ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 24.01.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и четвърти януари                      две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: И. Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2061 по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:50 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.А.Г.,  редовно и своевременно призован,  не се явява. Явява се процесуален представител адв. М., надлежно упълномощена по делото, с представено пълномощно.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ц.С.К.,  редовно и своевременно призован,  не се явява и не се представлява.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.С.Т., редовно уведомен и своевременно призован,  не се явява. Явява се процесуален представител адв.К., надлежно упълномощен по делото, с представено пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН БУРГАС, редовно и своевременно призован, изпраща процесуален представител ю.к. Й.А., с представено пълномощно  по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР, редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща процесуален представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА МОБИЛТЕЛ ЕАД редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща процесуален представител

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Н.Б.Т.-управител на етажна собственост на жилищна сграда, редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща процесуален представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА БАНКА ДСК, редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща процесуален представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.С.Т., редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща процесуален представител

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.Д.Б., нередовно призована, не се явява и не изпраща процесуален представител

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.Д.Г., нередовно призована, не се явява и не изпраща процесуален представител

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.Д.Б., нередовно призована, не се явява и не изпраща процесуален представител

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Н.Б.Т., редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща процесуален представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА И.И.П., редовно и своевременно призована,

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНАГ. Г.Г., редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща процесуален представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА П.Г.Г., нередовно призована, не се явява и не изпраща процесуален представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНАС. Г.В., редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща процесуален представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНАЖ. И.С., редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща процесуален представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.И.Л., нередовно призована, не се явява и не изпраща процесуален представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНАВ. А.Д., редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща процесуален представител.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

АДВ.М.: Да не  се дава ход на делото.

АДВ.К.: Да не се дава ход на делото.

Ю.К.А.:Да не  се дава ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че са налице процесуални пречки, поради нередовното уведомяване на част от заинтересованите страни, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА  ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът  доколкото по делото са налични документи и данни, за това че  управител на етажната собственост на сграда с идентификатор  51500.502.133.10 е лицето Н.Б.Т. намира за необходимо да призове цялата етажна собственост за датата на следващото съдебно заседание чрез него, включително нередовно призованите за днешното съдебно заседание заинтересовани страни, поради което  и воден от горното

О П Р Е Д Е Л И:

          ОТЛАГА  делото и го НАСРОЧВА за 28.02.2018 година от 13:45 часа, за която дата и час нередовно призованите страни, в качеството им на участници в етажната собственост на сграда с идентификатор  51500.502.133.10 да бъдат призовани, чрез посочения в протоколите и други налични документи управител на етажната собственост Н.Б.Т..

ЗАДЪЛЖАВА Н.Б.Т. с ЕГН **********  не по-късно от датата на следващото съдебно заседание да представи  доказателства за правото на собственост и ограничени вещни права на етажните собственици, членове на представляваната от него етажна  собственост с оглед установяване дела на всеки при вземането на решения.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: