ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 24.10.                                                                            град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                           VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и четвърти октомври                   две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

 

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Н.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2066 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 10,15 часа се явиха:

За жалбоподателя „сизи“ ООД, редовно уведомен, представител не се явява.

За ответника - началника на отдел „Оперативни дейности“ Бургас, дирекция „Оперативни дейности“,  Главна дирекция „Фискален контрол“,  ЦУ НАП, редовно уведомен, се явява юк. Е. - представя пълномощно.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

юк. Е.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на сизи“ ООД, с ЕИК/Булстат 147142484, със седалище и адрес на управление *************, представлявано от С.Г.Д., против заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-489-0338454/25.07.2018 г. на началника на отдел „Оперативни дейности“ Бургас, дирекция „Оперативни дейности“, Главна дирекция „Фискален контрол“, ЦУ НАП, с която на основание чл.186, ал. 1, т.1, б. „а“ ЗДДС, е разпоредено „запечатване на търговски обект - магазин за пакетирани стоки“, находящ се в к-с „Слънчев бряг“, хотел „Малибу“, община Несебър и е забранен достъпа до него за срок от 15/петнадесет/ дни.

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно чл.170 АПК и чл.154 ГПК.

Юк. Е.: Оспорваме жалбата. Моля да се приеме административната преписка. Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с административната преписка писмени доказателства.

Приключва събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

Юк. Е.: Уважаема г-жо председател, по време на извършената проверка в търговския обект, управляван от фирма „сизи“ ООД в к-с „Слънчев бряг“, хотел „Малибу“, е констатирано, че при извършена покупка на стока на стойност 3.00 лв. не е издадена касова бележка. За неиздаването й е издадена обжалваната заповед за ПАМ. Мотивите за нейното издаване са били,че дружеството е регистрирано по ДДС, но декларираните финансови резултати за дейността на дружеството по години са в много малък размер, като се има предвид, че търговският обект се намира в оживен курортен комплекс. Регистрираните данъчни печалби за 2015 г. са 11 042,87 лв., за 2016 г. - 16 353,71 лв. и за 2017 г. - 18 173,10 лв. С оглед клиентопотока и факта, че к-с „Слънчев бряг“ не е зает само 2-3 месеца през летния сезон АНО е счел, че в случая има ощетяване на фиска. Като не се регистрират извършените продажби не могат да бъдат определени публичните задължения на търговеца, ощетява се фиска.  Въпреки това АНО е счел, че следва се наложи мярката, но не в пълен размер от 30 дни, а в срок от 15 дни, за да може нарушителят да разбере нарушението и да бъде предпазен и предупреден за извършването на други нарушения от този тип. Водени от посоченото моля да постановите съдебно решение в този дух, като потвърдите издадената от началника на отдел „Оперативни дейности“ Бургас, дирекция „Оперативни дейности“, в Главна дирекция „Фискален контрол“, ЦУ НАП заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-489-0338454/25.07.2018 г.

 Моля да ни бъде присъдено дължимото юрисконсултско възнаграждение за тази инстанция.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:20 часа.

 

         СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: