ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 26.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На двадесет и шести март                         две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 2062 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „АНДРА БГ” ЕООД, редовно уведомен, се представлява от адвокат Д. с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Заместник-кмет на Община Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Д., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Областен управител на област Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Д. с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „БУРГАС 2011” АД, редовно уведомена, не изпращат представител.

 

АДВОКАТ Д.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Ние поддържаме заявеното становище от предходно съдебно заседание, че това производство е недопустимо, че не следва да се дава ход и следва да се прекрати. Считам че са налице всички основания за това.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА постъпили от Областна администрация Бургас 3 броя заверени копия от Акт за публична държавна собственост №2910/14.03.2003 г., в изпълнение разпореждане на съда, дадено в предходно съдебно заседание.

Съдът връчи копията на страните.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпило писмо от процесуалния представител на ответника с приложени доказателства  от преписките по подадени декларации по смисъла на чл. 17, ал. 1 ЗМДТ (отм.) и по чл. 14 от ЗМДТ за „Кондор Травел” ООД, „Андра БГ” ЕООД и „Бургас 2011” АД.

 

АДВОКАТ Д.: Уважаема госпожо съдия, първо искам да кажа, че не възразявам да бъде приет Акт за държавна собственост №2910/14.03.2003 г. Същият  по съдържание съответства изцяло на представения от нас в предходно съдебно заседание акт за държавна собственост.

По отношение на представените с нарочно писмо доказателства, а именно декларации по чл. 14 от ЗМДТ, ще предоставя преценката на съда за относимостта на същите, но като цяло не възразявам да се приемат.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Представям и моля да приемете писмо № 06-02-354/12.01.2011 г. на тогава ТД „Приморие” до РДНСК Бургас, с копие за колегите, с което на основание чл. 149, ал. 5 от ЗУТ е изпратено за контрол представеното решение за реализиране на строителството на паркинга, който е бил приет с ПУП по заповедта, която е оспорена в настоящото производство.

АДВОКАТ Д.: Считам същото за неотносимо към спора. Моля да не бъде ценено, тъй като не виждам да има някакво правно релевантно значение за настоящия спор.

 

По доказателствата, съдът намира, че следва да се приемат, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото Акт за държавна собственост №2910/14.03.2003 г.; представените с писмо от ответника доказателства – декларации по чл. 14 от ЗМДТ и представеното от процесуалния представител на ответника в днешно съдебно заседание писмо на ТД „Приморие” до РДНСК Бургас.

 

АДВОКАТ Д.: Нямам други доказателствени искания. Моля да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Няма да соча други доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Също няма да соча други доказателства.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество.

 

АДВОКАТ Д.: Уважаема госпожо Председател, моля да уважите жалбата. Налице са съществени процесуални нарушения, които касаят законосъобразността на атакуваната заповед, издадена от Заместник-кмета на Община Бургас. Изложили сме в жалбата, както и в предходно съдебно заседание съществените пороци, които касаят незаконосъобразността на жалбата, като в подкрепа на нашите твърдения представям и писмени бележки, подписани и от другия процесуален представител адвокат Й., които моля да имате предвид при постановяване на крайния съдебен акт.

Моля да отмените атакуваната заповед.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Уважаема госпожо Председател, отново поддържам искането си за недопустимост на производството, по което съдът чете определение, че ще се произнесе с крайния акт. Считам че е недопустимо на няколко основания. Ще взема подробно отношение, ако позволите, в писмени бележки. Алтернативно считам, че подадената жалба е недоказана. По делото са представени доказателства, които опровергават твърденията в нея.

Моля да ни предоставите срок за писмени бележки, в който ще аргументирам подробно изложеното току-що.

Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Уважаема госпожо съдия, считам настоящото производство за недопустимо, алтернативно жалбата за неоснователна. Моля да ми дадете възможност да представя писмени бележки, в които да обоснова тези мои твърдения.

 

СЪДЪТ предоставя възможност на страните в 10-дневен срок от днес да представят писмени бележки.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: