ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2016, 06.01.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на шести януари през две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 2066 по описа за 2014 година.                  

 

   На именното повикване в 14:35 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене в се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - Сдружение на ловците и риболовците „Хан Крум” - Сунгурларе, редовно призован, се представляват от адвокат С., от Адвокатска колегия Ямбол, с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ - директор на Държавно горско стопанство- Карнобат, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Н., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА - Сдружение на ловците и риболовците под наименование „Български ловец”, редовно призована, се представлява от адвокат К.К. ***, с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                                О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

С Определение № 9909/28.09.2015година по адм. д. № 10298/2015година по описа на Върховен административен съд е отменено определението с което е прекратено производството и делото е върнато за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

АДВОКАТ С.: Известно ми е определението на Върховен административен съд. Заявявам, че поддържам до момента направените доказателствени искания.

 

АДВОКАТ Н.: Известно ми е определението на Върховен административен съд. Поддържам направените до момента доказателствени искания.

 

АДВОКАТ К.: Доколкото по закон сме задължени да се съобразим със задължителното определение на Върховния административен съд е правно ирелевантно да дадем съгласие или не. Поддържаме, с изключение на частта за недопустимостта на производството, двете ни становища, които сме представили по делото относно основателността на жалбата.

 

С оглед указанията на Върховен административен съд дадени в цитираното в днешното съдебно заседание определение и предвид доказателствените искания на страните съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която, след като се запознае със събраните по делото доказателства отговори на поставените от адвокат С. в съдебно заседание от 21.01.2015г. (лист 91 от делото) въпроси;

 

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 150 лева, вносими в 7-дневен срок от днес от жалбоподателя по сметка на Административен съд гр. Бургас. УКАЗВА на същия, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

 

НАЗНАЧАВА за конкретно вещо лице по делото М. Й. Л., .

 

УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на следващото съдебно заседание следва да депозира експертното си заключение;

 

ПРИЕМА представените от страните документи приложени със становище вх.№ 1090/02.02.2015година от ответника /л.95/, анекс към договор № РД 09-24/21.06.2010година за предоставяне на стопанисването на дивеча на ловните сдружения по чл.30 от Закона за дивеча от адвокат К., в съдебно заседание на 25.03.2015година, като писмени доказателства по делото.

 

УКАЗВА на ответника и му предоставя възможност в 14-дневен срок от днес да представи по делото нарочна молба по чл. 192 от ГПК, с препис за третото неучастващо лице, в която да формулира искането си да представи намиращ се в РДГ – Бургас документи за периода м. 12.2013г. – м. 08.2014г.;

 

УВЕДОМЯВА ответника по оспорването, че при непредставянето в дадения срок на молба по чл. 192 от ГПК, съдът ще приеме, че това искане не се поддържа от страната и ще приключи производството със събраните до момента доказателства.

 

По искането за откриване на производство по чл.193 от ГПК, във  чл.144 от АПК по отношение на списъка от информационната система на ИАГ, съдът приема следното:

 

Оспорването на съдържанието на този документ не предполага откриване на производство по чл.193 от ГПК, тъй като същият представлява извадка от информационния регистър и не обвързва съда с доказателствена сила по отношение на неговото съдържание. В списъка са изложени положителни факта, а доказателствената тежест е на страната, която ги е представила.

 

Съдът е разпределил доказателствената тежест и доколкото административния орган следва да докаже, че са били налице законови предпоставки за издаване на административния акт, то в негова тежест е да докаже положителните факти сочения в документ.

 

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ОТКРИВА производство по чл.193 от ГПК във вр. чл.144 от АПК за оспорване на списъка от информационната система на ИАГ, представен със становище на представителите на ответника от 02.02.2015година;

 

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства, като им УКАЗВА, че ако същите бъдат направени несвоевременно и станат причина за неоснователно отлагане на делото, на страната ще й бъде наложена глобата по чл. 92а от ГПК във вр. с чл.144 от АПК.

 

За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 23.03.2016година от 14.30часа, за която дата и час страните – уведомени от днес.

 

ДА СЕ ПРИЗОВЕ вещото лице след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

Делото да се ДОКЛАДВА в закрито заседание след постъпване на молбата от ответника.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.45 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: