ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 17.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На седемнадесети януари                        две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2060 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 11:05 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ  КАЗИНО БИЙЧ РИЗОРТ ГРУП“ ООД, редовно уведомен, не се явява представител.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Кмет на Община Несебър, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Р., редовно упълномощен.

 

ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА КЮУЪРК“ ООД, редовно уведомена, не се явява представител.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

По делото е постъпила молба от пълномощника на жалбоподателя адвокат З., с която заявява, че желае делото да се гледа в отсъствие на представители на „Казино Бийч Ризорт Груп“ ООД.

 

СЪДЪТ констатира, че с определение от 04.10.2017 г. е допуснато извършването на съдебно-техническа експертиза и събирането на гласни доказателства чрез допускане до разпит в качеството на свидетели на две лица по искане на жалбоподателя при режим на довеждане. В указания от съда срок депозит за възнаграждение на вещо лице не е внесен, въпреки изричното предупреждение от страна на съда, че при невнасяне на депозит експертизата няма да бъде изготвена и делото ще бъде решено въз основа на наличните доказателства. Същевременно двете допуснати до разпит в качеството на свидетели лица Я.П.П. и Ж.С.Д. не са доведени за днешно съдебно заседание и не са посочени никакви обективни пречки за неявяването им. По изложените причини съдът намира, че следва да отмени определение, постановено по делото на 04.10.2017 г., с което е допуснато извършването на съдебно-техническа експертиза и са допуснати до разпит в качеството на свидетели лицата Я.П.П. и Ж.С.Д..

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение, постановено по делото на 04.10.2017 г., с което е допуснато извършването на съдебно-техническа експертиза и са допуснати до разпит в качеството на свидетели лицата Я.П.П. и Ж.С.Д..

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Във връзка с определение на съда представям заверено копие на касов бон от 01.08.2016 г., както и влязло в сила решение по административно дело № 1597/2016 г., от което е видно, че заповед № 916 от 21.05.2014 г. на Кмета на Община Несебър, с която е констатирано незаконно строителство, е влязла в сила. Няма да соча други доказателства.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото представените от юрисконсулт Р. в днешно съдебно заседание заверен препис от фискален бон, заверен препис от съдебно решение № 168, постановено по административно дело № 1597/2016 г. по описа на Административен съд – гр. Бургас с отбелязване на дата на влизане в сила 30.11.2017 г. и заверен препис от решение № 14644/30.11.2017 г., постановено по административно дело № 4263/2017 г. по опис на Върховен административен съд. Предвид липсата на други доказателствени искания намира, че следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА като доказателства по делото заверени преписи от фискален бон, съдебно решение № 168, постановено по административно дело № 1597/2016 г. по опис на Административен съд – гр. Бургас и  решение №14644/30.11.2017 г., постановено по административно дело №4263/2017г. по опис на Върховен административен съд.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:12 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: