ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 02.05.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На втори май                                               две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: И. Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2061 по описа за 2017година

На именното повикване в 13:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.А.Г.,  редовно уведомен,  не се явява  и не се представлява

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ц.С.К.,  редовно уведомен,  не се явява и не се представлява.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.С.Т., редовно уведомен,  не се явява. Явява се процесуален представител адв.К., надлежно упълномощен по делото, с представено пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН БУРГАС, редовно уведомен, изпраща процесуален представител ю.к.А., с представено пълномощно  по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР, редовно уведомен, не се явява и не изпраща процесуален представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА МОБИЛТЕЛ ЕАД редовно уведомен, не се явява и не изпраща процесуален представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Н.Б.Т.-управител на етажна собственост на жилищна сграда, редовно уведомен, не се явява и не изпраща процесуален представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА БАНКА ДСК, редовно уведомен, не се явява и не изпраща процесуален представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.С.Т., редовно уведомен, не се явява и не изпраща процесуален представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.Д.Б., редовно уведомен, не се явява и не изпраща процесуален представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.Д.Г., редовно уведомен, не се явява и не изпраща процесуален представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Н.Б.Т.,в качеството му на управател на етажната собственост, редовно уведомен, не се явява и не изпраща процесуален представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА И.И.П., редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.Г.Г., редовно уведомена, не се явява и не изпраща процесуален представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА П.Г.Г., редовно уведомена, не се явява и не изпраща процесуален представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.Г.В., редовно уведомена, не се явява и не изпраща процесуален представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Ж.И.С., редовно уведомена, не се явява и не изпраща процесуален представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.И.Л., редовно уведомена, не се явява и не изпраща процесуален представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.А.Д., редовно уведомена, не се явява и не изпраща процесуален представител.

Явява се вещото лице З.Ч.А..

Не се явява вещото лице Д.Б.Б..

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ.К.: Да се даде ход на делото.

Ю.К.А.:Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА  ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба входящ №4866/27.04.2018 година от назначеното по делото вещо лице З.Ч.А., в която същата заявява, че за изготвяне на СТЕ е необходим оглед на покрива на сградата, който не е успяла да извърши, поради неусигурен достъп.Моли да й бъде дадена възможност да изготви допусната съдебно-техническа експертиза.

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба входящ №4903/27.04.2018 година от назначеното по делото вещо лице Д.Б.Б., в която същата, че не може да спази сроковете за изготвяне на експертизата, поради уговорка с жалбоподателите за измерване на електромагнитните полета на 30.04.2018 година.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Моля съдебният състав за съдействие, доколкото липсва осигурен достъп от коя да е от двете страни, както  до вход №11А, така и до покрива на сградата.

Съдът предвид изявлението на вещото лице З.Ч.А. намира за необходимо да уведоми управителя на етажната собственост за необходимостта да осигури достъп  до покрива  на процесната сграда, което да стане не по-късно от 7 дни от датата на уведомяването му, с цел своевременно изготвяне на заключението по назначената експертиза, поради което

                                      О П Р Е Д Е Л И:

УВЕДОМЯВА управителят на етажната собственост Н.Б.Т. за необходимостта да осигури достъп  до покрива  на процесната сграда, което да стане не по-късно от  7 дни от датата на уведомяването му, с оглед осигуряване достъп на вещото лице З.Ч.А. до тази част от строежа, с цел своевременно изготвяне на заключението по назначената експертиза

Съдебният състав предупреждава управителя на етажната  собственост, че в случай, че не бъде осигурен необходимия достъп до покрива на сградата, съдът  ще приеме  за установени твърденията на жалбоподателите, че се касае за обща сграда, включваща  вх.№“ А“,“Б“ и „В“, като тежестта да обори същото в този случай пада изцяло върху етжаната собственост на вх.“А“.

Ю.К.А.: Да се предостави възможност на вещите лица да изготвят назначените експертизи.

АДВ.К.: Да се предостави възможност на вещите лица да изготвят назначените експертизи, както и да се осигури достъп на вещото лице, с оглед обследване на обстоятелствата за факта, явява ли се покрива обща част на сградата, включваща отделни входове.

Съдът счита, че следва да бъде дадена възможност на вещите лица по назначените по делото съдебно-техническа и съдебно-екологична експертиза,да изготвята същите, поради което

                             О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 20.06.2018 година  от 13:00 часа, за която дата и час страните и вещото лице З.Ч.А. да се счита редовно уведомени.

Да се уведоми вещото лице Д.Б..

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: