ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 15.11.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На петнадесети ноември                              две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И. Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2061  по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.А.Г.,  редовно и своевременно призован,  не се явява. Явява се процесуален представител адв. М., надлежно упълномощена по делото, с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ц.С.К.,  редовно и своевременно призован,  не се явява и не се представлява.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.С.Т., редовно уведомен и своевременно призован,  не се явява. Явява се процесуален представител адв.К., надлежно упълномощен по делото, с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН БУРГАС, редовно и своевременно призован, изпраща процесуален представител ю.к. Й.А., с представено пълномощно  по делото в днешното съдебно заседание.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР, редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща процесуален представител

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА МОБИЛТЕЛ ЕАД редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща процесуален представител

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Н.Б.Т.-управител на етажна собственост на жилищна сграда, редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща процесуален представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.И.З., нередовно призована, не се явява и не изпраща процесуален представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА БАНКА ДСК, редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща процесуален представител.

 ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.С.Т., редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща процесуален представител

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.Д.Б., нередовно призована, не се явява и не изпраща процесуален представител

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.Ж.С., нередовно призована, не се явява и не изпраща процесуален представител

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.Д.Г., нередовно призована, не се явява и не изпраща процесуален представител

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.Д.Б., нередовно призована, не се явява и не изпраща процесуален представител

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Н.Б.Т., редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща процесуален представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА И.И.П., нередовно призована, не се явява и не изпраща процесуален представител.

В съдебна зала се явява В.А.Д..

В. Д.: Заявявам,  че  от първата половина на тази година съм собственик на недвижим имот в сградата на ул.“Хан Крум“ №11А, поради това считам, че съм заинтересована страна и моля да бъда конституирана  като заинтересована страна в настоящето производство.Представям копие от нотариален акт за собственост.

Съдът, след като се увери от представения по делото нотариален акт  ***, том ІІІ,рег.№ 3866,н.дело №481/2017 година по описа на Служба по вписванията при Районен съд град Несебър установи, че купувача В.А.Д. е  придобила   недвижим имот апартамент №* на ет.* в сградата на ул.“Хан Крум“№11а, поради това са налице процесуалните предпоставки за конституиране на същата като заинтересована страна в настоящето производство. Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

КОНСТИТУИРА в качеството на заинтересована страна по административно дело №2061/2017 година по описа на Административен съд град Бургас лицето В.А.Д..

АДВ.М.:Да не се дава ход на делото, предвид наличие на нередовно призовани лица.

АДВ.К.: С оглед нередовното  призоваване моля, да не се дава ход на делото.

Ю.К.А.: Да не се дава ход на делото, предвид това, че са налице процесуални пречки.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.: Да не се гледа делото днес, предвид несвоеременното ми уведомяване и конституиране  в днешното съдебно заседание като заинтересована страна.

 

Предвид обстоятелството, че  са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ОТЛАГА делото  и  го НАСРОЧВА за 13.12.2017 година  от 13:00 часа, за която дата и час да бъдат призовани всички нередовно призовани  заинтересовани страни. Редовно призованите да се считат редовно уведомени за датата на следващото съдебно заседание.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:19 часа.

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: