ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 31.10.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На тридесет и първи октомври              две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.   

Прокурор: ХРИСТО КОЛЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 2062 по описа за  2017 година                     

На именното повикване в 09:50 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ        Главен архитект при Община Несебър, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М.В., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Електроразпределение Юг“ ЕАД, редовно уведомен, представител не се явява.

По делото е постъпила молба от процесуалния представител на „Електроразпределение Юг“ ЕАД с вх. № 11375/27.10.2017 г., в която заявява, че поради неотложни причини не може да се яви в днешното съдебно заседание, като счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото. Заявява, че поддържа жалбата и твърденията изложени в нея, прави искане за приемане на представените по делото писмени доказателства. Поддържа искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза, по въпросите, подробно описани в жалбата.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА - Началник на РДНСК - Югоизточен район, редовно уведомен, се явява юрисконсулт А., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Окръжна прокуратура – Бургас, редовно уведомени, се явява прокурор Колев.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:   

 Производството е образувано по жалба срещу Заповед № ДК-10-ЮИР 46/23.06.2017г. на началника на РДНСК - Югоизточен район, с която е обявена нищожността на издадено от главния архитект на Община Несебър Разрешение за строеж № 34/20.09.2011г.

Ответникът е представил административната преписка, по която е издаден оспорения акт. В жалбата си „Електроразпределение Юг” ЕАД е направил искане за извършване на две експертизи – съдебно-техническа от вещо лице инженер и съдебно-геоложка.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Поддържам жалбата. В днешно съдебно заседание няма да соча нови доказателства. Предвид направените с жалбата на „Електроразпределение Юг“ ЕАД доказателствени искания за допускане на две експертизи, не се противопоставям да бъдат допуснати.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Уважаеми г-н председател, оспорвам жалбата на „Електроразпределение Юг“ ЕАД и на гл. архитект на Община Несебър като неоснователни.

Моля да приемете административната преписка изпратена от административния орган. Не се противопоставям да бъдат приети писмените доказателства, които са приложени към жалбата от „Електроразпределение Юг“ ЕАД.

Моля да задължите СГКК - Бургас да представят картите и регистрите за съответния имот, приети с протокол за съответната територия. Имам предвид картата, на която се установява наличието на дюни.

По направеното искане в жалбата на „Електроразпределение Юг“ ЕАД за назначаване на два вида съдебни експертизи, не се противопоставям, но моля втората експертиза – съдебно-геоложката да бъде комплексна, извършена и от ботаник, тъй като именно сивите дюни се характеризират с особената растителност, която вирее върху тях. В тази връзка, моля да бъде извършена съвместна такава от специалисти геолог и ботаник.

ПРОКУРОРЪТ: Считам двете жалби за неоснователни. Да се приемат представените писмени доказателства по делото. Считам, че искането за назначаване на двете технически експертизи за неоснователни, тъй като въпросът е чисто правен относно обстоятелството дали са налице представени разрешения по ОВОС и ЗООС и по Закона за биологичното разнообразие, като са налице данни, че такива следва да бъдат представени предвид факта къде се намират границите на имота – в защитена зона, като въпросът е чисто правен и не се касае за изясняване на този въпрос.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Във връзка с направеното от процесуалния представител на административния орган искане за предоставяне от СГКК – Бургас на кадастрална карта за дюните ведно с протокола, моля да ги задължите да бъде представена, защото в тази административна преписка са налични протоколи от огледи проведени на самия терен, когато е била изработвана самата кадастрална карта. Да се приложи административната преписка в цялост.

 

Съдът по повод направените доказателствени искания намери, че следва да бъдат приети представените по делото писмени доказателства и следва да бъдат допуснати на първата от поисканите от жалбоподателя „Електроразпределение Юг“ ЕАД експертизи, а именно тази озаглавена „съдебно-техническа експертиза“ с вещо лице инженер и поставените към нея въпроси. Тази експертиза обаче следва да се извърши от вещо лице архитект, което да извърши посочените от този жалбоподател огледи и да отговори на поставените към него въпроси.

 

По отношение на втората експертиза, съдът счита, че същата няма връзка с предмета на делото, тъй като наличието, респективно липсата на „сиви дюни“ се установява с кадастралната карта и ангажирането на доказателства от страните следва да бъде насочено в тази посока.

За съдът не е важно какви геологически факти ще бъдат открити на терена. Единствено релевантно е какво е установено в кадастралната карта, тъй като тя има правно значение при установяване на фактите по делото. Следва да бъде изискана от СГКК - Бургас специализираната карта и регистър на пясъчните дюни, касаеща процесния имот, като съдът счита, че не е нужно да се изиска цялата преписка по приемането на цялата карта и регистър със същите съображения, цитирани по-горе. Релевантият факт е какво е отразено в тях, тъй като същите имат смисъла на картен материал, с който съдът не може да не се съобрази.

 

Предвид горното и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбите писмени доказателства, както и тези, представени с административната преписка.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза по т. 3 от доказателствените искания на жалбоподателя „Електроразпределение Юг“ ЕАД.

Експертизата да се извърши след внасяне на депозит в размер на 400 лв., платими в 3-дневен срок от жалбоподателя „Електроразпределение Юг“ ЕАД.

Съдът НАЗНАЧАВА за вещо лице по тази експертиза арх. В.Д..

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „Електроразпределение Юг“ ЕАД за извършване на съдебно-геоложка експертиза.

ЗАДЪЛЖАВА СГКК-Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването да представи специализираните карта и регистър на пясъчните дюни, касаещи процесния имот с идентификатор 51500.503.427 по КК на гр. Несебър.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 16.01.2018 г. от 10.00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.07 часа.

 

 

       СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: