са извършени плащания по сметките му в ПИБ и Корпоративна търговска банка в размер на 34 650,00 лв., които жалбоподателят е приел, че са във връзка с строителството на въпросния обект в гр. Несебър. Няма да сочим други доказателства. Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените и постъпилите с молба вх. № 4109/25.04.2017 г. доказателства /от л. 35 до л. 66 от делото/.

ПРИЕМА заключението на вещото лице и му определя окончателно възнаграждение в размер на 600,00 лева, платими от внесения депозит. /издаден РКО 600 лв. на 31.05.2017 г./.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

 

адв. П.: Уважаема г-жо председател, моля да приемете за основателна жалбата на доверителя ми по обжалваната част на РА, предмет на настоящето производство. Моля да съобразите вашето решение със събраните по делото доказателства, с мотивите, изложени в жалбата и заключенията по двете експертизи, приети от съда. Ще направя едно възражение по повод казаното от представителя на ответната страна във връзка с получени плащания по личната сметка на доверителя ми. По отношение на тях изрично в хода на ревизията са събрани доказателства, обяснения от лицето, потвърдени от представителя на „Мена 2005“ ООД, че тези пари имат друго предназначение и нямат общо с извършеното строителство. Те са по други уговорки между страните. Реално сумата за извършената услуга съвпада по обем и цена със заплатеното заедно с издадените две кредитни известия. Моля за решение в този смисъл.

 

Юк. М.: Уважаема г-жо председател, моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна. Основен предмет на спора в настоящето производство е дали лицето Г.Б. като ЕТ „Сънсет – Г.Б.“ е имало право да  издаде кредитни известия във връзка с извършената от него СМР на въпросния обект в гр. Несебър.

Първото кредитно известие е издадено във връзка с протокол от 01.05.2006 г., съгласно който страните са се съгласили, че извършените работи на обекта следва да бъдат намалени с 11 000,00 лв., който факт е бил известен на жалбоподателя още на 01.05.2006 г. Независимо от това същият на 20.05.2006 г. издава фактура, съгласно която данъчната основа е в размер на 25 000 ,00 лв. и издава кредитно известие по нея. По делото са налице достатъчно доказателства, че въпросните СМР са извършени, което е видно от приемо-предавателния протокол от 30.11.2006 г., с който двете страни са установили, че всички договорени СМР са извършени, целият обект в случая сградата е завършена, което означава, че жалбоподателят е изпълнил както подпокривната плоча, така и покрива, предмет на въпросната фактура.  

Второто кредитно известие е издадено във връзка с авансово плащане, като по делото не са представени доказателства за извършено такова от фирма „Мена 2005“ ООД към жалбоподателя. По личната сметка на Г.Б. в ПИБ и Корпоративна търговка банка са извършени плащания. По делото има доказателства единствено за договорки за връщане на преведени суми в ПИБ, но не и за тези в Корпоративна търговка банка. Няма доказателства за връщане на сумите, постъпили по сметката му в ПИБ.

С оглед изложеното моля да бъде потвърден РА в обжалваната част, тъй като в останалата част РА е влязъл в сила съгласно решение на ВАС. Моля да ни бъдат присъдени разноските по делото в размер на 3204,00 лв. по настоящето производство.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: