Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер      523                         от 19.03.2018 г.                              град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, петнадесети състав, на двадесет и втори февруари две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Лилия Александрова

 Членове: 1. Станимир Христов

                  2. Диана Ганева

 

при секретаря Г.С. и прокурор Христо Колев като разгледа докладваното от съдия Ганева касационно наказателно административен характер дело номер 205 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл.63, ал.1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на П.П.М. в качеството му на ЕТ „Пехо – П.М.“, ЕИК ****с адрес за призовки и съобщения гр. Бургас, ул. „Княз Борис І“ № 81А,  против Решение № 535/02.11.2017 г., постановено по НАХД № 2141/2017 г. на Районен съд - Несебър, с което е изменено Наказателно постановление № 1599/20.07.2017 г. на заместник-директора на ТД на НАП Бургас, с което за нарушение на чл. 25, ал. 1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (Наредба Н-18) във връзка с чл. 118, ал. 1 от ЗДДС на касатора е наложена  имуществена санкция от 1000 лева, която санкция е намалена до размер от 500 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт като постановен при нарушения на съдопроизводствените правила и да отмени процесното наказателно постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН – неправилно решение поради съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства.

 В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация – ТД на НАП Бургас, редовно призован, не изпраща представител.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Настоящият съдебен състав приема, че касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК. Жалбата е в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд - Несебър е образувано по жалба на П.П.М. в качеството му на ЕТ „Пехо – П.М.“против Наказателно постановление № 1599/20.07.2017 г. на заместник-директора на ТД на НАП Бургас, с което за нарушение на чл. 25, ал. 1 от Наредба Н-18 във връзка с чл. 118, ал. 1  от ЗДДС на търговеца е наложена имуществена санкция от 1000 лева. За да измени процесното наказателно постановление, първоинстанционния съд е приел, че при съставяне на АУАН и при издаване на атакуваното НП не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и на материалния закон, деянието е безспорно установено, като са изложени  мотиви във връзка с установеното нарушение и наложената санкция.

 

Решението на Районен съд - Несебър е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са неоснователни.

В жалбата, с която съдът е сезиран, по същество се излагат същите оплаквания, които са направени пред районната инстанция.

Неоснователно е твърдението в жалбата, че липсват доказателства за извършено нарушение – контролният орган по приходите е представил на л. 15 от първоинстанционното дело КЛЕН, като е видно, че няма извършени продажби, установени от приложените договори за наеми на триколки. Тези договори са приложени, макар и на чужд език и без превод, като не се спори, че върху тях е направено отбелязване на дата и час именно от касатора. Без значение е наличието на превод на тези договори, тъй като същите са съставени на английски език само във връзка с дейността, която лицето осъществява – касаторът по този начин получава информация за лицето, което наема триколката и мястото на което същото пребивава, за да има гаранция, че триколката след изтичане на заплатеното време за наемане, ще му бъде върната.

Несъстоятелно е и твърдението, че след като е съставен един АУАН, административнонаказващият орган е приел съществуването на едно нарушение. Видно от съдържанието на акта, установени са три нарушения и съответно са издадени три наказателни постановления. Всяко нарушение е индивидуализирано, поради което за всяко е наложено и отделна санкция. Не може да се приеме и твърдението относно заповедта за налагане на ПАМ № ОП-133-0228521/26.06.2017 г., тъй като производството по тази заповед се реализира по АПК, а наказателното постановление се издава на основание приложимите норми от ЗАНН.

 

С оглед изложените съображения, съдът намира, че оспореното решение е валидно, допустимо и правилно, поради което същото следва да се остави в сила.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 535/02.11.2017 г., постановено по НАХД № 2141/2017 г. на Районен съд - Несебър.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                              

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

                                                                                                                 2.