ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 15.12.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На петнадесети декември                        две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 2066 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14:28 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.М.Г., редовно уведомен, се представлява от адвокат Х., с пълномощно от днес.

         ОТВЕТНИКЪТ – Директор на Областна дирекция на МВР гр. Бургас, редовно уведомен,  се представлява от гл. юрисконсулт Д., с пълномощно от днес.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

             ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

             Производството е образувано по жалба на Д. М. Г. *** срещу Заповед № УРИ 251з-3339/17.10.2016 г., издадена от директора на Областна дирекция на МВР – Бургас.

         ДОКЛАДВА постъпилата в заверено копие на цялата административна преписка по издаване на оспорената заповед.

 

            АДВ. Х.: Поддържаме изложеното в жалбата.

   Моля да приемете приложените към жалбата доказателства, както и списък на разноските, който представям в днешно съдебно заседание.

   Моля да приемете като доказателства и представените от ответната страна документи с административната преписка, като искам да изразя становище и по нея, че същата е непълна, предвид на което ще направя нови искания. Не поддържам доказателствените искания направени в жалбата.

            Моля да задължите административнонаказващия орган да представи ежедневен бюлетин на ОД на МВР - Бургас за 11.08.2016 г., в който е отразено произшествието, с цел доказване датата на уведомяването от административнонаказващия орган.

Моля да задължите ответната страна да представи съобщение по чл. 103 от Инструкция № 8121з-470/27.04.2015 г. за организацията на дейността по установяване на дисциплинарно нарушение и налагане на дисциплинарни наказания.

         Моля да задължите ответната страна да представи заповед № УРИ 251з-2659/30.06.2015 г., посочена в справка на представената административна преписка на стр. 1.

         Моля, ответната страна да представи график съгласно чл. 30 от Инструкция № 8121з-929/02.12.2014 г. за патрулно-постовата дейност в МВР. Горните две са необходими за доказване дали жалбоподателят е ангажиран по надлежния законов ред да извършва охранителна дейност за процесния период от време.

         Моля, ответната страна да представи План за инструктаж на задържано лице в РУ – Камено, цитиран в обяснението в административната преписка и представен от ОД на МВР, за това какви инструктажи е получил жалбоподателят и какви са били неговите задължения.

         Моля да бъдат представени писмени указания за всички длъжностни лица, които осъществяват дейност, свързана със задържани лица по чл. 32 и Протокол за обследване и оценка надеждността на системата за физическа защита по чл. 38, и двете от Инструкция № 8121з-78/24.01.2015 г. относно реда за осъществяване на задържане, оборудването на помещение за настаняване на задържаните лица и реда в тях с цел доказване служебните задължения на жалбоподателя.

         Моля, уважаемият съд с цел доказване на установените и установяване на фактите, да бъдат призовани за разпит служителите на РУ- Камено - старши инспектор К.А.Г., младши инспектор Т.А.Я. и младши инспектор И.Х.Д. – служители, имащи отношение по разпореждането на жалбоподателя да извършва дейността, за която впоследствие е наказан, както и служителите, които са били на работа. Считам, че са от съществено значение техните показания за изясняване на подробности по фактическата  обстановка в деня на произшествието.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Не възразявам срещу доказателствените искания на жалбоподателя. Моля да ми бъде предоставен срок, за да ги представя. 

По искането за разпит на свидетелите, възразявам на разпита на двамата младши инспектори Т.А.Я. и И.Х.Д., тъй като същите са били наказани за същото произшествие и тяхното становище би било субективно, тъй като са съпричастни при извършване на нарушението.

         АДВ. Х.: Относно възражението за разпит на свидетелите, на първо място, от справката представена от административнонаказващия орган е видно, че те са предложени за наказание за друго нарушение, а единият от двамата свидетели лично е инструктирал жалбоподателя, а той е служител, който е бил с него през цялото време и по време на настаняване на лицето, а и впоследствие по време на инцидента, така че считам, че техните показания са от изключително важно и съществено значение за изясняване на обстоятелството какво е трябвало и какво е направил жалбоподателят на процесната дата.

         С разпита на свидетеля К.А.Г. ще изясним кой отговаря за осъществяване на тази дейност в РУ, както и защо е извикан жалбоподателят в почивния си ден на работа и как всичко това е оформено законово по отношение на неговата дейност извън работно време с възложени служебни задачи. Свидетелят Т.А.Я. е старшият на наряд, който лично е инструктирал жалбоподателя по отношение на дейността като охрана на пост 2, а третият свидетел И.Х.Д. има отношение по изясняване на предприетите действия след взломяване на видеонаблюдението в охраняваното помещение, доклада от страна на жалбоподателя и съответно предприетите действия от жалбоподателя и останалите свидетели. С всеки от свидетелите ще бъде установено различно обстоятелство, поради което моля да бъдат призовани.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам други доказателствени искания.

 

         Съдът по доказателствата счита, че следва да бъдат приети представените с административната преписка доказателства, счита за основателно възражението на жалбоподателя, че административната преписка не е пълна, поради което с оглед изясняване на спора от фактическа страна намира за относими, допустими и необходими исканите от жалбоподателя доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ЗАДЪЛЖАВА ответника, в 14-дневен срок от днес да попълни административната преписка с исканите от жалбоподателя документи, а именно: ежедневен бюлетин на ОД на МВР - Бургас за 11.08.2016 г.; съобщение по чл. 103 от Инструкция № 8121з-470/27.04.2015 г. за организацията на дейността по установяване на дисциплинарно нарушение и налагане на дисциплинарни наказания; заповед № УРИ 251з-2659/30.06.2015 г.; график съгласно чл. 30 от Инструкция № 8121з-929/02.12.2014 г. за патрулно-постовата дейност в МВР; План за инструктаж на задържано лице в РУ – Камено, цитиран в обяснението в административната преписка и представен от ОД на МВР;          писмени указания за всички длъжностни лица, които осъществяват дейност, свързана със задържани лица по чл. 32 и Протокол за обследване и оценка надеждността на системата за физическа защита по чл. 38 и двете от Инструкция № 8121з-78/24.01.2015 г. относно реда за осъществяване на задържане, оборудването на помещение за настаняване на задържаните лица и реда в тях, както и:  информационната карта на наряда за пост 2; длъжностна характеристика на жалбоподателя; график за дежурствата на служителите от група „Охранителна полиция” в РУ-Камено за процесния период и документацията, изготвена във връзка със задържането на лицата А.И. и С.С. в РУ-Камено на 10 и 11.08.2016 г.

         ДОПУСКА до разпит исканите свидетели - старши инспектор К.А.Г., младши инспектор Т.А.Я. и младши инспектор И.Х.Д. при режим на призоваване по месторабота.

         ОПРЕДЕЛЯ депозит по 10 лв. за всеки от свидетелите, който следва да бъде платен от жалбоподателя, в 7-дневен срок от днес по сметка на Административен съд – Бургас, като в същия срок следва да се представи доказателство за внесения депозит в размер на 30 лв. общо, като при неизпълнение определението, с което са допуснати до разпит свидетелите ще бъде отменено.

 

         За събиране на доказателства, съдът

 

                                              О П Р Е Д Е Л И:

         ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 19.01.2017 г. от 14:10 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени

         Да се призоват свидетелите.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14:47 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: