ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 04.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На четвърти октомври                           две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2060 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 11:03 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ КАЗИНО БИЙЧ РИЗОРТ ГРУП“ ООД, редовно призован, се явяват адвокат З. и адвокат П., редовно упълномощени.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Кмет на Община Несебър, редовно призован, се явява юрисконсулт Р., редовно упълномощен.

 

ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА КЮУЪРК“ ООД, редовно призована, се явява адвокат З., редовно упълномощен.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ П.: Поддържаме жалбата.

Моля да приемете като доказателства по делото документите, представени с жалбата и с административната преписка.

Моля да задължите Община Несебър да представи касов бон от 01.08.2016 г., цитиран в обжалваната заповед, като номерът на касовия бон е 02566977 от 01.08.2016 г. Моля, също така, да допуснете задачи за експертиза, които първо сме формулирали в молба от 28.11.2016 г. Към тези въпроси, които сме формулирали в тази молба, моля да допуснете и двата въпроса, които сме формулирали с настоящата молба.

Правя уточнение и на въпрос № 5, формулиран в молбата от 28.11.2016 г. (л. 94 от делото), като искането ни е вещото лице, в случай, че установи други проекти, както и след преглед на тези, представени по делото, да посочи дали същите са одобрени от лица, заемащи към момента на одобряването им длъжност, която да предпоставя извод за материална компетентност.

 

АДВОКАТ З.: С молбата от 28.11.2016 г. сме направили искане и за събиране на гласни доказателства, което поддържаме. Моля да допуснете до разпит в качеството на свидетели лицата Я.П.П. и Ж.С.Д. при режим на довеждане.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Уважаеми административен съдия, по направеното искане за съдебно-техническа експертиза с така поставените въпроси считам, че въпрос № 1, поставен с допълнителна молба, е неотносим към спора, доколкото самата сграда като цяло, или етажите като цяло, не са предмет на оспорената заповед, още повече, че ако се твърди от жалбоподателя, че помещението, описано в оспорената заповед, е самостоятелен обект по смисъла на ЗКИР, то следва да формулира въпроси в този смисъл. Етажът, поне доколкото си спомням, е декар застроена площ, помещението е с пъти по-малко.

Въпрос № 2 също считам за неотносим до толкова, доколкото ПУП предвижда какво е отреждането на терена, а не какво реално е построено върху него.

По отношение на въпрос № 3 считам, че поставеният въпрос за точна преценка на видовете строително-монтажни работи също е неотносим дотолкова, доколкото в мотивите на заповедта е посочено, че в резултат на извършените строително-монтажни работи е променен начинът на ползване на помещението.

Въпрос № 4 общо взето клони към правен извод.

Относно въпрос № 5 няма да взема отношение.

По отношение на молбата, представена в днешно съдебно заседание, не възразявам.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и с подадената жалба. Следва да задължи ответника за следващо съдебно заседание да представи заверен препис от касов бон № 02566977 от 01.08.2016 г., изрично посочен в оспорената заповед.

Следва да бъде уважено и искането на пълномощника на жалбоподателя за допускане на съдебно-техническа експертиза със следните уточнения: съдът намира за неотносими към спора отговорите на въпроси № 1 и № 2, формулирани на лист 94 от делото, тоест по първоначално подадената молба вещото лице следва да отговори само на въпроси № 3, № 4 и № 5 с уточнението, направено от пълномощника на жалбоподателя в днешно съдебно заседание. Вещото лице следва да отговори и на втората част на въпрос № 1 от депозираната в днешно съдебно заседание молба, както и на въпрос № 2 при следната редакция: Възможно ли е да се установи през коя година е извършен описаният в оспорената заповед строеж и с оглед на годината на изграждането му съответствал ли е на действащите към този момент правила и норми на ЗУТ (ЗТСУ) или на действащите към датата на издаване на оспорената заповед правила на ЗУТ, тъй като начинът, по който е формулиран въпрос № 2 изисква правни изводи.

Намира за основателно искането за събиране на гласни доказателства така, както е формулирано от пълномощника на жалбоподателя в днешно съдебно заседание.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и с подадената жалба.

ЗАДЪЛЖАВА ответника за следващо съдебно заседание да представи заверен препис от касов бон № 02566977 от 01.08.2016 г.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на поставените от пълномощника на жалбоподателя въпроси в молба от 28.11.2016 г. (л. 94 от делото) и тази, представена в днешно съдебно заседание с уточненията, направени от пълномощника на жалбоподателя в днешно съдебно заседание и тези, направени от съда в обстоятелствената част на това  определение.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещото лице, в размер на 500 лева, които да се внесат от жалбоподателя в 20-дневен срок от днес.

Вещото лице ще бъде определено от съда след внасяне на посочения депозит.

УКАЗВА на жалбоподателя, че при невнасяне на депозита експертизата няма да бъде изготвена и делото ще бъде решено въз основа на наличните доказателства.

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетели лицата Я.П.П. и Ж.С.Д. при режим на довеждане за следващо съдебно заседание.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 17.01.2018 г. от 11:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

Да се призове вещото лице, в случай, че бъде внесен депозитът за изготвяне на експертизата.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:27 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: