ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 15.01.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На петнадесети януари                          две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2067 по описа за 2012 година

 

На именното повикване в 10:09 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Б.В.Л., редовно уведомен, не се явява. Вместо него се явяват адвокат Д., редовно упълномощена и В.Б. Л. – баща на жалбоподателя, който се явява по пълномощно, подписано от последния на 18.02.2013 г.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Общински съвет Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Б., редовно упълномощена.

 

Явява се вещото лице арх. В.А.-Д..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на допуснатата съдебно-техническа експертиза, като снема самоличността на вещото лице и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК:

В.В.А.-Д. – 45 години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без родство със страните.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.-Д.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам добросъвестно заключение. Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ Д.: Първият ми въпрос е свързан с отреждане на територията „За отдих” (аквапарк). Имотът на доверителя ми е разположен в зона с обозначение „Од” с отреждане „За рекреационни дейности”. Тъй като имотът на доверителя ми е предназначен по план за рекреационни дейности, означава ли, че в този имот могат да се извършват всички такива дейности по смисъла на чл. 27 от Наредбата или за имота, с оглед и предназначението за аквапарк, има ограничения по отношение на възможността за извършване на определени дейности в него?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.-Д.: Както съм изяснила в заключението, в приложения към делото протокол на Експертен съвет по устройство на територията № 36/23.11.2011 г. на стр.33-35 е протоколирано обсъждането във връзка с взетото решение за тези имоти вместо първоначалното отреждане „За аквапарк” да бъде записано „За рекреационни дейности” с цел да не бъдат ограничавани собствениците единствено и само с възможността за реализиране на аквапарка в имотите.  Оттук нататък може да се ползват възможностите на Наредба № 7 като формулирани видове дейности и на действащото законодателство.

АДВОКАТ Д.: Показателите за застрояване – плътност, интензивност, минимално озеленяване и етажност за имота с какво са съобразени – с отреждането за аквапарк или с отреждането за която и да е друга хипотеза за рекреационни дейности?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.-Д.: Определянето на показателите за застрояване на имота на жалбоподателя, както и на съседните му от квартал 7 в северна, североизточна и южна посока не са съобразени с първоначалното предвиждане за аквапарк, а с ограниченията за тази територия, наложени от  местоположението на имота и факторите, изяснени в процеса на процедиране, свързани със свлачищните процеси от изток и с ограниченията от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”, свързани с близостта на аеропорта и съответно техните изисквания за височина на застрояване. Вследствие на този фактор – близостта на аеропорта, е и ограничението за вида като предназначение на застрояване заради шума от кацащи и излитащи самолети и заради изискванията на въздухоплаването, свързани с гаранция за безопасност на полетите.

АДВОКАТ Д.: В Приложение № 4 в графичната част е изчертана зона  за писта за излитане и кацане – точно това ограничение, за което говорите. Имотът на доверителя ми попада ли в така изчертаната зона?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.-Д.: По тази сборна схема за ограничители на територията имотът на жалбоподателя не попада в зона ПИК и в района, в който се намира имотът на жалбоподателя, шумовите нива са над допустимите за жилищна зона.

АДВОКАТ Д.: Тези шумови нива от какво са причинени – от проектирания голям път, който минава до имота на доверителя ми, или от самолетите?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.-Д.: Шумовите нива са единствено на база замервания, свързани с дейността на Летище Бургас (Приложение 5).

АДВОКАТ Д.: Как да разбирам отговора Ви на въпрос № 2, стр. 6 от заключението?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.-Д.:  Това е вследствие на текста по Приложение № 2 на Наредба № 1 и така формулирани обектите от вида на аквапарк, които попадат в това Приложение № 2, съгласно чл. 16, ал. 2 от ЗУТ те могат да бъдат и публична собственост, могат да бъдат изграждани като обекти за публичен достъп върху имоти публична собственост.

АДВОКАТ Д.: В конкретния случай тези имоти не са предвидени като такива?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.-Д.: Конкретните имоти са частна собственост. Възможна е процедура по изкупуване и реализиране като публично мероприятие, но това не е задължително като условие.

АДВОКАТ Д.: Бихте ли могли да ни отговорите на въпроса какъв клас е тази улица (стр. 8, въпрос № 11)?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.-Д.: Желая да допълня отговора на въпрос № 11, тъй като отговорът на подвъпроса, касаещ класа на улицата, не е вписан в експертизата, но  този въпрос съм го изследвала и мога да дам отговор в съдебно заседание, затова заявявам, че съм установила, че предвидената съгласно одобрения ПУП-ПРЗ улица е клас ІІІ-Б от т. нар. първостепенна улична мрежа. Това е конкретизирано в обяснителната записка към Схема „Транспортна инфраструктура” към ПУП, а съответно за този тип улици, съгласно действащата Наредба №2/29.06.2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии (ДВ 86/01.10.2004 г.) става въпрос за Приложение № 1 към тази наредба, таблици 1.1, 1.2 и 1.3, съгласно таблица 1.1. този тип районни артерии ІІІ-Б се предвиждат в много големи, големи, средни, курортни и производствени комплекси. Обслужват жилищни и производствени територии, главни и вторични центрове.  Следващата таблица коментира, че за този тип улици е целесъобразно да се предвижда средна разделителна улица между платната с широчина най-малко 2 метра, съответно велосипедно движение може да се извършва само на обособена алея и широчината на една пътна лента трябва да бъде най-малко 3,50 метра.

АДВОКАТ Д.: Съществува ли нормативно изискване за обособяване на отделно трасе за обществен транспорт?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.-Д.: В таблица 1.2 по темата за обществен транспорт за превоз на пътници е записано, че такова се допуска. Спирките на нерелсовия транспорт трябва да бъдат задължително в джобове към платната, а ако този транспорт е релсов наземен задължително се изисква да има обособено отделно платно. Наредбата определя минималните параметри за всеки един клас пътища, които са изискуеми. Допустимо е и е възможно с конкретния ПУП при предвиждания за улица да бъдат отредени и по-големи параметри от посочените в наредбата. Във връзка с това по време на разглежданията на плана на експертния съвет са правени коментари точно във връзка с източната комуникацията, че примерно велоалеята, която е нанесена, е нанесена предвид втори идеен вариант, свързваща кв. Сарафово с гр.Бургас, която не е  предмет на този ПУП и за която няма одобрени технически и работни проекти. Във връзка със свлачищните процеси и реализирането на мероприятията по укрепване на брега коментарите  са, че точните параметри ще бъдат конкретизирани след като се направят тези проекти за велоалея, за пътищата. Те са предвидили малко по-широка улица. Тези неща, които в момента казвам, са във връзка с водени разговори. Провела съм две срещи с главния архитект на Бургас, с членове на експертния съвет и служители на общината.

При разработването на техническите и работни проекти за пътя, които са следваща фаза на инвестиционно проектиране, те задължително трябва да се вместят в тези параметри ако не трябва да се прави промяна на ПУП.

АДВОКАТ Д.: По Приложение № 1 към заключението, графичното изчертаване пак на въпросния път, бихте ли могли да поясните изчертаването със синьо в рамките на пътя какво предвиждане е?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.-Д.: Това е широчина на пътно платно без тротоар, велоалея и без трасе за обществения градски транспорт. Това е само пътя, по който се стига североизточно на възела за включване с главния път.

АДВОКАТ Д.: Всичко останало тротоари ли трябва да са?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.-Д.: Аз съм изчертала това от плана за регулация в обхвата на имота.

АДВОКАТ Д.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

АДВОКАТ Д.: Да се приеме експертизата, като оспорваме  изводите на вещото лице за това, че показателите за застрояване за имота на доверителя ми са съобразени не с ограничения за конкретните зони за застрояване, а с изискванията на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” и свлачищните процеси. Анализът ни ще бъде по същество на спора.

 

СЪДЪТ, като взе предвид становището на страните, намери, че заключението на вещото лице е компетентно и добросъвестно изготвено и като такова следва да бъде прието, като на вещото лице бъде определено и възнаграждение за положения труд. По тези съображения

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице арх. А.-Д..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 850 лева, от тях 450 лева да се изплатят от внесения по делото депозит, остатъкът от 400 лева да бъде внесен от жалбоподателя в 14-дневен срок от днес, като уведомява страната, че при неизпълнение на това задължение ще бъде издаден изпълнителен лист.

 

АДВОКАТ Д.: Нямам други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Нямам други доказателствени искания.

 

СЪДЪТ, с оглед становището на страните за липса на доказателствени искания, намира, че следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Д.: Моля Ви да отмените обжалвания от нас акт като незаконосъобразен. Подробни съображения и анализ на събраните по делото доказателства ще изложа в писмени бележки в указан от съда срок.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Считам, че решението е правилно и законосъобразно, взето от компетентен орган, в определената от закона форма и при спазване на разпоредбите на материалния закон и административнопроизводствените правила.

Моля за срок за представяне на писмени бележки.

СЪДЪТ предоставя на страните възможност в 14-дневен срок от днес допълнително в писмен вид да изложат аргументи по спора и обяви, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: