ПРОТОКОЛ

       

Година 2014,17.12.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На седемнадесети декември                  две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 2062 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.40 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „АНДРА БГ” ЕООД, редовно уведомен, представлява се от адв.Й. и адв.Д. с представено пълномощно, находящо се на лист 21 от делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Заместник кмет на ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомен, се представлява в процеса от юрисконсулт Д., който представя пълномощно.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

Адв.Й.: Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Д.: Не следва да се дава ход на делото. Считам, че производството е недопустимо. Лицата са запознати с оспорвания административен акт. Налице е акт за приключване обявяването на преписката от 22.11.2010г. и след връчването на заповедта на „Андра БГ” ЕООД, не са постъпили възражения в срока за обжалване, предвиден в АПК. Затова считам, че производството по това дело е недопустимо, моля да не давате ход и да го прекратите.

Адв.Й.: Считам, че това е по съществото на спора, а не по допустимостта. Предметът на оспорване е именно неуведомяването на нашия доверител е довело до законово нарушение както в издаването на административния акт, така и в организацията на нашата защита.

В приложената преписка по делото, за уведомяването не съществуват и липсват доказателства. Това, което сега се изразява в днешно съдебно заседание от ответника, за нас е ново и неизвестно и ако има доказателства за уведомяването на „Андра БГ” ЕООД, съответно нашият доверител, моля такива да бъдат представени. Считам, че следва да бъдат ценени по съществото на спора.

Юрисконсулт Д.: Моля, във връзка с доказване на твърдението ни, да допуснете до разпит при режим на довеждане свидетеля Д. Д.а – служител главен експерт в ТД „Приморие”- Община Бургас, както и при условията на призоваване лицата Г. Д.а К. с адрес гр.Бургас, ж.к. „Изгрев” бл.23, вх.5, ап.13 и А.В.А. с адрес гр.Бургас, ж.к. „Славейков” бл.67, ет.7, ап.29, които ще свидетелстват за факти и обстоятелства по провеждане на процедурата по процедирането на плана и доказване твърденията, които изложих.

Адв.Й.: С оглед изясняване на всички обстоятелства и с оглед приложената в днешно съдебно заседание преписка, от която е видно, че безспорно между страните в първоначалния общ имот, съществувал преди допуснатото с оспорената заповед изменение, както и в последствие с направеното изменение на ПУП, съществува свободно стоящ обект по смисъла на § 5, т.21 от ДР на ЗУТ, а именно сграда – хотел, чиято собственост е на друго самостоятелно юридическо лице, извън собствеността на земята, която е на нашия доверител „Андра БГ” ЕООД, правоприемник на „Кондор”. В този смисъл, за същото дружество, също няма данни да е извършено уведомяване и същото да е участвало в производството по издаване на оспорения административен акт, с оглед на което считаме, че по този начин са нарушени и неговите права по чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, както и чл.15, ал.3 от ЗУТ и следователно би следвало да бъде призован като заинтересована страна в настоящото производство. Правя искане в тази насока.

Твърдя, че собственик на сградата, която е изпълнена в имота е „Бургас 2012” АД.

 

Предвид на това, че делото ще бъде отложено, моля същото да бъде насрочено след първата седмица на месец март 2015г., тъй като съм планирал пътуване и ще отсъствам.

 

 

 

Съдът КОНСТАТИРА, че в административната преписка не се съдържа списък на заинтересованите страни.От представените към административната преписка писмени доказателства е видно, че изменението на ПУП-а е инициирано от Областния управител, поради което същият следва да бъде конституиран като заинтересована страна в процеса. Поради това съдът намира, че не следва да се дава ход на делото.

С оглед на това съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

КОНСТИТУИРА Областна управа-Бургас като заинтересована страна в настоящото производство.

 

ЗАДЪЛЖАВА Заместник кмета на Община Бургас в 3-дневен срок, считано от днес, да представи списък на заинтересованите страни в настоящото производство.

 

ОБЯВЯВА на страните, че по доказателствените искания, касателно допустимостта на производството, ще се произнесе след конституиране на всички заинтересовани страни.

 

Адв.Й.: Предвид на това, че делото ще бъде отложено, моля същото да бъде насрочено след първата седмица на месец март 2015г., тъй като съм планирал пътуване и ще отсъствам.

 

Съдът

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 11.03.2015г. от 13.30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: