ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 07.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На седми май                                             две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 2062 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 15:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „АНДРА БГ” ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат Д. с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Заместник-кмет на Община Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Д., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Областен управител на област Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Д. с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „БУРГАС 2011” АД, редовно призована, не изпращат представител.

 

АДВОКАТ Д.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Аз продължавам да поддържам изразеното в предходно съдебно заседание становище. Считам че не е допустимо това производство. Моля да не давате ход и да прекратите производството.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Поддържам становището на колегата Д..

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА постъпили доказателства в срока за писмените бележки – заповед № 2389/17.12.2007г. на Кмета на Община Бургас и  договор № Д-03-30/16.08.2012 г., както и доказателства, изискани от съда във връзка с изявления в писмените бележки на заинтересованата страна и ответника, представени с писмо вх.№3601/16.04.2015 г. на Община Бургас.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Уважаема госпожо председател, не възразявам да бъдат приети така представените доказателства. Моля обаче тяхната правна значимост и относимост бъде ценена при постановяване на крайния съд акт с оглед спора  в настоящото производство, а именно процесната заповед.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Считам че имат пряко отношение и също моля да ги цените.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Моля да се приемат представените доказателства. Няма да соча други.

 

СЪДЪТ счита, че представените доказателства следва да се приемат, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА представените по делото заповед №2389/17.12.2007г. на Кмета на Община Бургас, договор № Д-03-30/16.08.2012 г. и доказателствата, представени от ответника с писмо вх. 3601/16.04.2015 г.

 

С оглед така представените доказателства, на основание чл.171, ал.4 от АПК съдът УКАЗВА на жалбоподателя, че не представя доказателства, че с оспорваната заповед се засяга неговия имот, включително и чрез назначаване на съдебно-техническа експертиза.

 

АДВОКАТ Д.: Уважаема госпожо председател, аз продължавам да твърдя, че представените процесни заповеди, които цитирахте преди малко, засягат имота на жалбоподателя. Става дума за това, че с тях на практика се придават тези 70,76 кв.м., съгласно сключения предварителен договор и впоследствие окончателния договор. Впоследствие през 2010 г. се прави нова промяна с оспорената заповед, като освен това в същата и в скицата-проект, който е приложен, се намалят отстоянията по отношение имота на жалбоподателя. Там има графично отразяване на самата скица. Освен това се наблюдават и посочените процесуални нарушения, които сме визирали и ответната страна никога не е оспорвала, че ние сме заинтересовано лице по смисъла на чл. 131 ЗУТ дотолкова, доколкото имаме право да оспорваме тази заповед и съответно сме визирали процесуални нарушения, които са настъпили в резултат на издаването, включително пак подчертавам, че на практика има засягане и намаляване отстоянията на имота на жалбоподателя по смисъла на чл. 36 ал. 1 от ЗУТ. Поради това считаме, че е налице правен интерес от оспорване на заповедта.

Ние сме заинтересована страна по смисъла на чл. 131 ЗУТ. Ние сме на практика съседи и правният интерес там е безспорен.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: По отношение на изявлението в днешно съдебно заседание ще взема становище, но искам да взема отношение при положение, че се иска назначаване на съдебно-техническа експертиза, Ви моля да има копие от въпросите за нас и да ни дадете подходящ срок, в който евентуално да зададем въпроси. Ако бъде поискана експертиза, желаем да зададем въпроси, но след като се запознаем с тези на жалбоподателя.

АДВОКАТ Д.: По делото има скица-проект за делба с областния управител, който касае процесната заповед от 2010 г., от която е видно, че се цитира включително имотът на жалбоподателя, което е от съществено значение и доказва отново правния интерес по смисъла на чл.131 ЗУТ.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: В случай, че бъде поискана и назначена съдебно-техническа експертиза, моля също да ни бъде даден срок за поставяне на въпроси.

 

СЪДЪТ счита, че следва да даде 14-дневен срок на жалбоподателя да представи доказателства, че с оспорваната заповед се засяга неговият имот и по какъв начин, включително и чрез назначаване на съдебно-техническа експертиза, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА на жалбоподателя 14-дневен срок, считано от днес, да представи доказателства, че с оспорваната заповед се засяга неговият имот и по какъв начин, включително и чрез назначаване на съдебно-техническа експертиза.

 

За събиране на доказателства съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 02.07.2015 г. от 14:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: