ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 11.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На единадесети март                                 две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 2062 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „АНДРА БГ” ЕООД, редовно уведомен, се представлява от адвокат Й. и адвокат Д. с представено пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Заместник-кмет на Община Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Д., с представено пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Областен управител на област Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Д. с представено пълномощно от днес.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „БУРГАС 2011” АД, редовно призовани, не изпращат представител.

 

СЪДЪТ констатира, че по делото неправилно са призовани като заинтересовани страни „АНДРА БГ” ЕООД и Областна управа Бургас, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАЛИЧАВА като заинтересовани страни от списъка на лицата за призоваване „АНДРА БГ” ЕООД и Областна управа Бургас.

 

По хода на делото:

АДВОКАТ Й.: Да се даде ход на делото.

АДВОКАТ Д.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Поддържам искането си от предходно съдебно заседание да не се дава ход на делото. Делото не следва да се гледа, тъй като на дружеството-жалбоподател е обявена процесната заповед, те са я получили, не са възразили срещу нея, тя е влязла в сила и настоящият процес не би следвало да се гледа, тъй като не са се възползвали от законно предоставените права в законоустановения срок да обжалват заповедта и считам, че е недопустимо това производство.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Поддържам изразеното становище от представителя на Община Бургас.

АДВОКАТ Й.: Моля да се има предвид, че с направеното възражение в днешно съдебно заседание процесуалният представител на ответника изчерпи спора по същество. Спорът, който между нас съществува, е точно по отношение на законосъобразността на процедурата и съответно нарушените права на жалбоподателя. В този смисъл възраженията за даване ход на делото по същество считаме за ирелевантни и следва да се ценят като цяло всички съображения относно законосъобразността на обжалваната заповед. В предходно съдебно заседание пред предишния съдебен състав е направено същото възражение и е обсъдено от състава и има по принцип даден ход по същество.

АДВОКАТ Д.: Присъединявам се към становището на адвокат Й.. Моля да се има предвид, че по преписката липсват писмени доказателства, удостоверяващи направеното твърдение от Община Бургас за редовно връчване, което е от съществено значение за спора. Липса на същите означава, че жалбата е процесуално допустима и следва да се даде ход на делото. Ако има такива доказателства, то нека да бъдат представени от ответната страна.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: В тази връзка сме поискали двама свидетели, които водим в днешно съдебно заседание.

 

СЪДЪТ счита, че възраженията на ответника са по съществото на спора, поради което намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано по жалба от „АНДРА БГ” ЕООД против Заповед № 2885/18.10.2010 г. на Заместник-кмета на Община Бургас.

 

АДВОКАТ Й. И АДВОКАТ Д.: Поддържаме жалбата.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Алтернативно оспорвам жалбата. Считам същата за неоснователна и недоказана.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Считам жалбата за неоснователна и недоказана.

Няма да соча доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Водим двама свидетели, които молим да бъдат разпитани в днешно съдебно заседание.

АДВОКАТ Й.: Аз ще Ви моля да не уважавате искането за разпит на свидетели, защото предвид направеното уточнение, както и в предходно съдебно заседание от страна на процесуалния представител на Община Бургас, става дума за уточняване на факти и обстоятелства, които би следвало да се установяват чрез официални писмени документи, а именно нашите възражения в жалбата се свеждат до обстоятелствата, свързани с неуведомяване на нашия клиент за открита процедура и съответно нарушената възможност за участие и защита на правата му в същата. Моля да се има предвид първо, че по реда на чл. 129 ЗУТ се изисква писмено връчване или съобщение, респ. доказателства свързани с обратна разписка или други подобни за връчените съобщения, но тук не се представят такива доказателства. На второ място, моля да се има предвид нормата на чл. 15 ЗУТ, която изисква  нещо повече – нотариално заверено съгласие, но при условие, че тези обстоятелства не са налице и за тях се изискват официални писмени документи, считаме за ирелевантно и недопустимо в настоящото производство да бъдат установявани подобни факти чрез свидетелски показания.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Поддържаме искането си за разпит на свидетели.

По делото е цялата административна преписка, която се намира в Община Бургас и която е събрана от другия административен орган до този момент.

 

По доказателственото искане на ответника за допускане до разпит на свидетели СЪДЪТ намира, че редът за уведомяване в конкретния случай е предвиден в чл. 129, ал. 2, изр. последно от ЗУТ, който препраща към нормите на АПК – чл. 61, според който уведомяването се удостоверява с подпис на извършилото го длъжностно лице или чрез отправяне на писмени съобщения, включително чрез електронна поща или факс, ако страната е посочила такива, поради което намира за недопустимо искането за допускане на свидетелите за установяване на факта на връчване.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния представител на ответника за събиране на гласни доказателства.

 

АДВОКАТ Й. И АДВОКАТ Д.: Нямаме други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Моля да ни предоставите възможност допълнително да представим писмени доказателства във връзка с предмета на производството, които се намират и в органи, извън Община Бургас.

Моля да задължите областна администрация да представи акта за публична държавна собственост за процесния имот.

Ние държим на разпит на свидетелите, тъй като липсват други процесуални способи и средства, чрез които към настоящия момент можем да докажем надлежно връчване и обявяване, както на проектите към плана, така и на процесната заповед.

АДВОКАТ Д.: Във връзка с направеното повторно искане за свидетелски показания съдът вече чете определение и това е недопустимо отново да се иска разпит на свидетели, с оглед нормата на закона – чл. 129, ал. 2, изр. последно от ЗУТ във връзка с чл. 61 АПК. Второ, считаме, че направеното искане за даване на допълнителна възможност за ангажиране на доказателства от страна на Община Бургас е неоснователно. Същата е имала достатъчен срок, повече от три месеца, да представи каквито и да е доказателства в подкрепа на становището си по спора. Трето, във връзка с направеното искане за представяне от областна администрация на акта за публична държавна собственост, считаме, че същият не е относим към настоящото производство. Моля да се има предвид, че сме представили сключения договор между областния управител и нашия доверител, така че това искане не е основателно и се опитват да шиканират процеса.

АДВОКАТ Й.: Алтернативно ще моля, ако уважите това искане за представяне на акта за държавна собственост, да бъде санкциониран ответникът.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: По отношение на доказателствата аз не бях приключил. Моля да приемете Заповед №188/21.01.2013 г. на Кмета на Община Бургас за оправомощаване на ресорния заместник-кмет за издаване на процесната заповед.

Моля да приемете и списък  с препоръчаните писма с обратна разписка от 03.11.2010 г. с печат и клеймо на „Български пощи” ЕАД, според който на жалбоподателя е изпратено писмо със съдържание процесната заповед, с копие за представителите на жалбоподателя.

Моля да приемете и такъв списък с препоръчани писма, излезли от Община Бургас за „КОНДОР ТРАВЕЛ” ООД, отново с печат и подпис на длъжностно лице, работещо в „Български пощи” ЕАД, с копие за процесуалните представители на жалбоподателя, според който на лицата са изпратени съобщения за изготвяне на процесната заповед.

Моля да приемете и Устав на „Бургас 2011” АД, вписан на 07.09.2009 г.

Моля да приемете и извадка, от която е видно движението на преписката по отношение на процесната заповед, с копие за процесуалните представители на жалбоподателя.

Моля да приемете и протокол на Експертен съвет по устройство на територията № 1/13.01.2010 г. отново касаещ процесната заповед, с копие за жалбоподателя.

Моля да приемете извадка от Търговския регистър по отношение на дружествата „АНДРА БГ” ЕООД, „КОНДОР ТРАВЕЛ” ООД, както и „БУРГАС 2011” АД. Тези доказателства представям, тъй като в предходно съдебно заседание по възражения на процесуалните представители на жалбоподателя беше изразено становище, че заинтересована страна по настоящото производство не е „Бургас 2011” АД, както ние твърдим и на което дружество е обявявана процесната заповед, а е „Бургас 2012” АД.  Към момента на изготвяне на заповедта и връчването и в активите на дружеството „Бургас 2011” АД е била включена сградата, намираща се в имота, собственост на жалбоподателя. В тази връзка представям това доказателство и моля да бъде прието по делото и да бъде ценено когато се обсъждат доказателствата.

Представям също така и моля да приемете Разрешение за строеж №П-4/10.01.2011 г. на Главния архитект на Община Бургас за обект: „Реконструкция на открит паркинг в УПИ ІІ-466, кв. 5 по плана на ЦГЧ на Бургас за ул. Милин камък, от което е видно, че строежът, обект на заповедта за подробния устройствен план – плана за регулация е вече реализиран на място. По делото са представени и доказателства – акт за приключило обявяване, разписан от районния техник, който отговаря за изготвянето на преписката, връчването на заповедта и влизането и в сила, разписан също така и от главен експерт АС, който е натоварен с тези функции, както и от техния началник по устройство на територията, които са изследвали въпроса по отношение на заинтересованите страни и е преценено във връзка с намиращите се доказателства в Община Бургас, че връчването е направено и че всички заинтересовани лица са уведомени. Не са постъпили възражения или жалби, заповедта е влязла в сила и се е пристъпило към последващи действия, които са съгласно закона и съгласно, които е реализиран проектът.

Държим на искането си конституираният за днешно съдебно заседание орган да представи исканото доказателство, тъй като такова не се намира у нас и до този момент не е бил участник в процеса. Този акт е предмет на спора.

АДВОКАТ Й.: Аз ще Ви моля да не приемате представените от процесуалния представител на ответника документи като доказателства по делото, но не се противопоставям да бъдат приети за сведение. Считаме, че нито един от тях няма релевантно значение към съществото на спора, нито един от тях не доказва основното спорно обстоятелство и по някакъв начин да го прави безспорни от гледна точка на процедурата за уведомяване и спазване на процедурата, съответно включване и на нотариално заверено съгласие по чл.15 ЗУТ. Всички тези тук представени доказателства доказват само едно, че е съществувала някаква кореспонденция или опит за кореспонденция, но нито едно от тях не доказва, че всички тези писма са стигнали до конкретния адресат и в този смисъл не се представиха, въпреки нашето настояване и искане вече второ съдебно заседание, доказателства, свързани с конкретността на твърдяното от нас нарушение.

Що се касае до представените Устав на „Бургас 2011” АД, съответната извадка от Търговския регистър, мисля че между страните няма спор относно извършеното строителство на хотелската сграда, като мисля, че е безспорно и обстоятелството за правоприемството между „КОНДОР ТРАВЕЛ” ООД и „БУРГАС 2011”. Конституирането на „БУРГАС 2011” АД в днешно заседание е от гледна точка на права, възникнали от реализацията на суперфиция. Това са безспорни факти и обстоятелства, които и към настоящия момент не са предмет на съществото на спора. Няма спор и по отношение на публичната държавна собственост, от която областна управа е почерпила права, за да инициира производство, за което ние не сме били уведомени. В този смисъл считаме, че всички тези доказателства, представени и направените допълнително доказателствени искания, са ирелевантни за съществото на спора, който се свежда основно до доказване на обстоятелството за надлежно уведомяване по смисъла на чл. 129, ал. 2 ЗУТ във връзка с чл. 61 АПК, както и последващо действие  във връзка с чл. 15 ЗУТ, а именно нотариално заверено съгласие на заинтересованата страна, както и другите аргументи, свързани със съществото на самото направено изменение, допускащо практическо друго нарушение на закона, предвид изградената свободно стояща сграда по смисъла на § 5 ЗУТ, като практически с допуснатото изменение се засяга нейната фасада и обслужването на тази фасада. Но само процесуалните нарушения, които ние твърдим са достатъчни за отмяна на акта, предвид, че сме лишени от правата си.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Изявлението на процесуалния представител на жалбоподателя в днешно съдебно заседание първо съдържа в себе си някои неверни данни. На второ място, си противоречи с изявлението от предходно съдебно заседание, както и с изложените твърдения в самата жалбата, с която е сезиран съдът. В жалбата, както и в твърдения от предходно съдебно заседание, се говори, че търговското дружество „АНДРА БГ” ЕООД в качеството си на правоприемник на „КОНДОР ТРАВЕЛ” ООД е собственик на 266,06 кв.м. ид. части от УПИ с идентификатор 07079.610.288. В предходно съдебно заседание се говори и за безспорно между страни за първоначално общ имот. Между кого и защо и следва да се уточни в това съдебно заседание. Именно това провокира и искането да бъде представен този акт, за да се види в съсобственост ли се ползва, или  съсобствен ли е той, има ли идеални части между други лица и кои са те или е собственост само на държавата.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените от процесуалния представител на ответника в днешно съдебно заседание  документи, а именно: Заповед №188/21.01.2013 г. на Кмета на Община Бургас; списък  с препоръчаните писма с обратна разписка от 03.11.2010 г.; списък с препоръчани писма, излезли от Община Бургас за „КОНДОР ТРАВЕЛ” ООД, Устав на „БУРГАС 2011” АД, вписан на 07.09.2009 г.; извадка за движението на преписката по отношение на процесната заповед;  протокол на Експертен съвет по устройство на територията №1/13.01.2010г.; извадки от Търговския регистър по отношение на дружествата „АНДРА БГ” ЕООД, „КОНДОР ТРАВЕЛ” ООД и „БУРГАС 2011” АД и Разрешение за строеж №П-4/10.01.2011 г. на Главния архитект на Община Бургас, като по отношение относимостта на същите към предмета на спора съдът ще се произнесе с крайния си съдебен акт.

 

Относно искането да бъде задължен областния управител да представи акт за публична държавна собственост, съдът намира същото за основателно.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Издател на акта е областна управа и единствено ние можем да представим достоверно заверено копие от същия в следващо съдебно заседание.

АДВОКАТ Й.: Представям акт за публична държавна собственост № 2910/14.03.2003 г. с цел бързина и процесуална икономия, предвид, че такова доказателствено искане се поддържа от страна на ответника, включително и Заповед № РД-12-51/23.09.2004 г., от която в полза на „КОНДОР ТРАВЕЛ” ООД е извършено отписване на част от имота. Моля да се има предвид, че относно тези документи за момента не съществува спор за придобита собственост от нашето дружество, както пък ние подробно сме описали в жалбата си откъде произтича собствеността на дружеството-жалбоподател върху съответните имоти и предвид обстоятелството, че считаме, че същите са ирелевантни за съществото на спора. Въпреки всичко Ви молим да ги приемете за сведение. Ако съществува възражение относно фактическото съдържание на тези документи или други, има законова процедура, по реда на която може да се направят съответните възражения и съдът да ги цени с крайни си акт.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: С това производство се цели атакуване на обявен влязъл в сила акт. Доколкото не съм виждал оригиналите на тези документи и те не са представени от техния създател, който е заинтересовано конституирано лице по настоящото производство, не мога да съм сигурен дали съдържанието е достоверно и в тази връзка поддържам доказателственото си искане.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Поддържам това възражение, че единствено областна управа може да представи достоверен препис от акта за публична държавна собственост дотолкова, доколкото регистрите и актовете се съхраняват в областна управа и служителите правят отбелязвания по тези актове.

АДВОКАТ Й.: Ще Ви моля да задължите ответника да направи изрично възражение какво оспорва в представените в днешно съдебно заседание документи и ако оспорват тяхното съдържание, моля да направи оспорване и да бъде открита от съответния съдебен състав процедура по оспорване на документи.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Поддържам предходното си изявлението и поддържам искането си да бъде представен актът за публична държавна собственост от органа.

 

Относно искането на процесуалния представител на ответника юрисконсулт Д. за представяне на акт за публична държавна собственост, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ЗАДЪЛЖАВА Областен управител на област Бургас в 7-дневен срок от днес да представи Акт за публична държавна собственост №2910/14.03.2003 г. с всички отбелязвания върху него, като му УКАЗВА, че при неизпълнение на това задължение ще му бъде наложена глоба.

 

С оглед необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 26.03.2015 г. от 13:30 часа, за която дата страните – уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:18 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: