ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2016, 11.05.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на единадесети май през две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б.,  сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 2066 по описа за 2014 година.                  

 

На именното повикване в 15:06 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене в се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - Сдружение на ловците и риболовците „Хан Крум” - Сунгурларе, редовно призован, се представляват от адвокат С., от Адвокатска колегия Ямбол, с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ - директор на Държавно горско стопанство- Карнобат, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Н., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА - Сдружение на ловците и риболовците под наименование „Български ловец”, редовно призована, се представлява от адвокат К.К. ***, с пълномощно по делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.Л..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

         

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

 

            ПОСТЪПИЛО е заключение по съдебно-счетоводната експертиза на вещото лице Л. на 28.04.2016година, което е в срока по чл.199 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК.

 

СТРАНИТЕ: Запознати сме със заключението на вещото лице преди повече от 7 дни. Да се изслуша вещото лице в днешното съдебно заседание.

 

Съдът ПРЕМИНАВА към изслушване на заключението на вещото лице , като снема самоличността му, както следва:

 

М.Й.Л. –години, български гражданин, неосъждан, без родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.291 от НК. ОБЕЩАВА да даде безпристрастно и вярно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Представил съм писмено заключение, с което поддържам.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

Съдът намира, че следва да бъде изплатен изцяло размера на сумата посочена в справката декларация на вещото лице, а към настоящия момент е внесена сумата от 250лева.

 

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице, като доказателство по делото;

УВЕЛИЧАВА депозита за съдебно-техническа експертиза   изготвена от вещото лице Б. от 150лева на 250лева, като УКАЗВА на жалбоподателя в 7-дневен срок от днес да представи по делото вносен документ за доплатени разноски за вещо лице в размер още на 100 лева.

В днешното съдебно заседание жалбоподателя, чрез адвокат С., ПРЕДОСТАВИ на вещото лице Л. банкнота от 100 /сто/ лева, в изпълнение на определеното от съда доплащане.

 

Да се ИЗДАДЕ разходен касов ордер на вещото лице за внесената до момента сума от 150 лева /л.232/.

 

АДВОКАТ С.: Представям списък на разноските, като същите моля да включите и сумата от 100лева, която днес предоставих на вещото лице. Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

АДВОКАТ К.: Представям списък на разноските. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

СЪДЪТ счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата и

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

АДВОКАТ С.: Представям писмена защита и моля да бъде уважена жалбата изцяло, така както е предявена. Моля да ни бъдат присъдени разноските по делото, включително и днес предоставената сума от 100лева на вещото лице за изготвената и приета по делото експертиза.

Моля съобщенията да бъдат изпращани на моя адрес, който е актуален.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Уважаеми г-н административен съдия, моля да бъде потвърдена заповед № РД-05-146/17.09.2014година издадена от Държавно горско стопанство Карнобат и отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Заповедта е издадена на основание чл.31, ал.1, т.2 от Правилника за прилагане на закона за лова и опазване на дивеча, във вр. с чл.29, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на „Югоизточно предприятие”, ДП Сливен, от правоимащо лице в рамките на неговите правомощия. В изпълнение на горепосочената заповед на 03.10.2014г. между директора на ТП „ДГС Карнобат” и председателя на СРЛ „Български ловец” е подписан анекс към договор от 21.06.2010 година за предоставяне на стопанисването на дивеча на ловните сдружения по  чл. 30 от ЗЛОД. Въз основа на този анекс страните са приели  промяна в т.1.2 от Раздел І-Ви на договора се променя, како в края на изречението след село Огнен, се поставя запетая и се добавя с.Съединение. В съответствие на чл.29, ал.10 от ППЗЛОД, във вр. с чл.30 от ЗЛОД, директорът на ДГС Карнобат е приел представения протокол на контролния орган,  с решение за преминаване на СРЛ” Хан Крум-Сунгурларе” в СЛР „Български ловец-Сунгурларе, заедно с протокол от събрание от СРЛ „Хан крум” за присъединяване към СЛР „Български ловец-Сунгурларе.

Считам, че няма материалноправни нарушения при издаване на процесната заповед, която е по чл.29, ал.2 Правилника за организацията и дейността на „Югоизточно предприятие”, ДП Сливен, тъй като тя е издадена въз основа на представения протокол и решение. По отношение  възражението на адвокат С. процесуален представител на жалбоподателя за допуснати процесуални нарушения, считам че няма такива и моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и оставите в сила обжалвания административен акт.

 

АДВОКАТ К.: Уважаеми г-н съдия, моля да постановите решение, с което оставите без уважение жалбата и ни присъдите направените по делото разноски, за което представих днес списък за разноските. Представям писмена защита по съществото на спора, като искам само две думи в допълнение във връзка последния абзац на писмената защита на адвокат С.. Очаквахме възражението, че към датата на провеждане на общото събрание 16.08.2014г., гласуващите от ЛРД „Съединение” не били членове на СЛР ”Хан Крум-Сунгурларе”, а били членове на СЛР ”Български ловец-Сунгурларе” и значи е лишено от смисъл и от интерес да гласуват преместването си там където всъщност са, а именно в СЛР”Български ловец-Сунгурларе”. Разяснението ми касае, че по силата на проведено на 22.12.2012година събрание на СЛР „Съединение” е взето решение за излизане от СЛР „Хан Крум”. Това е първото излизане на тази дружинка от СЛР„Хан Крум” и отиване към СЛР”Български ловец”. По повод на това е образувано гр. дело №85/2014година по описа на Районен съд Карнобат, чието решение, приложени на л.77-78 от настоящото производство, не е обжалвано и е влязло в сила март месец 2014година. Това решение е със задължителна сила за всички и с него се установява, че СРЛ „Съединение” е организационно звено от СЛР ”Хан Крум” Сунгурларе като до влизане в сила на това решение, тази ловната дружинка е била към СРЛ „Български ловец”. Защо си плащат членския внос към СРЛ”Български ловец”, ами защото сроковете за плащане на членския внос за 2013г. и 2014г. са съответно през декември 2012г. и декември 2013г. и затова членския внос за 2014г. се води към СРЛ ”Български ловец”, но по силата на съдебното решение влязло в сила март 2014г., те са признати за организационно звено на СЛР „Хан Крум- Сунгурларе. Затова и вещото лице, установява че лицата присъствали на общото събрание проведено на 16.08.2014г. за отделяне на дружината от СЛР „Хан Крум” са платили членския си внос към СРЛ ”Български ловец”. Взел съм подробно становище във връзка това в края на писмената ми защита.

 

АДВОКАТ С.: Считам, че с влязлото в сила решение на Районен съд Карнобат, безспорно е доказано, че е организационно звено към СЛР”Хан Крум”, както и поименно лицата останали в тази дружина, тази дружина никога не е минавала към СРЛ”Български ловец”. Тя не е минавала, точно това установява, че взетото решение е незаконосъобразно и тази дружина никога не е преминавала въз основа на това решение от жалбоподателя в СЛР „Български ловец”, тъй като тези лица са отпаднали, поради неплащане на членски внос и те са пременили като физически лица, а не като ловно-рибарска дружинка. Това решение на дружината, с което е прието отделяне на СЛР ”Хан Крум” и преминаването към СЛР”Български ловец” не е влязло в сила. В този смисъл тези лица са отпаднали членове, те към момента на вземане на решението, което атакувам от 2013година, ги е нямало като лица членове при жалбоподателя.

 

АДВОКАТ К.: Аз обясних, защо към изследавените две години 2013г. и 2014г. СРЛ „Съединение” си плаща членския внос към СЛР ”Български ловец”. Решението на Районен съд Карнобат е по отрицателен установителен иск повдигат от СЛР”Хан крум” и съдът приема за установено, че ЛРС ”Съединение” независимо от общото събрание от м.декември за отделяне от СРЛ ”Хан Крум и присъединяване към СРЛ ”Български ловец”, в крайна сметка е прието, че е организационно звено към СРЛ ”Хан Крум”, но решението влиза в сила март 2014 година, но декември 2013г. се плаща членски внос за 2014година и по тази причина те внасят към СРЛ ”Български ловец”.

 

АДВОКАТ С.: От 81 члена на дружинка Съединение остават 41члена към 31.01.2013година, като 41 души са различни по списъчен състав и те са взели по-късно решението за отделяне и  съдебното решение не връща конкретните членове, те установят че няма прекратяване на членственото правоотношение за тези 41 човека останали в СРЛ ”Хан Крум”

 

АДВОКАТ К.: Считам, че излязохме извън предмета на жалбата, тъй като никъде в нея а и в последствие, не беше оспорено решението на общото събрание от 16.08.2014година на СРЛ „Хан Крум”, като в тази връзка тези съображения нямат връзка по спора.

Моля съобщенията до заинтересованата страна да бъдат изпращани до мен, като посочения адрес по делото е актуален.

 

СЪДЪТ обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  15:26часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: