ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 28.09.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХХІІ-ри административен състав

На двадесет и осми октомври                           две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНА КОЛЕВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

административно дело номер 2060 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 10:40 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Р.Х.Т., редовно призован не се явява. За него се явява адвокат А., надлежно упълномощен, с представено на л.5 от делото пълномощно.

За ответника Началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Бургас, редовно призован, представител не се явява.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

АДВОКАТ А.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, предвид становището на страната и липсата на процесуални пречки,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на Р.Х.Т. против заповед № 769з-55/19.06.2018г. на началник сектор „Пътна полиция“ при ОД МВР Бургас, с която е наредено изземването на свидетелство за управление на моторно превозно средство (СУМПС) № 283396956, издадено на жалбоподателя.

Съдът указва на страните следната доказателствена тежест: В тежест на административният орган е да установи наличие на всички фактически и правни основания, отразени в оспорения и акт. В тежест на жалбоподателя предвид обстоятелството, че в жалбата се позовава на позитивни факти и обстоятелства, от които същия  черпи права, е да установи съществуването на тези факти и обстоятелства.

Съдът докладва постъпилата административна преписка.

ДОКЛАДВА постъпило заявление от процесуалния представител на жалбоподателя, с което се иска да се представи заповед относно прилагане разпоредбата на чл. 151 от ЗДвП, която е с рег.№ 3286р-3715/23.01.2018г. на Главна дирекция „Национална полиция.

 

АДВ.А.: Поддържам жалбата. Поддържам и подаденото заявление с направеното доказателствено искане.

Други доказателства няма да соча, да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът с оглед становището на процесуалния представител на жалбоподателя и след като констатира, че по делото не е представена заповед за компетентност на административния орган,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представената административна преписка.

ЗАДЪЛЖАВА административния орган да представи заповед за компетентността му да издава оспорения акт и заповед № 3286р-3715/23.01.2018г. на главна дирекция „Национална полиция” в 7-дневен срок от съобщаването.

Да се изпрати съобщение на ответника за вмененото му задължение.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 05.11.2018г. от 10.50ч., за която дата и час страните се уведомени.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: