ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 24.06.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На двадесет и четвърти юни                      две хиляди и тринадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: Г. К.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 2066 по описа за 2011 година

 

На именното повикване в 14:58 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.Д.К., редовно уведомен, не се явява. Същият се представлява от адвокат Н., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Ж., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Г. К..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпилите писмени документи от третото неучастващо по делото лице Финансова и консултантска къща „Ен и Би” ООД.

АДВОКАТ Н.: Да се приемат.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Да се приемат така представените документи.

Имам искане по доказателствата за допускане на допълнителна експертиза с въпроси, формулирани в нарочна молба, именно във връзка с тези представени доказателства от заемодателя.

 

АДВОКАТ Н.: Аз се противопоставям по отношение на трети въпрос, тъй като тези лица нямат отношение с моя доверител и считам, че са ирелевантни техните счетоводни записвания и следва да се концентрираме върху правния спор, а именно реалността на дадените парични средства от заемодателя. Първите два поставени въпроса могат да изяснят фактическата обстановка. Редовното или нередовно водене на счетоводството на трети за процеса лица, е ирелевантно.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Въпрос № 3 е зададен във връзка с това, че от изслушаната основна експертиза и от представените доказателства от заемодателя „Ен и Би” ООД, същият твърди, че сумите, които са дадени в заем на жалбоподателя П.К., са получени в порядъка на около 10 дни от тези фирми преди съответно да бъдат дадени в заем. Именно в тази връзка е поставен този въпрос дали тези лица са върнали част от заема, който видно от представените доказателства от заемодателя „Ен и Би” ООД е сключен с приложените по делото договори. В предходно съдебно заседание бяха представени публикувани в Търговския регистър счетоводни регистри на тези лица, а именно мисля, че бяха годишни финансови отчети, отчет за паричните потоци. Като ги представихме твърдяхме, че в началото на съответната година, за която се твърди, че лицата са върнали тези пари, не са разполагали с парични средства в този размер. Отделно, едно от лицата, видно от счетоводния баланс, не е отразило въобще дали има получени заеми от други лица. Тогава имаше реплика, че не ставало ясно от тези регистри, че действително тези лица са върнали тези суми и в тази връзка съм поставила въпросите към експертизата.

ПРОКУРОР К.: Уважаема госпожо съдия, запознах се с допълнително представените писмени доказателства. Да се приемат и приобщят към материалите по делото.

По отношение на депозираната в днешно съдебно заседание молба от процесуалния представител на ответника, считам че така зададените въпроси за назначаване на допълнителна експертиза са относими към разглеждания казус и ще допринесат за изясняване на фактическата обстановка, поради което моето становище е, че молбата следва да бъде уважена изцяло.

АДВОКАТ Н.: Тъй като, ако се проследят протоколите, аз от първия момент твърдя, че това са обстоятелства, които следва с допълнителна експертизата да бъдат изследвани, а данни за тези  договори за заем и съответно приходни ордери има в заключението на вещото лице, въз основа на което няколкократно процесуалният представител на ответника бе запитан дали ще иска експертиза, то считам, че е налице неоснователно отлагане на делото, поради което моля да наложите съответната санкция, тъй като делото е отлагано по тяхна вина, но данни има в основното заключение. Това мое мнение да се поиска експертиза съм изказвала във всяко едно заседание.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Считам, че е неоснователно искането на адвокат Н. за налагане на глоба, тъй като в заключението на вещото лице бяха цитирани тези доказателства и тъй като то няма право да представя нови, затова бяхме задължили третото неучастващо по делото лице да ги представи. По делото могат да се проследят всички протоколи, от които е видно, че този, който не оказва съдействие е това трето лице заемодател. Във връзка с изисканите доказателства държа да отбележа, че лицето е представило и договор, който не се цитира, както и приходен касов ордер, именно в заключението на вещото лице, затова поискахме тези доказателства тай като от самото заключение бяха посочени само имена на фирми като заематели, но не и други индивидуализиращи данни, поради което считам, че неоснователното отлагане на делото не е по вина на ответната страна –Дирекция ОДОП Бургас.

 

СЪДЪТ, по доказателствата намира, че следва да приеме като такива допълнително представените по делото от третото неучастващо лице.

Намира, че следва да допусне исканата от ответника допълнителна съдебно-счетоводна експертиза по всички поставени от юрисконсулт Ж. в молбата и въпроси, които счита, че са във връзка с констатациите на органа по приходите в оспорения акт.

Намира, че следва да остави без уважение искането на процесуалния представител на жалбоподателя за налагане на санкция на ответника поради липса на основания за това – късно представените по делото документи, които ще бъдат предмет на изследване на исканата допълнителна съдебно-счетоводна експертиза, са от третото неучастващо в процеса лице, с оглед на което не е налице неоснователно отлагане на делото по вина на ответника.

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото договорите за заем, представени от третото неучастващо по делото лице Финансова и консултантска къща „Ен и Би” ООД.

ДОПУСКА извършването на допълнителна съдебно-счетоводна експертиза по делото, която да отговори на поставените от юрисконсулт Ж. въпроси в днес представената от нея молба, след внасяне на предварителен депозит за изготвянето и от ответника в размер на 300 лева по сметка на Административен съд Бургас, в 7-дневен срок, считано от днес, за което да се представи вносен документ по делото в същия срок.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице К.Д..

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния представител на жалбоподателя за налагане на санкция на ответника.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 07.10.2013 година от 13:50 часа, за която дата и час страните – редовно уведомени от днешно съдебно заседание.

Вещото лице да се уведоми за изготвяне на заключението и за насроченото съдебно заседание след представяне по делото на документ за внесен предварителен  депозит за изготвяне на експертизата.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:11 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: