ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 15.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На петнадесети октомври                         две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 2062 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 14:04 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „АНДРА БГ” ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат Й. и адвокат Д., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Заместник-кмет на Община Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Д., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Областен управител на област Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт С. с пълномощно от днес.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „БУРГАС 2011” АД, редовно призована, не се представлява.

 

АДВОКАТ Й.: Няма пречки да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Аз Ви моля, предвид изложеното от нас становище, да се прекрати делото и да не давате ход. Очевидно лицата не представят документи, с които да се легитимират като заинтересовани. В предоставената възможност да се изрази становище, което е входирано от тяхна страна по делото на 20.05.2015 г., се сочи към някакви косвени доказателства, говори се, цитирам: „целокупна преценка на доказателствата, от които да се направило извод за заинтересованост”. Считам че това не са основания, които могат да им предадат заинтересованост, изобщо да се образува някакъв процес и да се разглежда делото по същество. Затова Ви моля да прекратите делото, да не му давате ход и произнесете определение в тази посока.

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, а възраженията на Юрисконсулт Д. ще бъдат обсъдени с оглед събраните доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛЕДВА, че в срока, даден с определение № 1327/11.06.2015 г., както и с протоколно определение от 02.07.2015 г. не е внесен определеният от съда депозит за извършването на съдебно-техническа експертиза.

 

АДВОКАТ Й.: Ние по принцип твърдим, че в указанията, дадени от съда в предходно съдебно заседание да изразим становище или съответно да поискаме експертиза, ние считаме, че съответно събраните по делото писмени доказателства са от съществено значение за решаване на спора в подкрепа на нашите твърдения, първо изложени в жалбата и после в нарочното писмено становище, още повече, че веднъж в настоящото производство събирането на доказателства беше приключено, делото беше за произнасяне и в този смисъл следващите указания на съда бяха единствено и само в алтернативен вариант за становище от наша страна и евентуално експертиза. Ние считаме, че с приложеното от нас становище като обобщение на събраните по делото доказателства, защитаваме твърденията си в жалбата и поради тази причина не сме се възползвали от дадената ни възможност за изясняване на фактическата обстановка чрез експертиза.

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Във връзка с изложеното от адвокат Й. считам, че това становище е неоснователно, тъй като не им е предоставена алтернативна възможност да изложат становище по събраните по делото доказателства, което те са направили към момента на приключване на делото. Тогава са имали такава възможност да изложат становище по събраните по делото писмени доказателства. След приключване на съдебното дирене съдът е констатирал, че са налице неизяснени обстоятелства, затова е върнал делото в съдебно заседание и им е указал, че за изясняване на обстоятелствата е необходимо да бъде назначена съдебно-техническа експертиза и им е дал изрични указания в тази насока. Предвид това, че не са изпълнени тези указания, моля да се счита, че жалбоподателят създава пречка за събиране на доказателства, които са от значение за изясняване на делото и при решаване на спора по същество да бъде взето предвид това.

АДВОКАТ Й.: Тежестта пада първо върху административния орган, в т. ч. и областния управител, и ако същите имат неизяснени факти, те  разполагат със същия правен инструментариум да се възползват от същите правни възможности.

ЮРИСКОНСУЛТ С.: В случая става въпрос за актуална процесуална легитимация на жалбоподателя, т. е. дали изобщо той има възможност да заведе този процес, да го инициира, така че доказателствената тежест в тази връзка е изцяло негова.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: По отношение на допусната и неплатена експертиза, това е волята на жалбоподателя.

 

СЪДЪТ счита, че поради неизпълнение на указанието за заплащане на депозит, следва да отмени определението, с което е допусната съдебно-техническа експертиза, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение № 1327/11.07.2015 г.,  с което е допусната съдебно-техническа експертиза.

АДВОКАТ Й.: Нямаме доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Няма да соча други доказателства. Моля да приключите събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед изявлението на страните съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене и ДАВА ход по същество.

 

АДВОКАТ Й.: Ще моля да уважите жалбата по съображения, първо в самата жалбата, и по съображения, изложени в допълнително депозирани писмени бележки, включително и в депозираното допълнение писмено становище, съобразени с целокупната преценка на събраните по делото писмени доказателства, като ни присъдите направените по делото разноски.

АДВОКАТ Д.: Госпожо Председател, моля да уважите така подадената жалбата. Считаме същата за законосъобразна. Присъединявам се към казаното от адвокат Й. и моля само при постановяване на крайния съдебен акт да имате предвид, че считаме, че са нарушени правата на друго заинтересовано лице – „Бургас 2011” АД, неуведомявано за процедурата, включително се установиха нарушения на неговите права.

Моля да имате предвид представените от нас становища при постановяване на крайния съдебен акт.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Уважаема госпожо Председател, поддържайки възражението си за недопустимост на това производство, което считаме, че успяхме да докажем в хода на този процес, алтернативно Ви моля, ако решите да разгледате по същество това производство, да потвърдите оспорения акт по същество. Считам че по време на целия процес не бе представено нито едно доказателство, което да легитимира жалбоподателя като надлежна страна, на която законодателят е определил право да инициира изобщо такова производство да го води. Излагат се имагинерни твърдения, които нямат общо с действителността, не се представиха доказателства, които да ги определят като заинтересовано лице, нито тях, нито изразените от процесуалния представител на жалбоподателя твърдения за нарушени права и на друго лице, което е редовно уведомено и което не е упълномощило друг да следи за неговия интерес в този процес и не е взело участие в него, очевидно поради липса на заинтересованост.

Моля Ви да постановите определение, с което да прекратите производството или решение, с което да потвърдите като правилен и законосъобразен този акт и да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

Ще помоля за предоставяне на срок за представяне на писмени бележки.

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Уважаема госпожо Съдия, моля да постановите определение, с което да прекратите производството по настоящото дело като недопустимо поради липса на активна процесуална легитимация на жалбоподателя. Несъстоятелно е становището им, че доказателствената тежест лежи върху административния орган. Той не е длъжен да доказва отрицателни факти. За наличието на правен интерес тежестта лежи у жалбоподателя, а не у административния орган. Жалбата е бланкетна, в нея не се съдържа нито едно  конкретно нарушение, което е извършил административният орган. Налице са имагинерни твърдения от страна на жалбоподателя, които не намират опора в представените по делото доказателства.

Предвид изложеното, моля да прекратите производството. В случай, че не възприемете тези аргументи – да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и потвърдите оспорения акт.

Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

Моля да се имат предвид представените писмени бележки от юрисконсулт Д..

 

Съдът ДАВА на страните 7-дневен срок за писмени бележки.

СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:21 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: