ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 07.12.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На седми декември                                 две хиляди и шестнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2067 по описа за  2016 година.                     

На именното повикване в 11,15 часа се явиха:

         За жалбоподателя Г.Б.Б. като ЕТ „Сънсет – Г. Б.” - редовно уведомен, се явява адв. П. с пълномощно от първата инстанция.

         За ответника - Директор на Дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ на НАП – София - редовно уведомен, се явява юк. Ж. – представя пълномощно.

        

         По хода на  делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата Г. Б. Б. като ЕТ „СЪНСЕТ – Г. Б.” с ЕИК по Булстат 102848741, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Патриарх Евтимий” № 14, ет. 1, ап. 1 против Ревизионен акт № 021201372/13.11.2012 г. на инспектор по приходите при ТД НАП Бургас, частично потвърден с Решение № 24/23.01.2013 г. на Директора на Дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ на НАП - София.

Делото се разглежда за втори път пред настоящата инстанция след като с решение № 11335/26.10.2016 г., постановено по адм. дело №  8198/2015 г. на Върховен административен съд,  решение № 723/17.04.2015 г. по адм. дело 633/2014 г. на Административен съд- Бургас е отменено в частта, в която е отменен ревизионния акт, относно определението задължение по ЗДДС за месец октомври 2006 г., ведно с дължимата лихва и в частта, в която е отхвърлена жалбата на едноличния търговец против ревизионния акт  в частта, в която са определени задължения по ЗДДС /отм./ за месец май 2006 г., ведно с дължимата лихва и в частта, в която са определени задължения по ЗОДФЛ /отм./ за 2006 г., ведно с дължимата лихва и в частта за разноските  и делото е върнато за ново разглеждане от друг съдебен състав с дадени задължителни указания.

СЪДЪТ УКАЗВА на страните доказателствената тежест в процеса, съобразно нормата на чл. 170 АПК и чл. 154 ГПК, във вр. § 2 от ДР ДОПК по отношение на задълженията по ЗДДС.

СЪДЪТ УКАЗВА на жалбоподателя, че носи доказателствена тежест за оборване констатациите на административния орган по отношение на задълженията по ЗОДФЛ, тъй като ревизията е извършена по реда на чл. 122 ДОПК.

 

Адв. П.: Поддържаме жалбата по неотменената част на ревизионния акт. Ще се съобразим с указанията на Върховен административен съд. По повод за установяване на ДДС от доверителя ми по облагаеми доставки на „Мена 2005” ООД за назначаване на съдебно-техническа експертиза и съдебно-счетоводната експертиза. Изказвам съображения, че трудно и невъзможно е техническата експертиза да установи строително-монтажни работи, извършени преди 10 години. Вещото лице ще се съобрази с представените строителни книжа. Аналогично е положението и за съдебно-счетоводната експертиза, касае се за счетоводни записвания при „Мена 2005” ООД, като законът предвижда 5 години давностен срок за съхранение на счетоводните документи. Касае се за 2006 г. По отношение на ЗОДФЛ и данъкът за 2006 г., представени са доказателства, които съдът следва да прецени.

 

Юк. Ж.: Оспорвам жалбата, в частта, в която Върховен административен съд е отменил решението на Административен съд Бургас. Съдебният състав следва да установи дали правилно са установени задълженията по ЗДДС за месец октомври 2006 г. и по ЗОДФЛ за 2006 г., да се съобразите с разноските за целия акт като краен резултат. При предходното дело, съгласно протокол от 14.01.2015 г. юк. М. е оспорил протоколите за заем от Щ.Д. По отношение на искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза и съдебно-счетоводната експертиза, предоставям на съда, съобразно указанията на Върховен административен съд.

 

Съдът намира, че следва да задължи жалбоподателя в 7-дневен срок от днес да доплати държавна такса в размер на 40,00 лв. по сметка на  Административен съд Бургас и да представи доказателство за това, както и да допусне извършването на съдебно-техническа експертиза и съдебно-счетоводната експертиза, съобразно указанията на Върховен административен съд.

 

Ето защо и  по доказателствата съдът

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя в 7-дневен срок от днес да доплати държавна такса в размер на 40,00 лв. и да представи доказателство за това по делото.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза,   вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши необходимите справки, да даде заключение какви строително-монтажни работи са извършени по договора с „Мена 2005” ООД и на каква стойност.

НАЗНАЧАВА за изготвяне на заключението вещото лице инж. С.И. при депозит в размер на 500,00 лева, вносими от жалбоподателя в 7-дневен  срок, считано от днес.

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза,  вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши необходимите справки в счетоводството на „Мена 2005” ООД, да даде заключение за това дали са  отразени в него спорните данъчни кредитни известия, какви суми са изплатени на ревизираното лице в изпълнение на договора и споразуменията от 2006 г. по счетоводни данни на възложителя.

НАЗНАЧАВА за изготвяне на заключението вещото лице С. А. при депозит в размер на 600,00 лева, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок,  считано от днес.

ДА СЕ УВЕДОМЯТ вещите лица за изготвянето на заключенията след заплащане на определения депозит.

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 22.02.2017 година от 10,30  часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: