ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 29.03.                                                                     град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и девети март                      две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2067 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 10,45 часа се явиха:

За жалбоподателя Г.Б.Б. като ЕТ „Сънсет - Г.Б.” - редовно уведомен, се явява адв. П., с представено по делото пълномощно.

          За ответника - директор на дирекция „ОДОП” гр. Бургас при ЦУ  НАП - София - редовно уведомен, се явява юк. М., с представено по делото пълномощно.

Явяват се вещото лице инж. С.И..

 

Съдът докладва постъпило заключение на вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза с вх.№ 2824/21.03.2017 г., което е в срока по чл.199 ГПК.

Съдът констатира, че по делото не е изготвено заключението на вещото лице по допусната съдебно-счетоводна експертиза.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба,  на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

адв. П.:  Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

юк. М.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към изслушване на заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза.

 

УСТАНОВЯВА самоличността на вещото лице, както следва:

 

Инж. С.Ж.И. на ** години, българин, български гражданин, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

адв. П.: Макар, че вещото лице е отговорило изчерпателно на въпросите искам да задам един обобщаващ въпрос. Очевидно това, което е заснело вещото лице е настоящето състояние на обекта, въз основа на съставените строителни документи ЕТ „Сънсет - Г.Б.” изпълнител ли е на покрив и покривна конструкция?

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Във връзка с поставените задачи посетих община Несебър, но там все още не е въведен в експлоатация обекта за цялата сграда. Има отказване за приемане на сградата. Няма съставени актове от надзорната фирма. В тази връзка съм се придържал към документите по делото при изследване на това кое е изплатено. На базата на актове, образец №7 и приемо-предавателни протоколи има приемане до етап V без покривна плоча и покрив.

адв. П.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

юк. М.: С оглед така зададения въпрос и отговора към него по делото има акт за приемане на СМР по нива и елементи, като цитирайки в заключението има такъв от 30.10.2006 г., нали?

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Да, но няма приемо-предавателен протокол за сума за заплащане. Това е нещото, което ме кара да мисля, че не е прието като извършена работа.

 

юк. М.: Според Вас те са подписани?

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Но не са подписани от инвеститора и изпълнителя.

 

юк. М.: На страница №5 в коментара, сте посочил, че според Вас определената пазарна стойност на обекта съответства на стойността на СМР по договора за строителство в размер на 155 900, 00 лв. В началото на заключението на страница №2 в рекапитулацията сте посочил сумата от 172 100,00 лв. без ДДС, по договор – 155 900,00 лв.  Как сте получил сумата от рекапитулацията, като към сумата по договор сте прибавил  55 000, 00 лв. без ДДС и сте извадил 38 800, 00 лв. без ддс, ли?

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Да, точно така.

 

юк. М.: В тази връзка взел ли сте предвид при изчислението допълнителните споразумения от 01.05.2006 г. и 01.07.2006 г.?

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Разбира се, те са цитирани в заключението.

 

юк. М.: В допълнителното споразумение от 01.07.2006 г., подписано от двете страни,  е записано, че окончателната стойност на СМР по договора ще възлезе на 117 000, 00 лв.

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Не ми е ясно от къде идва тази сума. Тази стойност не съм я съобразил в заключението си. Аз го чета - 38 000, 00 лв. /минус 38 000, 00 лв./.

 

юк. М.: Според Вас покривната плоча и покрива не са изпълнени от ЕТ „Сънсет – Г.Б.”  независимо, че има такива документи?

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Има съставен протокол образец №7 за приемане на строителството, но няма приемо-предавателен протокол със съответната сума за изплащане. Това ми е дало основание да кажа, че тази работа не е отразена по отношение на плащане и не е извършена от ЕТ „Сънсет – Г.Б.”.  

 

юк. М.: Да разбирам ли, че в таблицата на страница №5 от заключението не сте включили тези строителни работи по покривна плоча и покрив?

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Да, на „покриване“ съм дал чертичка, т.е. нула.

 

юк. М.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

адв. П.: Да се приеме заключението на вещото лице и да се даде възможност на вещото лице по допусната съдебно-счетоводна експертиза да изготви същата и да вземе за сведение изготвената съдебно-техническа експертиза.

 

юк. М.: Нямам възражение, да се приеме заключението на вещото лице.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице и му определя окончателно възнаграждение в размер на 500,00 лева, платими от внесения депозит. /издаден РКО 500 лв. на 29.03.2017 г./.

Дава възможност на вещото лице по допуснатата съдебно-счетоводната експертиза да изготви заключението.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ДА СЕ УВЕДОМИ вещото лице С.А. за датата на съдебното заседание.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 10.05.2017 г. от  10,15 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: