ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2015, 08.07.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на осми юли през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б.,  сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело № 2066 по описа за 2014 година.                 

 На именното повикване в 14.15 часа се явиха:

           

 ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - Сдружение на ловците и риболовците „Хан Крум” - Сунгурларе, редовно призован, се представляват от адвокат С., от Адвокатска колегия Ямбол, с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ - директор на Държавно горско стопанство- Карнобат, редовно призован, се представлява  от юрисконсулт Н., с пълномощно от днес.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА - Сдружение на ловците и риболовците под наименование „Български ловец”, редовно призована, се представлява от адвокат К.К. ***, с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото по следните съображения:

 

При извършената служебна проверка по реда на чл. 159 от АПК, настоящият съдебен състав формира извод за процесуална недопустимост на оспорването. Този извод се налага, тъй като правото на жалба възниква и може да бъде упражнено само при наличието на определени процесуални предпоставки, които обуславят и процесуалната допустимост на съдебното производство. Една от тези процесуални предпоставки, по аргумент от разпоредбата на чл. 159, т.1 от АПК, е наличието на акт, подлежащ на съдебно оспорване. Това мога да са административни актове (индивидуални, общи и подзаконови нормативни), доколкото не са изключени от приложното поле на действие на АПК, респ. с изрична нормативна разпоредба по отношение на тях не е установено изключение от общия принцип за съдебен контрол за законосъобразност на административната дейност и на постановяваните в хода на нейното осъществяване актове.

Правото на лов е уредено в чл. 21 – чл. 32 от ЗЛОД и в чл. 12 - чл. 27 от ППЗЛОД, а редът и условията за стопанисване на дивеча са разписани в чл. 33чл. 42а от ЗЛОД и в чл. 28чл. 53 от ППЗЛОД. Съгласно разпоредбата на чл. 29, ал.8 от ППЗЛОД директорът на Държавното горско стопанство или директорът на Държавното ловно стопанство сключва договор за предоставяне на стопанисването на дивеча със съответното сдружение по чл. 30 от ЗЛОД. При прекратяване на една от страните по договора, последният се прекратява съгласно чл. 31, ал.1, т. 2 от ППЗЛОД.

В настоящия случай с оспорваната заповед № РД-05-153/02.10.2014г. на директор на Държавно горско стопанство Карнобат е отменена заповед № РД-05-146/17.09.2014г. на директор на Държавно горско стопанство Карнобат, а с последната именно на основание чл. 31, ал.1, т. 2 от ППЗЛОД едностранно е прекратен договор от №РД-09-24/21.06.2014 година, който е сключен по реда на чл. 30 от ЗЛОД. Доколкото с процесната заповед се отменя заповед, с която е прекратен едностранно договор №РД-09-24/21.06.2014 година, по силата на който е предоставено стопанисване на дивеча по отношение на ловностопанския район на с.Съединение, община Сунгурларе, то съдът приема, че оспорваната заповед не е издадена от лице което притежава качеството на административен орган по смисъла на чл. 30, ал.1 от ППЗЛОД, не поражда валидни правни последици на административен акт и не подлежи на съдебен контрол за законосъобразност по реда на АПК. Процесната заповед касае гражданско-правния елемент от фактическия състав, но не е административен акт. По изложените съображения съдът приема, че оспорената от жалбоподателя заповед урежда граждански правоотношения, но няма характеристиките на административен акт по смисъла на чл. 21 от АПК.

По отношение възражението направено на жалбоподателя, че в оспорваната заповед е цитирана нормата на чл. 60, ал.1 от АПК и е посочено, че същата подлежи на съдебен контрол по АПК, съдът приема, че заявеното от издателя на заповедта не промяна същността на този акт и не обвързва съда при преценка допустимостта на производството по АПК.

По изложените съображения и на основание чл.159, т.1 от АПК, доколкото оспорването е процесуално недопустимо, Бургаският административен съд, дванадесети състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Сдружение на ловците и риболовците „Хан Крум” – Сунгурларе, с ЕИК 102609481, със седалище и адрес на управление против заповед № РД-05-153/02.10.2014г. на директор на Държавно горско стопанство Карнобат;

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2066/2014 г. по описа на Административен съд Бургас.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от днес.

                                                     

Съдът връчи препис от определението на представителите на страните.

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14. 23часа.

 

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: