ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 21.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и първи юни                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2061 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 11.20 часа се явиха:

 

Жалбоподателят ЕРКАЛ УЛУСЛАРАРАСЪ НАК ТУРИЗМ ВЕ ТИДЖ ЛТД СТИ не изпраща представител, редовно уведомен.

За ответника- началник на митница Бургас се явява юрисконсулт Л., надлежно упълномощен.

 

СЪДЪТ докладва постъпила по делото молба от адвокат С.М. от АК Кърджали, процесуален представител на жалбоподателя, с искане да не се дава ход на делото и същото да бъде отложено за друга дата, поради служебен ангажимент на адвоката в Окръжна прокуратура  Пловдив и Районен съд Кърджали. Към молбата са приложени писмени доказателства.

 

Юрисконсулт Л.: Моля да не се дава ход на делото, предвид факта, че жалбата е процесуално недопустима. Решението на началника на Митница Бургас е обжалвано първоначално по административен ред пред горестоящия орган, а именно директора на Агенция митници. Същото е получено от жалбоподателя на 17.08.2016 г., като жалбата против решението на началника на Митница Бургас, потвърдено с решение на директора на Агенция митници, е подадена чрез куриер и е заведена в Митница Бургас на 20.10.2016г. Предвид изложеното считам, че е налице процесуална пречка съгласно чл.149, ал.3, във вр. с чл.149, ал.1 от АПК, тъй като жалбата не е подадена в преклузивния 14-дневен срок от връчване на решението на Агенция Митници. В тази връзка ще представим писмени доказателства.

 

СЪДЪТ, след като изслуша становището на представителя на ответната страна и като взе предвид молбата на пълномощника на жалбоподателя, в която се сочат уважителни причини за неявяване на същия, намира, че ход на делото не следва да се дава в днешното съдебно заседание. На страните следва да се осигури възможност да реализират процесуалните си права, поради което и доколкото се касае за първо по делото заседание, а и жалбоподателят е юридическо лице със седалище Турция, съдът счита, че делото следва да се отложи за друга дата. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД на делото.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 12.07.2017г. от 10.30ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.28 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: