ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 02.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На втори юли                                            две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 2062 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 15:25 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „АНДРА БГ” ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат Д. с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Заместник-кмет на Община Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Т. с пълномощно от днес.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Областен управител на област Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Д. с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „БУРГАС 2011” АД, редовно призована, не се представлява.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА становище от процесуалните представите на жалбоподателя относно правния интерес от завеждане на настоящото дело, както и становище от процесуалния представител на ответника във връзка със становището на жалбоподателя.

 

СЪДЪТ е допуснал с определение в закрито заседание съдебно-техническа експертиза, за изготвянето на която не е внесен депозитът в определения срок.

 

АДВОКАТ Д.: Нямаме други доказателствени искания. Моля да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам доказателствени искания.

 

СЪДЪТ счита, че с оглед необходимостта от специални знания и извършването на съдебно-техническа експертиза, следва да укаже още веднъж на жалбоподателя да внесе определения депозит и в случай на неизпълнение съдът ще се произнесе с оглед събраните доказателства по на основание чл. 161 ГПК във връзка с чл. 144 АПК ще приеме за доказани фактите, за които страната създава пречки за събиране на допуснати доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

УКАЗВА на жалбоподателя в 7-дневен срок от днес да внесе определения с определение от 11.06.2015 г. депозит за съдебно-техническа експертиза, като му УКАЗВА, че при неизпълнение ще приеме за доказани фактите, за доказването на които създава пречки за събиране на допуснати доказателства.

 

АДВОКАТ Д.: Ние сме изразили с нарочно свое становище от 20.05.2015 г. и твърдим, че е налице правен интерес от страна на жалбоподателя за завеждане на образуваното пред Вас административно производство, като в същото сме цитирали и конкретно делото, фактите и обстоятелствата, които доказват правния интерес на дружеството. Считаме, че в случая, с оглед изразеното от нас становище не е необходимо осъществяването на съдебно-техническа експертиза, тъй като считаме, че отговорът на тези въпроси се съдържа в кориците на делото и на практика сме доказали своя правен интерес от завеждането на това производство, като твърдим, че са налице и съответните нарушения, изтъкнати, както в жалбата, така и в наведените от нас в предходни заседания писмени бележки и становища по съществото на спора. Считаме, че не следва да се иска и да се извършва такава съдебно-техническа експертиза.

 

За събиране на доказателства съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 15.10.2015 г. от 14:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:33 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: