ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 27.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и седми септември             две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С. А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2065 по описа за 2017 година

 

На именното по викване в 11:15 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „ДЕЛФИН – 3 – 2002“ ООД, редовно призован, се явява адвокат П., редовно упълномощена от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Контрол“ при ТД на НАП – гр. Бургас, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

АДВОКАТ П.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ П.: Поддържам жалбата.

Представям и моля да приемете копие на касовата бележка за издаден фискален бон за контролната покупка, за което се твърди, че е налице нарушение, издаден в 9:44 часа, съответно покупката е направена в 9:30 часа, като ще обясня защо е така в становището си по същество.

Други доказателства няма да соча. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, както и представения от адвокат П. заверен препис от фискален бон, издаден на 21.07.2017 г. в 9:44 часа, удостоверяващ заплащане на нощувки.

Предвид липсата на други доказателствени искания намира, че следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, както и представения от адвокат П. заверен препис от фискален бон, издаден на 21.07.2017 г. в 9:44 часа

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ П.: Уважаема госпожо председател, моля да приемете за основателна жалбата на доверителя ми и отмените обжалваната пред Вас заповед за запечатване на търговски обект, като неправилна и незаконосъобразна, предвид изложените в жалбата съображения и фактически основания и с оглед на представеното писмено доказателство в днешно съдебно заседание. В допълнение на казаното в жалбата ще обърна внимание още веднъж, че на доверителя ми се вменява нарушение на чл. 25 от Наредба № Н-18 за неиздаване на касов бон във връзка с извършена контролна покупка на едни брой нощувка в 9:30 часа на 21.07.2017 г. Както сме обяснили в жалбата, касае се за нощувка. Всеки ползвал този тип услуга знае,че когато се настанява в някакъв такъв обект – хотел или нещо друго, се снемат данните от личната карта, за да се попълнят тези данни, издава се съответния документ за настаняване къде точно ще бъде настанено лицето, приема се плащането, издаване се и фискален бон, който се прикрепя към документа за нощувка. Това изисква време и е съвсем нормално, че в 9:30 часа е заявено желанието да се закупи една нощувка, след оформяне на съответните документи в 9:44 часа е издаден фискалният бон. Вменяването на нарушението в конкретния случай е преднамерено и неоснователно, още по-малко е основателна и издадената въз основа на това „вменено нарушение” заповед за затваряне на търговския обект. В случая също искам да обърна внимание, че не е взето предвид, че се касае за къмпинг „Делфин”, разположен в съответния недвижим имот, който е съсобствен. Освен средствата за настаняване, които се стопанисват от дружеството „Делфин – 3 – 2002” ЕООД, има и други собственици и други наематели с други търговски обекти, като спортни уреди, плажна ивица и други, тоест затварянето на обекта, на целия къмпинг е абсолютно недопустимо, защото по този начин се ограничава и дейността на другите ползватели в тази територия.

Освен това, моля да се има предвид, че е постановено определение №1554/28.07.2017 г. по административно дело № 2090/2017 г., с което предварителното затваряне на търговския обект е отменено като неправилно и незаконосъобразно.

Моля да ни се присъдят направените по делото разноски.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:24 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: