ПРОТОКОЛ

       

Година 2013,30.10.                                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На тридесети октомври                                две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор: Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 2066 по описа за 2011 година.                     

На именното повикване в 13.40 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.Д.К., редовно уведомен, за него се явява адв.Н. с представено пълномощно, находящо се на лист 595 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Ж. с представено пълномощно, находящо се на лист 596 от делото.

 

За Окръжна прокуратура гр.Бургас се явява прокурор Стоянова.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.А.Д., която е депозирала заключение по допълнителната съдебно-счетоводна експертиза в законоустановения срок.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Няма пречки да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

Адв.Н.: Да се изслуша вещото лице.

Юрисконсулт Ж.: Не възразявам да се изслуша вещото лице.

ПРОКУРОРЪТ: Няма да соча други доказателства. Да се изслуша вещото лице.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит вещото лице, на което снема самоличността, както следва:

 

К.А.Д. - 48г., българска гражданка, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл.290 от НК, обеща да даде безпристрастно заключение. 

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Депозирала съм заключение по допълнителната съдебно-счетоводна експертиза, което поддържам.

 

         Юрисконсулт Ж.: На стр.14 от заключението сте посочили Сметка 159 какво представлява и в последствие сте посочили какво сте открили при „Бета трейдинг” ЕООД, който съгласно представените по делото доказателства е получил заем от финансова къща „Ен и Би” ЕООД. Във връзка с това, което сте установили при „Бета трейдинг” ЕООД, кога се дебитира и съответно кредитира сметка 159, т.е. какви счетоводни операции е следвало да поема „Бета трейдинг” при евентуално получаване на средства и съответно превръщането? Дали има такива счетоводни операции и дали сте посетили това дружество?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Посетих счетоводството на „Бета трейдинг” ЕООД. Изобщо не открих договора за заем, този който е цитиран. Именно затова съм приложила и копие на касовата книга, опис на папката с договорите, оборотни ведомости, които сме открили с главната счетоводителка, която не е работила в дружеството към проверявания период.

Не съм открила такъв договор.

Юрисконсулт Ж.: Представили сте счетоводни документи на „Бета трейдинг” ЕООД, но от тях е  видно, че сметка 159 има дебитно салдо. Възможно ли е това от счетоводна гледна точка, защото сте посочили на стр.14 от заключението каква е сметката?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Посочила съм кое е правилно, как следва да се извърши осчетоводяването, как се ползва сметка 159.

Юрисконсулт Ж.: Какво означава дебитно салдо на сметка 159 и защо счетоводството е извършено по този начин?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Няма  как да обясня защо са го направили по този начин. Мога да кажа това, което открих какво точно има за тези салда. От сметка 507 и сметка 590 има задължения по доставчици; за сметка 159 има  осчетоводени задължения към доставчици, които счетоводни операции не мога да обясня защо така са отразени. Тези 7 хиляди лева към доставчика и 500 хиляди лева платени от каса, на кого и как, защо, не мога да отговоря.

Юрисконсулт Ж.: Нямам повече въпроси.

 

         Адв.Н.: Доста подробна е експертизата. Впечатлена съм.

Можете ли да кажете, да направите извод за редовно водено счетоводство на „Ен и Би””

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Трудно е да се даде категоричен отговор за цялото счетоводство, по простата причина, че съм гледала само част от него. Това, което ми направи впечатление е, че за 2006г. и 2007г. не е в хронологичен ред.

За процесния период впечатлението ми е, че счетоводните операции сами по себе си са правилно изпълнени, което ми дава основание да смятам че счетоводството е водено редовно. Мен лично ме смути осчетоводяването на един заем, когато Т. не е бил управител. Това според мен не е редно. Има договор за заем между управителя Т. с П.К. от 14.01.2007г. за предоставяне на временна финансова помощ в размер на 200 хиляди лева.

         По Закона за счетоводството аз не съм видяла документи. Това, което ми представиха, са същите няколко ордера, няколко договора, които са част от делото. Не съм виждала първични счетоводни документи. Има електронни регистри и там виждам как са отразени. Няма как да кажа категорично дали правилно или не е водено счетоводството.

         ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси към вещото лице.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице, на което определя възнаграждение в размер на 1177 лева, платими от ответника, както следва:

300 лева - от внесения депозит, а разликата до 1177 лева, от които разходите на вещото лице са 577 лева, платима от ответна страна в 10-дневен срок, считано от днес.

 

Адв.Н.: Оспорвам експертизата в частта, в която се съдържат правни изводи.

Нямам доказателствени искания.

Юрисконсулт Ж.: Да се приеме експертизата. Нямам доказателствени искания. Да се приемат за сведение приложените доказателства.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания по доказателствата. 

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава думата по същество.

 

Адв.Н.: Моля да постановите решение, с което да уважите жалбата.

Ще представя подробни писмени бележки.

По повод действителността на договорите, следва да се има предвид чл.302 от Търговския закон, уреждащ действителността на договори сключени без представителна власт, както и трайната практика на ВКС, която приема, че една сделка е приета от търговеца, след като е отразена в счетоводните му регистри и независимо кой е подписал документа.

Моля да ни присъдите разноските по делото.

 

Юрисконсулт Ж.: Считам жалбата неоснователна и недоказана и следва да се потвърди обжалвания акт, които констатации се потвърждават от допълнителното заключение на вещото лице. 

Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение в размер на 1781 лева.

         Ще представя писмени бележки.

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че жалбата е частично основателна, що се касае за сумата от 200 хиляди лева по договор отпуснат на жалбоподателя от Т., тъй като в конкретния случай има правилно осчетоводяване. Считам, че не е основателна, що се касае до заема от 260 хиляди лева, където липсва осчетоводяване, както и по отношение на сумата от 35 хиляди лева, за която се установява, че заемодателят не е разполагал с тези пари.

 

 Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок, като дава на страните 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: