ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 01.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На първи февруари                                две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2060 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:37 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Казино Бийч Ризорт Груп“ ООД, редовно призован (по телефон чрез обаждане на процесуален представител), се явяват адвокат З., адвокат П. и и адвокат  Ц., редовно упълномощени.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Кмет на Община Несебър, редовно призован, се явява юрисконсулт В., редовно упълномощена.

 

ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА КЮУЪРК“ ООД, редовно призована, се явява адвокат З., редовно упълномощен.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Наред с оспорването на заповед № 2058/21.09.2016 г. на Кмета на Община Несебър жалбоподателят е формулирал и искане за спиране изпълнението на този акт, като е посочил, че предварителното му изпълнение, допуснато по силата на закона, ще му причини значителни имуществени вреди. Позовал се е на наличието на сключени договори между него и наемателя му, респ. между наемателя и трети лица, които договори няма да бъдат изпълнени в резултат действието на заповедта.

Съдът намира искането за допустимо, но по същество неоснователно. Разпоредбата по чл. 217, ал. 1, т. 3 от ЗУТ допуска предварително изпълнение на актове, с които се забранява достъп и ползване на строежи, като е предвидена възможност в ал. 2 на нормата съдът да постанови спиране. При това положение, с оглед разпоредбата на чл. 166 от АПК съдът може да постанови спиране изпълнението на административен акт, което е допуснато по силата на закона тогава, когато жалбоподателят докаже такъв засегнат собствен интерес, който да е противопоставим на обществения интерес, защитен от законодателя с нормата на чл. 217, ал. 1, т. 3 ЗУТ. В конкретния случай е налице само твърдение за настъпване на възможни имуществени вреди, без да са посочени никакви доказателства в тази насока. Нито с жалбата, нито впоследствие са представени документи, удостоверяващи наличие на облигационни отношения между жалбоподателя и трети лица, чието неизпълнение би било засегнато именно от действието на оспорения административен акт.

По тези съображения и на основание чл. 166, ал. 4 АПК съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ искането на жалбоподателя за спиране на допуснато по силата на закон предварително изпълнение на заповед №2058/21.09.2016 г. на Кмета на Община Несебър.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от днес.

 

АДВОКАТ П.: Поддържам жалбата и моля на основание чл. 144 АПК във връзка с чл. 229, ал.1, т. 4 ГПК да спрете настоящото производство. В тази връзка представям решение на Върховен административен съд и определение на Административен съд – гр. Бургас, със същия предмет по отношение на проверявания обект. Твърдим, че в делото, което е вече за решаване с № 1597/2016 г., предмет на съдебната проверка е заповед, която е цитирана и в заповедта, която обжалваме по настоящото делото, касае незаконен строеж, такова преустройство, което е описано и в настоящата заповед, като считам, че до приключване на делото в Административен съд – гр. Бургас не следва да се дава ход на настоящото и същото да бъде спряно, тъй като въпросът, който е преюдициален по отношение на настоящия спор, е важен, досежно е ли е налице незаконно преустройство на тази част, която е в цитираната в настоящата заповед и респ. последиците дали се ползва обектът като такъв, поради което считам, че са налице всички основания за допускане на спиране на настоящото производство. В противен случай ще бъде постановен съдебен акт по делото, което цитирах, който ще обвързва нас страните, тъй като има и тъждество на страните. Считам, че следва да спрем настоящото производство до приключване на съдебния спор по административно дело № 1597/2016 г. по описа на Административен съд – гр. Бургас.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Оспорвам жалбата.

Относно направеното искане за спиране на производството по настоящото дело, от името на община Несебър заявявам, че не се противопоставям и също изразявам становище, че предметът на спора по административно дело № 1597/2016 г. считаме, че е преюдициален по отношение на предмета на настоящото производство. Заповедта, която се оспорва в цитираното административно дело с № 916/21.05.2014 г. на Кмета на община Несебър, има за предмет незаконен строеж, съответно неговото отстраняване, който е идентичен със строежа, който има предвид настоящата процесна заповед, която се оспорва в настоящото производство. В този смисъл считам, че има преюдициалност на производството по административно дело № 1597/2016 г.

 

СЪДЪТ намира искането за спиране на настоящото производство за неоснователно. Предмет на административно дело № 1597/2016 г. е законосъобразността на заповед № 916/21.05.2014 г. на Кмета на община Несебър. С  този акт административният орган е разпоредил премахване на незаконен строеж, идентичен с този, който е предмет на настоящия административен акт, срещу който е образувано настоящото производство, затова, защото строежът е изграден без строителни книжа. Със заповед №2058/21.09.2016 г. община Несебър е забранила достъпа и ползването на същия строеж при наличие на предпоставката, предвидена в ЗУТ – липса на въвеждане на строежа в експлоатация. В този смисъл основанията, мотивирали издаването на акта, чиято законосъобразност е предмет на проверка по административно дело № 1597/2016 г., и тези по издаване на заповедта, за проверка на чиято законосъобразност е образувано настоящото производство, са различни. Ако и да има сходство между предмета на делата с оглед идентичността на строежа, то не е налице преюдициалност и взаимна връзка между двете дела, с оглед необходимостта от доказване на различни факти.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ искането на пълномощниците на жалбоподателя за спиране на производството по административно дело № 2060/2016 г. по опис на Административен съд – гр. Бургас до приключване на административно дело № 1597/2016 г. по опис на Административен съд – гр. Бургас.

 

АДВОКАТ П.: Във връзка с направеното изказване от представителя на община Несебър и съответно искане също за спиране, моля на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК по взаимно съгласие на страните, тъй като и процесуалният представител на общината е тук и заяви, че също иска да се спре настоящото производство.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Изразявам съгласие за спиране на производството по настоящото дело.

 

СЪДЪТ, като взе предвид изразеното от страните становище, че желаят спиране на настоящото производство до приключване на административно дело № 1597/2016 г. при хипотезата на чл. 144 АПК във връзка с чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК намира, че следва да спре производството по настоящото дело.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

СПИРА производството по административната дело № 2060/2016г. по опис на Административен съд – гр. Бургас.

УКАЗВА на страните, че ако в 6-месечен срок от спиране на производството никоя от тях не поиска възобновяването му, производството ще бъде прекратено.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок, считано от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: