ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 18.09.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На осемнадесети септември                      две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2067 по описа за 2012 година

 

На именното повикване в 10:35 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Б.В.Л., редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Общински съвет Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Б., редовно упълномощена от днес.

 

Явява се вещото лице арх. В.А.-Д..

 

С молба вх. № 8100/17.09.2013 г. адвокат М.П.Д. – процесуален представител на жалбоподателя, е поискала отлагане на делото, като е посочила, че е ангажирана служебно за явяване в днешно съдебно заседание, както и че е упълномощена от жалбоподателя да представлява интересите му в настоящия процес. Към молбата са приложени доказателства за служебната ангажираност на адвокат Д. пред Върховен административен съд, както и доказателства за наличието на процесуални права в настоящото производство.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, тъй като служебните ангажименти на процесуалния представител на жалбоподателя не представляват внезапно възникнала и непреодолима пречка за явяване в днешно съдебно заседание. Между датата на последното заседание и днешната има период от пет месеца, в който период, както жалбоподателят, така и неговите пълномощници с оглед служебната им ангажираност, разполагат с възможност да организират защитата си.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.: Не изготвих експертизата поради липсата на възможност за това. В молба нарочно посочвам причините, а те са обема на възложени задачи по изготвяне на експертизи по дела на Административен съд Бургас и съвпадение на времето, през което съм длъжна да изготвя експертизата през времето, в което общинските служители ползват платен годишен отпуск, поради това моля да ми дадете възможност да изготвя експертизата за следващо съдебно заседание.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Нямам доказателствени искания към този момент.

 

СЪДЪТ намира за основателно искането на арх. А., тъй като същата сочи уважителни причини за неизготвяне на експертизата. Предвид липсата на други доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на вещото лице за следващо съдебно заседание да изготви допуснатата по делото съдебно-техническа експертиза, като ДАВА възможност в 3-дневен срок от днес за ответника и 3-дневен срок от съобщаването за жалбоподателя, при наличието на обоснована за тях необходимост, да поставят и допълнителни задачи на вещото лице с писмена молба.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 15.01.2014 г. от 10:00 часа, за която дата ответникът и вещото лице – уведомени в съдебно заседание, а жалбоподателят – по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:37 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: