ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2015, 25.03.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесет и пети март през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 2066 по описа за 2014 година.                  

   

На именното повикване на второ четене в 13:26ч. при спазване нормата на чл. 142, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК,

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Сдружение на ловците и риболовците „Хан Крум” - Сунгурларе, редовно уведомени от преди, се представляват от адвокат С., от Адвокатска колегия Ямбол, с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Държавно горско стопанство- Карнобат, редовно призован, не се явява, представлява се от юрисконсулт Н.Н., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА Сдружение на ловците и риболовците под наименование  „Български ловец”, редовно призована, се представлява от адвокат К.К. от АК-Бургас, с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е писмено становище вх. № 1090 от 02.02.2015г. и заверени преписи от приложени по делото документи от ответника директор на Държавно горско стопанство Карнобат, както и правилник за организацията на дейността на „ЮИДП”ДП Сливен, заверен препис от информационната система на ИАГ към 30.01.2015година.

ПОСТЪПИЛ е отговор по становището вх. №1734 от 19.02.2015г. от жалбоподателя Сдружение на ловците и риболовците „Хан Крум” Сунгурларе, с което заявяват становище по доказателствените искания. Иска откриване на процедура по чл.193 от ГПК за оспорване истинността на списък на ловците от информационната система на ИАГ към 31.01.2015година;

 

ПОСТЪПИЛО е становище вх.2152 от 05.03.2015година от ответника директор на Държавно горско стопанство Карнобат, в което заявяват, че по искането за допускане на съдебно-счетоводна експертиза, предоставят на съда.;

 

ПОСТЪПИЛА е молба входящ № 2789 от 21.03.2015година от жалбоподателя Сдружение на ловците и риболовците „Хан Крум” Сунгурларе, с която искат да им бъде връчен отговор на постъпили по делото документи.

 

АДВОКАТ С.: Не съм запозната с докладваните от съда в днешното съдебно заседание документи, представени от ответната страна, тъй като не са ни изпратени и не съм имала възможност да се запозная с тях до момента. Моля да ми бъде предоставен срок за запознаване.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Да се приемат представените от нас доказателства.

 

АДВОКАТ К.: Запознат съм с представените доказателства от ответника и не възразявам да се приемат.

Относно указанията на съда до нас, заявявам, че няма да се ползваме от списъка на ловците, представен като извадка от информационната система от ИАГ към 30.01.2015година, доколкото не е представен от нас, нито носи подписа на представител на сдружението, което представлявам за да го ангажират. В тази връзка и по аргумент  от чл.193, ал.2 и ал.3 от ГПК считам, че не носим и доказателствена тежест в евентуално производство по оспорване, но ако такова бъде проведено, то ние следва да докажем евентуални последици от отменителната заповед. Трябва да докажем претенциите си за тези евентуални последици, като считам, че въпросният документ не може да подкрепи съществуването на благоприятните за нас фактически основания. Считаме, че последиците следват от представените със заявлението на председателя на сдружението два документа от проведено общо събрание на Ловно-рибарска дружина с.Съединение за отделяне от СЛР „Хран Крум”–Сунгурларе и  преминаване в СЛР „Български ловец” и протоколно решение на СЛР  „Български ловец” за приемане на въпросната дружина. Няма да се ползваме от този списък.

Оспорваме жалбата като твърдим, че според нас с нея не се оспорва индивидуален административен акт подлежащ на съдебен контрол по реда на АПК. Има кратка, но категорична практика на Върховен административен съд в смисъл, че заповедта на директора, с която се открива процедура за пряко договаряне по чл.29, ал. 3 от Правилника за приложение на ЗЛОД, така и изменяващата заповед по чл.29, ал.10 от същия правилник са само части от един фактически състав, който в крайна сметка приключва в първия случай, когато имаме първоначална заповед с договор приключва с договор, а втората с анекс и нарочно допълнително споразумение и правните последици идват от акт с гражданскоправен, а не са административноправен характер. Затова нашето становище е да бъде оставена без разглеждане жалбата.

Представям становище  в тази връзка, с препис за страните.

 

Съдът ВРЪЧВА препис от становището на адвокат К. на страните.

 

АДВОКАТ С.: Моля да ми бъде дадена възможност в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание, да се запозная с представените от ответника документи и при необходимост да направя доказателствени искания.

 

АДВОКАТ К.: Представям анекс на договор във връзка атакуваната заповед.

 

 

Съдът по направеното искане от адвокат С. намира същото за основателно, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ на жалбоподателя 7-дневен срок от днешното съдебно заседание да се запознае с представените от ответника доказателства и да изрази становище по тях, както и да направи доказателствени искания в същия срок, като му УКАЗВА, че ако същото не бъде сторено в предоставения срок, съдът ще приключи събирането на доказателства и делото ще бъде решено с наличните по делото такива.

 

АДВОКАТ С.: Днес няма да соча други доказателства.

 

ЮРИКОНСУЛТ Н.: Няма да соча нови доказателства.

 

АДВОКАТ К.: Нямам доказателствени искания.

 

За събиране на доказателства съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 20.05.2015година от 14.15часа, за която дата и час страните – уведомени от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:38часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: