ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 13.09.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На тринадесети септември                           две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И. Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2060 по описа за 2017 година

На именното повикване в 15:45 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.Д.А., редовно и своевременно призован, се явява лично.

ЗА ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“ Бургас, редовно и своевременно призован, се явява ю.к.         Д., с приложено по делото пълномощно в днешното съдебно заседание.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.:Желая съдбният състав да се произнесе по депозираното на 25.08.2017 г. заявление  в частта относно предоставянето на правна помощ, а именно назначаване на процесуален представител, като бъда освободен от държавна такса и съдебни разноски.Изразил съм желание по делото да бъде  назначен служебен защитник адв.П.Ч.от БАК.

Ю.К.Д.:Предоставям на съда

Съдът,  като взе предвид обстоятелстото, че жалбоподателя ведно с така направеното заявление не е депозирал декларация за семейно и имуществено състояние намира, но съобразно наличните по делото доказатества е видно, че жалбоподателят притежава регулярен доход в размер на 743.92 лв пенсия, както и получени помощи през текущата година в размер на 48.75 лв, 65.00 лв, 48.75 лв. От така наличните данни съдебния състав намира, че жалбоподателя е в състояние да заплати разходи за правна помощ. Основание за отказа се явява и  обстоятелството, че делото не е такова със сериозна правна сложност, като още преди първото съдебно заседание са събрани доказателствата, касаещи предмета на спора, поради което и воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на А.Д.А.  за назначаване на процесуален представител.

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА

Образувано е по жалба на А.Д.А., ЕГН**********, с адрес: ***, п.к.17 против Решение №22, изх.№ 02-РД06-0019/13.07.2017 година на К.Р., изпълняваща длъжността директор на РДСП-Бургас, с което е отхвърлена  жалбата срещу заповед №1066/15.06.2017г. на директора  на ДСП при  община Бургас.

Указва на жалбоподателя, че същият следва да докаже всички позитивни факти, от които черпи права, а на органът, че правилно е приложил материалните и процесуалните предпоставки на закона, за да откаже предоставянето на исканата помощ.

Докладва постъпилата административна преписка.

Съдът докладва, че по делото е постъпило заявление вх.№ 9064/25.08.2017 година от жалбоподателя А.Д.А., с което е направил доказателствени искания с приложени писмени доказателства, както следва:Копие от Експертно решение №1412, Тонална аудиометрия от 14.01.2017 г.,медицинско направление  №1022/04.04.2017 г.,ауидиометрично изследване от 18.07.2017г.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.- Аз не желая да се дава ход на делото, тъй като по делото не са приложени постановленията от страна на Окръжна прокуратура Бургас  и на Районна прокуратура Бургас  и имам искане за участие на прокурор.

Ю.К.Д.-Оспорвам жалбата.

Съдът уведомява жаблоподателя, че част от административната преписка, представена от административния орган, а именон  на лист от №19 до №25, включително касае визираните от същия  изходящи от прокуратура на РБ документи, поради което оставя искането на жалбоподателя без уважение.

Що се отнася до  обстоятелството посочено от жалбоподателя в т.2 от заявлението, а именно, че част от поисканите документи е представил  на Дирекция  „СП“ Бургас, като желае същите да бъдат изискани от  дирекция „СП“ съдът указва на жалбоподателя, че доколкото тези писмени доказатества са най-общо посочени, не са индивидуализирани по изходящ номер, дата и автор съдът е в невъзможност да ги индивидуализира, за да бъдат изискани същите служебно.

В тази връзка следва да приема представените от самия жалбоподател писмени доказателства, след дадените  указания, поради което

                             О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА писмените доказателства, както следва: Експертно решение от 2008 година, тонална аудиометрия, медицинско направление  №1022/04.04.2017 г. и ауидиометрично изследване от 18.07.2017г.,както и протокол №АВ 144 от 17.03.2007 година на Спезциалзирана ЛКК-УНГ болести, ведно с приложено аудиометрично изследване на слуха.

По искането  за покана на представител на прокуратура на РБ в настоящето производство, съдът

                             О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ  същото без уважение, доколкото липсва подобна процесуална възможност  по реда на провеждане на  настоящия съдебен процес, тъй като не се сочи наличие на важен обществен интерес, който да бъде защитаван.

По заявлението  с правно основание чл.143, ал.1 от АПК за претенция за компенсиране на причинени материални и нематериални вреди от оспорения акт, възможността за депозиране на такава не се преклудирана с разглеждане на спора по същество, като същото може да бъде допълнително предявено, съобразно изхода от правния спор.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.-Желая да се позова на Европейската социална харта, Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Нямам отговор от социалния министър и от президента на РБ. Аз желая да ми бъде предоставена помощ – слухов апарат или пари да си купя слухов апарат.Моля да се отмени отказа на директора. Желая помощта да бъде в пари.

Ю.К.Д.-Няма да соча доказателства.Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът, с оглед изявлението на страните  намира, че делото е изяснено от фактическа  страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.-Моля да се отмени заповедта. Моля да ми се изпрати на електронна поща протокола: atanas.dimitrov.atanasov.bg@gmail.com

Ю.К.Д. - Считам жалбата за неоснователна и недоказана. Не са налице предпоставките по чл.16, ал.2 от ППЗСП. Правото на еднократна  помощ възниква при комулативното наличие на двете условия по чл.2, ал.3 от ЗСП. В случая не е налице втората предпоставка от нормата Не  е установено, че лицето е социално слабо и не разполага със средства, с които да осигурава  своята издръжка  или, че няма лица по чл.140 от СК, които да го издържат. Видно от приетите по делото доказателства жалбоподателя разполага със средства с достатъчен размер да покрива своите потребности. От представената справка от НБДН същия има две деца, окоито са от кръга на задлъжените по чл.140 от СК да му осигуряват издръжка. Моля да постановите решение, с което отхвърлите жалбата.

Съдът  счете делото  за изяснено и обяви, че ще се произнесе  със съдебен акт в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16:20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: