Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер    584                     от 03.04.2017 г.           град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд - Бургас, петнадесети състав, на шестнадесети март две хиляди и седемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

Председател: Лилия Александрова

        Членове: 1. Станимир Христов

                          2. Диана Ганева

 

при секретаря Г.Д. и прокурор Галя Маринова, като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 205 по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на С.П.В., ЕГН **********, с адрес *** против Решение № 1937/20.12.2016 г. (неправилно посочено в жалбата като Решение №1/20.12.2016 г.), постановено по НАХД № 6395/2016 г. на Районен съд - Бургас, с което е потвърден Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение серия К, № 0895986, установено с автоматизирано техническо средство, с който за нарушение на чл. 21, ал. 2 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), на основание чл. 189, ал. 4 във връзка с чл. 182, ал. 1, т. 4 от ЗДвП, на касатора е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорваното решение като незаконосъобразно поради нарушение на материалния закон, като отмени и процесния Електронен фиш. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН – неправилно решение поради съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание, касатора не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация – Директор на ОД на МВР Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата, като иска от съда да остави в сила обжалваното решение.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд Бургас е образувано по жалба на С.П.В. против Електронен фиш серия серия К, № 0895986за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство. С обжалвания Електронен фиш за нарушение на чл. 21, ал. 2 от ЗДвП, на основание чл. 189, ал. 4 във връзка с чл. 182, ал. 1, т. 4 от ЗДвП на В. е наложена глоба в размер на 200 лева.

За да потвърди Електронния фиш, първоинстанционния съд е приел, че при реализиране на административнонаказателната отговорност, административнонаказващият орган е издал електронен фиш, който отговаря на изискванията на закона, съдържа необходимите реквизити и е издаден срещу лице, за което по безспорен начин се установява, че е извършило нарушение.

Решението на Районен съд Бургас е правилно и следва да се остави.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

С Тълкувателно решение № 1 от 26.02.2014 год. на Върховния административен съд на Република България – Общо събрание на колегиите, постановено по тълкувателно дело № 1/ 2013 г. е прието, че в хипотезата на чл. 189, ал. 4 от ЗДвП, установяването и заснемането на нарушение, могат да се осъществят само със стационарно техническо средство, което е предварително обозначено и функционира автоматизирано в отсъствие на контролен орган. В мотивите на така постановения съдебен акт са развити доводи, съгласно които в чл. 189, ал. 4 от ЗДвП са посочени изрично условията, които следва да са налице, за да се издаде електронен фиш, а именно нарушението да е установено и заснето с автоматизирано техническо средство. Следователно, издаването на електронния фиш е строго ограничено и възможно само в случаите на предварително стационарно позиционирани технически средства със съответните предварителни обозначения за съществуването им (чл. 165, ал. 2, т. 6 и т. 7 от ЗДвП), същите да работят на автоматичен режим без нужда от обслужване от съответен контролен орган.

Както е установил и първоинстанционният съд, в настоящия случай, видно от приложените по делото доказателства, се установява, че санкционираното нарушение е установено и заснето с техническо средство при отсъствие на контролен орган. С оглед на това и в съответствие с развитите мотиви на цитираното по-горе тълкувателно решение се обосновава извод, че съкратеното производство за ангажиране на административно наказателната отговорност чрез издаване на електронен фиш, въведено в чл. 189, ал. 4 ЗДвП, е приложимо, поради което правилно е ангажирана отговорността на касатора.

Електронният фиш съдържа всички изискуеми реквизити по чл. 189, ал. 4 от ЗДвП. В процесния фиш има данни за: териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата, точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на моторното превозно средство, собственика, на когото е регистрирано превозното средство, описание на нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, сметката или мястото на доброволното й плащане. В него не са посочени конкретен издател, информация за реда на обжалване, дата на издаване, но такива реквизити не са предвидени в чл. 189, ал. 4 от ЗДвП, поради което това не може да бъде прието за пропуск, тъй като в случая нормата на чл. 189, ал. 4 от ЗДвП се явява специална по отношение на общото изискване на чл. 57, ал. 1 от ЗАНН за съдържанието на наказателното постановление.

В текста на електронния фиш изрично е посочено по какъв начин е установена максималната допустима скорост за движение в населено място – сигнализирана е чрез пътен знак В26 и е определена на 90 км/ч., като видно от направената снимка при установяването на нарушението от автоматизираното техническо средство, засечената скорост на автомобила е била намалена с 3%, с което се обяснява различието на скоростта отбелязана в снимката - 132 км/ч и тази записана след намаляването в електронния фиш - 128 км/ч.

По делото липсват данни нарушителят като собственик на автомобила, в случай, че друго лице е управлявало автомобила му, да се е възползвал от предоставената му възможност по чл. 189, ал. 5 от ЗДвП, в 14-дневен срок от получаването на електронния фиш да представи писмена декларация с данни за лицето, извършило нарушението и копие на свидетелството му за управление на моторно превозно средство пред Директора на ОД МВР-гр. Бургас. Видно от доказателствата по делото, касатора е представил такава декларация, в която е посочил, че на посочената дата, час и място, собствения му автомобил е бил управляван от Любомир Николов Велев, но с оглед обстоятелството, че към декларацията не е приложено свидетелството за правоуправление на посоченото лице, правилно и обосновано административния орган е приел, че не е налице основанието по чл. 189, ал. 5 от ЗДвП, като е приел, че електронния фиш остава в задължение на касатора.

Неоснователно е възражението на касатора относно липсата на произнасяне на първата инстанция по прилагането на чл. 82 от ЗАНН за изтекла давност. Както правилно се сочи в оспореното решение на районната инстанция, обжалваният електронен фиш не е влязъл в сила , поради което не може да приложи срокът, визиран от нормата на чл. 82 от ЗАНН който е свързан с изпълнение на наложеното наказание след влизане в сила на процесния електронен фиш.

Ирелевантни за изхода на настоящия спор са всички приложени писмени доказателства относно здравословното състояние на касатора.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1937/20.12.2016 г., постановено по НАХД № 6395/2016 г. на Районен съд - Бургас.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

           

                                  

                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                            

 

 

                                                                                              ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

 

                                                                                                                    2.