ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 16.10.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІІ-ми административен  състав       

На шестнадесети октомври                       две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 2061 по описа за 2018 година       

На именното повикване в 10:01 часа  се явиха:

 

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.Т.Д., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адвокат С., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА Началник сектор „Пътна полиция“ при Областна дирекция на МВР-Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

 

По хода на делото:

АДВ. С.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:        

Производството е образувано по жалба срещу Заповед №  РД-769з-59/19.06.2018 г. на началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР-Бургас, с която е иззето свидетелството му за управление на моторно превозно средство.

Административният орган е представил преписката по която е издаден акта.

АДВ. С.: Поддържам депозираната жалба. Моля да се приемат приложените към нея доказателства. Нямам други доказателствени искания.

 

С оглед изявленията на процесуалния представител на жалбоподателя и предвид липсата на други доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. С.: Уважаеми административен съдия, моля да постановите решение, с което да уважите изцяло депозираната жалба по изложените в същата съображения. Също така, моля да имате предвид, че към настоящия момент видно от представената служебна бележка, жалбоподателят е завършил 10-ти клас. Към настоящия момент му се търси диплома, каквато не се издава съгласно действащото законодателство. Удостоверяването на това обстоятелство може да стане с представения по делото документ.

Моля да бъдат присъдени направените по делото разноски в размер на държавната такса.

 

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 10:05 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: