ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 05.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХХІІ-ри административен състав

На пети ноември                                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНА КОЛЕВА

                                                     

Секретар: Г.С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

административно дело номер 2060 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 10:50  часа се явиха:

 

Жалбоподателят Р.Х.Т., редовно призован, не се явява. За него се явява адвокат А., надлежно упълномощен, с представено на л.5 от делото пълномощно.

За ответника Началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Бургас, редовно призован, представител не се явява.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

АДВОКАТ А.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, предвид становището на страната и липсата на процесуални пречки,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и ДОКЛАДВА:

 

В изпълнение на разпореждане, дадено в проведено на 28.09.2018 г. съдебно заседание, съдът ДОКЛАДВА постъпили от ответника с вх.№ 11034/05.10.2018г.  заповед за компетентността му да издава оспорения акт и заповед № 3286р-3715/23.01.2018 г., както и постъпило с вх. № 11483/18.10.2018г. удостоверение.

АДВ.А.: Запознат съм с представените доказателства. Нямам възражения. Няма да соча други доказателства и нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът с оглед становищата на страната и по доказателствата,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ДУМАТА ПО СЪЩЕСТВО.

АДВ.А.: С приетото изменение на чл. 151, ал.2 на ЗДвП е посочено, че свидетелство за управление на моторно превозно средство се издава на лица, завършили 10 клас, с изключение на случаите, описани в правилника на ЗДвП, където е записано в § 16, че лицата, завършили основно образование или завършен 10 клас по реда на отменения Закон за народната просвета, до влизането в сила на този закон - 26.09.2017 година, получават СУМПС по досегашния ред. В случая доверителят ми е завършил през 2016 -2017 година, като дипломата е издадена на 15.06.2017 г. За завършилите основно образование по отменения Закон за народната просвета, включително и 8 клас през 2018 година, съответно се представя копие от документ най-малко за завършено основно образование, като такъв документ има по делото. Неправилно се тълкува чл.151, ал.2 от ЗДвП, както и правилника за прилагане на ЗДвП, който води до извода, че заповедта е незаконосъобразна. Поради изложеното моля да постановите решение, с което да отмените изцяло заповедта като незаконосъобразна.

 

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа и правна страна и обяви че ще се произнесе с решение в законовия срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:54 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: