ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 16.01.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На шестнадесети януари                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.

Прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 2062 по описа за  2017 година       

На именното повикване в 10:00 часа  се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ        Главен архитект при Община Несебър, редовно уведомен, се явява юрисконсулт В., с представено пълномощно по делото.

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Електроразпределение Юг“ ЕАД, редовно уведомен, представител не се явява.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА - Началник на РДНСК - Югоизточен район, редовно уведомен, се явява юрисконсулт А., с представено пълномощно по делото.

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Окръжна прокуратура – Бургас, редовно уведомени, се явява прокурор Стоянова.

          В залата се явява вещото лице арх. В.Д..

 

По хода на делото:

          АДВ. В.: Да се даде ход на делото.

          ЮРИСКОНСУЛТ А.: Да се даде ход на делото.

          ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

         

Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:   

Производството е образувано по жалба срещу Заповед № ДК-10-ЮИР 46/23.06.2017г. на началника на РДНСК - Югоизточен район, с която е обявена нищожността на издадено от главния архитект на Община Несебър Разрешение за строеж № 34/20.09.2011г.

В открито съдебно заседание на 31.10.2017г. съдът допусна извършването на съдебно-техническа експертиза от вещото лице В.Д., която е извършена и представена в срок по делото. По искане на съда, СГКК-Бургас с писмо от 14.11.2017г. представи посочени писмени доказателства.

Вчера постъпи молба-становище от „Електроразпределение юг“ ЕАД, в която е посочено, че не се възразява да бъде изслушана съдебно-техническата експертиза. Поставени са и два уточняващи въпроса към вещото лице.  Представен и списък с разноски.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша вещото лице.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, на което СНЕМА самоличност както следва:

В.Й.Д. – ** години, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ В.: Искам да попитам вещото лице по отношение на ІV. Констатации и заключение, дали описаните констатации са именно на вещото лице или тя е имала предвид констатациите, които са направени от органа издал оспорената заповед, защото конкретно е посочено според вещото лице съдържащи се пороци в издаденото разрешение за строеж. Считам, че това са правни изводи. Моля да отговорите дали са ваши констатациите или имате предвид констатациите от органа, издал оспорената заповед?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това са констатации от органа, които са направени в документи, приложени по делото от РДНСК-ЮИР и Прокуратурата.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ В.: По отношение на отговора на въпрос № 1, че процесният имот е бил предмет на заповеди по неговото урегулиране, може ли да кажете Вие запозната ли сте с тях и въз основа на какво правите извод, че няма данни за сменен статут? До каква степен изследвахте тези процедури, защото вашият извод е, че няма сменен статут и този факт опорочава следващи разработки. Считам, че този извод е правен. Няма данни за сменен статут. Искам да поясни вещото лице този извод. Въз основа на какво считате, че е горски фонд? Как стигнахте до този извод?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Аз съм разгледала документацията, която е приложена по делото. Има проверка на Окръжна прокуратура - Бургас и впоследствие такива от РДНСК-ЮИР гр. Бургас. По делото има материали, които са приложени и от Община Несебър. От всички тези материали аз съм направила извода, че за тази територия, върху която попада процесният имот и въз основа на приложените по делото документи няма данни да е сменен статута. Има по делото писмо от главния архитект, в което той твърди, че е започната процедура.

 

Съдът УКАЗВА на процесуалния представител на жалбоподателя – гл. архитект на Община Несебър, че въпросите, които задава на вещото лице касаят факти, а именно дали е променен статута на земята по процесния обект. Ако твърди наличието на такъв факт - промяна на статута, следва да го докаже.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ В.: По отношение на отговора на въпрос № 3 дали конкретният имот попада в защитена зона, вещото лице цитира решение на Министерски съвет и една заповед. Искам вещото лице да посочи изследвала ли е конкретно процесния имот съгласно решението, тъй като в него е посочено обща площ на територия и акватория, която дори е съвместно посочено с територия в Община Поморие. Как вещото лице направи извод, че процесният имот попада в защитена територия съгласно решение на Министерски съвет от 2007 г.?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Аз ги изследвах, като с решението на Министерски съвет е обявена за защитена зона, а със заповед от 2016 г. са определени границите на защитените зони. Тъй като общо достъпна е дигиталната карта на Натура 2000, в дребен мащаб е очертанието на защитената зора. Посетих РИОСВ и те ми направиха тази извадка, която е Приложение 1 към заключението, където с пунктирна линия е отбелязана границата на зоната, а в дясно площта, която е със зелени точки, е площта на територията на защитената зона. В тази дигитална карта излезе номерът имота, който се вижда в приложението.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

     Съдът ЗАЧИТА въпросите, които жалбоподателят „Електроразпределение юг“ ЕАД е поставило към вещото лице:

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В отговора на въпрос № 1 съм посочила какво означава „предназначение на един имот“. Това е предназначението посочено във влязъл в сила ПУП, тъй като за тази територия тя е в по-голям обхват, където попада и процеснят имот. Има изработен ПУП - ПРЗ през 2003 г. Този ПУП е одобрен при липса на смяна на статута. Той впоследствие е станал основа, за да се разработят последващи ПУП-ове какъвто и е този, с който имотът се отрежда за нуждите на ЕВН. Аз считам този ПУП и последващите за нищожни след като не е сменен статута. С тези планове се припокрива една грешка и впоследствие при изработване на КК на гр. Несебър има данни, че има ПРЗ, заляга този план в КК и не разглеждат промяната за смяна на статута и се стига до сегашното положение. Приели са даденост, че след като има ПРЗ, е сменен статутът.

По втория въпрос: в РИОСВ има дигитална карта, комбинирана между КК и защитените територии, от която се вижда.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 400 лв., платими в рамките на внесения депозит. (изд. Р.К.О. – 400 лв. на 16.01.2018 г.)

 

          ЮРИСКОНСУЛТ В.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

          ЮРИСКОНСУЛТ А.: Нямам доказателствени искания. Моля да се приключи събирането на доказателствата.

          ПРОКУРОРЪТ: Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

          С оглед изявленията на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

          ЮРИСКОНСУЛТ В.: Уважаеми г-н съдия, моля да постановите решение, с което да уважите жалбата на главния архитект на Община Несебър и да отмените оспорената от него заповед, издадена от началника на РДНСК-ЮИР гр. Бургас.

Моля да ми предоставите срок, в който ще представя подробни писмени бележки.

Моля да ни присъдите разноски по делото, представляващи юрисконсултско възнаграждение.

          ЮРИСКОНСУЛТ А.: Уважаеми г-н председател, моля да постановите решение, с което да отхвърлите подадената жалба от главния архитект на Община Несебър и от „Електроразпределение Юг“ ЕАД. Считам същите за неоснователни, а в хода на проведените съдебни заседания по безспорен начин се доказаха аргументите за издаване на процесната заповед, а именно, че е налице строеж изпълнен за имот, в който попадат пясъчни дюни, имот в който липсва преотреждане на статут без необходимите по закон съгласувания от компетентен орган, а именно РИОСВ гр. Бургас, както и че имотът попада в защитена зона, като моля да ми предоставите срок, в който да предоставя писмени бележки по съществото на спора, в които да обоснова доводите за законосъобразност на процесната заповед.

Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

          ПРОКУРОРЪТ: Уважаеми г-н съдия, считам, че жалбата на главния архитект на Община Несебър и на „Електразпределение Юг“ ЕАД, са неоснователни. От събраните доказателства по безспорен начин се доказва, че заповедта на началника на РДНСК-ЮИР гр. Бургас са обосновани и законосъобразни, и моля да се произнесете в този смисъл.

 

Съдът ще се произнесе в законоустановения срок.

ДАВА 7-дневен срок на страните за представяне на писмени защити по съществото на спора.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.20 часа.

 

 

    СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: