Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е  № 995

 

гр. Бургас, 25 май  2016 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на дванадесети май, през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

       ЧЛЕНОВЕ: ГАЛИНА РАДИКОВА

      АТАНАСКА АТАНАСОВА

При секретар К.Л. и с участието на прокурора ГАЛЯ МАРИНОВА, изслуша докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА КНАХД № 205/2016 г.

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от процесуален представител на Л.Н.П., против решение № 460/23.12.2015 година, постановено по н.а.х.д. № 1685 по описа за 2015 година на Районен съд гр. Несебър. С решението е потвърдено наказателно постановление № 15-0304-000826/05.05.2015 г., издадено от Началника на РУП Несебър, с което на основание чл. 174, ал. 1 от ЗДвП на Л.Н.П. от гр. София са наложени административни наказания – глоба в размер на 900 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 9 (девет) месеца за нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП.

     Касаторът счита, че първоинстанционният съдебен акт е постановен в нарушение на материалния закон и при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Според него съдът не е събрал доказателства относно техническата изправност на дрегера, с който е било извършено измерване за съдържание на алкохол в кръвта и такива относно обстоятелството дали дрегерът представлява одобрено техническо средство за измерване. Счита, че съдът не е изпълнил задължението си да изиска разпечатка от паметта на техническото средство. Твърди, че съдебният акт е постановен и при липса на доказателства относно компетентността на извършилите проверката лица да боравят с техническото средство „алкотест дрегер“. По тези съображения иска отмяна на съдебното решение и отмяна на наказателното постановление или връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на съда. Алтернативно прави искане за намаляване размера на наложените с наказателното постановление наказания, като ги счита за несправедливо завишени с оглед отчетения резултат.

В съдебно заседание касаторът и ответникът по касационната жалба не изпращат представител.

     Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас счита, че първоинстанционното решение е законосъобразно и следва да бъде оставено в сила.

Касационната жалба е допустима. Подадена в срока по чл.211 от АПК от страна, с право и интерес от обжалването.

Съдът намира наведените с нея възражения за неоснователни.

В хода на касационното съдебно дирене съдът е изискал от издателя на наказателното постановление и същият е представил доказателства, както относно техническата изправност на използвания за измерването алкотест дрегер и за това, че същият представлява одобрен тип средство за измерване, така и разпечатка от паметта на уреда, в която разпечатка е отразено измерването, извършено по отношение на касатора и показателите на това измерване.

Неоснователно е и възражението, че като не е изследвал наличието на правоспособност на проверяващите лица да боравят с алкотест дрегер първоинстанционният съд е нарушил закона.

Настоящият състав на съда намира, че АУАН е съставен от компетентни длъжностни лица, като в обхвата на правомощията им влиза и боравене с алкотест дрегер при извършване на проверки относно спазване разпоредбата на чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП.

Неоснователно е искането за намаляване на наложените с наказателното постановление, наказания. Именно поради стойността на установената концентрация на алкохол в кръвта наказанието е наложено към средния, предвиден от закона размер. Отделно от това съдът намира, че извършеното нарушение се характеризира като такова със завишена степен на обществена опасност.

По изложените съображения оспореното първоинстанционно съдебно решение следва да бъде оставено в сила, като законосъобразно.

Затова и на основание чл.221 и чл. 222 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 460/23.12.2015 година, постановено по н.а.х.д. № 1685 по описа за 2015 година на Районен съд гр. Несебър.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                               ЧЛЕНОВЕ: