ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2015, 21.01.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесет и първи януари през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

    ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 2066 по описа за 2014 година.                  

   

На именното повикване в 13.10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  Сдружение на ловците и риболовците „Хан Крум” - Сунгурларе, редовно призовани се представляват от адвокат С., от Адвокатска колегия Ямбол, с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Държавно горско стопанство- Карнобат, редовно призован, не се явява, представлява се от юрисконсулти А.А. и Н.Н., с пълномощно от днес.

 

Съдът връчва препис на страните от постъпила молба вх.№563/20.01.2015година от председателя на Управителния съвет на сдружение на ловците и риболовците под наименование „Български ловец”, с искане на основание чл.144 от АПК във вр. с чл.218 от ГПК да бъдат конституирани като страна в производството за запознаване и изразяване на становище.

 

АДВОКАТ С.: Да се даде ход на делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Да се даде ход на делото, няма пречки да бъде даден

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът приема че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ С.:  Относно докладваната в днешното съдебно заседание молба от трето неучастващо лице, считам че е налице правен интерес и следва да бъде конституиран Сдружение на ловците и риболовците „Български ловец”, като заинтересована страна в настоящото производство.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Предоставям на съда по направеното искане за конституиране на заинтересована страна.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Предоставям на съда по направеното искане за конституиране на заинтересована страна.

 

Съдът приема, че съгласно мотивите на оспорваната заповед молителят Сдружение на ловците и риболовците „Български ловец” следва да се счита за заинтересована страна по смисъла на АПК, в който смисъл съдът споделя мнението изложено в молбата на страната, поради което на основание чл.154, ал. 1 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА като заинтересована страна Сдружение на ловците и риболовците под наименование  „Български ловец”, с адрес гр. Сунгурларе, ул.Кооперативна №6 с председател В.Л.Р., в производството по адм. № 2066/2014година по описа на Административен съд-Бургас.

 

На днес конституираната страна да се изпрати препис от жалбата с указание, че в 14-дневен срок от получаването на съобщението може да представи писмен отговор и представи доказателства, в случай че има такива.

 

На конституираната страна да се изпрати и препис от настоящия протокол за сведение.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

Съдът докладва, че производството е образувано по жалба на Сдружение на ловците и риболовците „Хан Крум” - Сунгурларе против Заповед № РД-05-153/02.10.2014г. на Директор на Държавно горско стопанство- Карнобат, с която е отменил своя заповед № РД-05-146/17.09.2014г.

 

С писмо вх.№7699/20.10.2014 година е постъпила от ответника административната преписка.

 

Съгласно указания на съда с молба вх. № 7840/23.10.2014година от жалбоподателя са постъпили доказателства за представителната власт на подписалия жалбата.

 

На основание чл. 170, ал.1 от АПК съдът указва на страните, че административният орган, трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения акт, и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

УКАЗВА на страните, че всяка страна е длъжна да установи фактите, на които основава своите искания или възражения.

 

АДВОКАТ С.: Поддържам заявената жалба, както ѝ всички процесуални действия извършени по настоящото дело от представителя Ж. Т..

Нямам възражения по доклада и разпределената доказателствена тежест от съда.

Оспорвам всички доказателства представени от ответника, като на основание чл.193 от ГПК моля да откриете процедура по оспорване на истинността им. Оспорвам приложения по делото Протокол от общото събрание от 19.08.14година, л.21 от делото, който е частен удостоверителен документ. Оспорвам и официалния списък на ТП”списъка приложен към него на л.23-24. Оспорвам съдържанието на протокола, като заявявам, че същият не отговаря на действителността. Лицата посочени като членове на ЛР Дружина с. Съединение,  които са искали отделяне от СЛР „Хан Крум” и Присъединяване към СЛР” Български ловец”, не са били членове на СЛР”Хан Крум”, някои към него момент, а други никога не са били членове. Това са 1/3 от участниците в събранието. Считаме, че решенията са нищожни, тъй като тези лица не са членове на ЛРД Съединение и СЛР „Хан Крум. Оспорвам и официалния списък на ТП ”Държавно горско стопанство-Карнобат” до г-н Х. приложен на л.25 до л.28, като на стр.3 липсват първите имена на посочените 19 члена. Считам, че този документ не отразява вярно обстоятелствата, тъй като е съдебно установено с решение, че към 01.01.2013година ЛР дружинка с.Съединение с 41 човека членове. Във връзка твърдяното от мен, че приложените по делото документи от ответника не отразяват вярно фактите и обстоятелствата и искането ми за откриване на процедура по оспорването им по чл.193 от ГПК ще представя писмени доказателства

Моля да бъде допусната съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която след като извърши проверка на счетоводните документи, които представени от ответната страна и счетоводните документи на днес конституираната заинтересована страна, да извърши проверка лицата посочени в списъка на проведеното Общо събрание в кое сдружение са си плащали членския внос за 2013година и  2014година, и съответно от името на кое сдружение е внесена таксата в Държавно горско стопанство за стопанисване на дивеча за 2013година и 2014година. Моля да бъде направена и проверка на членските карти на лицата записан в протокола дали са СЛР „Хан Крум”. Искането ни е във връзка факта, че плащането на членския внос доказва принадлежността на даден ловец към кое сдружение е.

Моля да задължите ответната страна да представи оригиналите на оспорваните от нас документи, ако ще се ползват от тях.

Представям и моля да бъда приети като доказателства - Устав на СЛР „Хан Крум” Сунгурларе, Решение №18/28.01.2014година по гр.д.№ 85/2013година на Районен съд Карнобат, от което е виден броя на членовете на дружинка с.Съединение, Решение №51/10.03.2014година за поправка на ЯФГ в първото решение на Районен съд Карнобат, искане изх.№17/09.10.2014година до ТП”ДГС Карнобат”,  писмо от г-н Хакъ Мустафа и Али Хасан вх. 27/04.08.2014година за  искането на 43-ма ловци за свикване на общо събрание, с приложен списък, писмо от СЛР „Хан Крум” изх. №19/06.08.2014година до г-н Хакъ, уведомително писмо №11/13.08.2014година до ДГС Карнобат, Искане №14/03.10.2014година, списък на ловците за 2013година и за 2014година.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Оспорвам жалбата. Нямам възражения по разпределената доказателствена тежест от съда. Да се приеме административната преписка, която е представена на съда в цялост.

Ще се ползваме от оспорените и представените по делото документи.

По днес представените документи от жалбоподателя, моля да ни се даде срок да изразим становище по същите.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Присъединявам се към становището на колегата А..

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка, както и днес представените документи, като писмени доказателства.

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на ответника и заинтересованата страна в 14-дневен срок от днес за ответника и в същия срок от уведомяването за заинтересованата страна да заявяват становище по днес приетите писмени доказателства представени от адвокат С. и в случай, че имат доказателствени искания да ги формулират в писмена молба, с препис за жалбоподателя.

 

По искането за допускане на съдебно-счетоводна експертиза, съдът ще се произнесе след постъпване на становище на ответната страна и заинтересованото лице.

 

По искането за откриване на производство по чл.193 от ГПК във  чл.144 от АПК, съдът приема следното:

Оспорването на съдържанието на частен документ не предполага откриване на производство по чл.193 от ГПК, тъй като частният документ не обвързва съдът с неговата доказателствена сила по отношение на неговото съдържание. В този смисъл днес заявеното оспорване е  своевременно направено и касае съществото на спора и доколкото протоколът чието съдържание беше оспорено и списъкът са изложени положителни факта, то доказателствената тежест е на страната, която ги е представила.

В настоящото производство съдът разпредели доказателствената тежест и доколкото административния орган следва да докаже, че са били  налице законови предпоставки за издаване на административния акт, то в негова тежест е да докаже положителните факти сочени в тези документи.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ОТКРИВА производство по чл.193 от ГПК във вр. чл.144 от АПК за оспорване на документи в настоящото производство.

 

ДАВА възможност на ответника 14-дневен срок да представи служебно заверени преписи на приложените по делото документи.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Считам жалбата за недопустима, тъй като предмет на оспорване  е акт чието действие е насочено към гражданско правни последици и не представлява индивидуален административен акт по смисъла на чл.21 АПК, поради което и съответната жалба не подлежи на съдебен контрол по реда на АПК. Липсва правен интерес за жалбоподателя да обжалва правото на свободно сдружаване на ловците, като моля въз основа на изложеното да постановите съдебен акт, с който да оставите жалбата без разглеждане като недопустима по смисъла на чл.159, ал.2 АПК и прекратите производството по делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Поддържам изразеното становище от юрисконсулт А.. Искам само да добавя, че настоящият спор  е правен, който е възникнал между двете сдружения относно чл.30, ал.3 от Закона за лова и опазване на дивеча, а именно към кое от двете сдружения принадлежи ЛРД с.Съединение. Този спор поражда правен интерес за всяко от сдруженията да установи по исков ред по чл.124, ал.1 от ГПК, че е носител на оспорваното право. Последното е свързано с едно признание от Закона за правата на ловните сдружения  и правото по чл.30, ал.3 по ЗЛОД да регистрира в съответно горско стопанство ловните дружини, които са избрали да членуват в техния състав, тъй като в закона няма забрана за преминаване от едно сдружение към друго, когато физическите лица - членове на конкретната дружинка са формирали воля за промяна на членството. Членовете на дружинката имат право да поискат да преминат в друго сдружение, като членовете на това сдружение имат право да приемат тази дружинка и затова за сдружението възниква право по чл.30, ал.1 от ЗЛОД регистрира ловните дружини в държавните горски стопанства, съответно държавните ловни стопанства, като се погасява аналогичното право на сдружението към който е членувала до този момент дружинката, както ѝ свързаните с него права за стопанисване на ловния район на дружината и опазване на дивеча. В този смисъл възникването на правото на регистрация представя право на избор за членство съответното ловно сдружение при спазване на чл.30, ал. 6 от ЗЛОД, за ограничаването че една ловна дружина може да учредява, съответно членува, само в едно ловно сдружение. В съответствие чл.29, ал.1 от ЗЛОД Директора на ТП”ДГС” Карнобат е приел така представения протокол на СРЛ „Български ловец”, протокол от събрание за отделяне на ловната дружина с. Съединение и присъединяване към СРЛ”Български ловец”, решение за приемане на ловната дружина Съединение към СГЛ „Български ловец и протокол от СРЛ”Хан Крум” и е издал процесната заповед.

 

АДВОКАТ С.: По отношение на становището на ответната страна, ще взема отношение по съществото на спора. Нямам други доказателствени искания в днешното съдебно заседание.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Нямам други доказателствени искания в днешното съдебно заседание.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Нямам други искания в днешното съдебно заседание.

 

За събиране на доказателства съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за открито съдебно заседание на 25.03.2015година от 13.00часа, за която дата и час жалбоподателя и ответника – уведомени от днес.

Заинтересованата страна да се призове за следващото съдебно заседание, с препис от жалбата и настоящия протокол.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:46 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: