Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

гр.Бургас, №809/ 14.05.2014 г.

 

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

                АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на петнадесети април, през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

         СЪДИЯ:   ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 

при секретар М.В., като разгледа докладваното от съдия Александрова адм. д. № 205 по описа за 2014 г. и за да се произнесе, съобрази:

 

Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК, вр. чл.167, ал.2, т.2 от ЗДвП и Наредба за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас.  

Жалбоподателят – ищец Я.А.Ф. ***, е оспорил наложена принудителна административна мярка – поставяне на техническо средство за принудително задържане на пътно превозно средство, извършена на 12.12.2013г. по отношение на лек автомобил „Волво” с рег.№А 2562 ВВ, наложена от Е.А.П., старши специалист „Общинска собственост при дирекция УКОРС” – Община Бургас. С жалбата против ПАМ е съединил иск за заплащане на обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие незаконосъобразно наложената ПАМ в размер на 94,20лв. против Община Бургас. Жалбоподателят твърди, че наложената ПАМ е незаконосъобразна, тъй като притежава стикер, издаден от Община Бургас, за целогодишно паркиране в синята зона на града по постоянен адрес. Иска се от съда да отмени наложената ПАМ и да осъди Община Бургас да му заплати сумата от 94,20лв., представляваща претърпяна от него имуществена вреда вследствие на незаконосъобразно наложената ПАМ.

В съдебно заседание лично, поддържа жалбата и иска, и претендира да бъдат уважени. Ангажира доказателства.

Ответникът по жалбата, чрез представител по пълномощие, оспорва жалбата и иска да бъде отхвърлена като неоснователна.

Ответникът по иска, чрез процесуалния си представител, оспорва иска като неоснователен и иска да бъде отхвърлен.

Представителят на Прокуратурата счита жалбата против ПАМ за неоснователна и иска да бъде отхвърлена, с което счита, че и предявеният иск е неоснователен.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, от фактическа страна намира следното:

На 12.12.2013г. в 09,33ч. служители на Община Бургас установили (л.18), че жалбоподателят като водач на МПС, с рег.№ А 2562 ВВ, марка „Волво”, е паркирал автомобила на ул.”Яворов”, гр.Бургас, без да заплати дължимата такса за платено паркиране по чл.99, ал.3 от ЗДвП. На същата дата е изготвено и залепено на автомобила съобщение с № 0045076 с указания за заплащане на сумата, представляваща разход за извършване на дейността по прилагане на техническото средство „скоба”.

Жалбоподателят притежава винетен стикер за паркиране на постоянен адрес №008343 издаден от Община Бургас, валиден до 20.07.2014г.

На 13.12.2013г. жалбоподателят е установил, че на автомобила му е поставено техническото средство „скоба” (л.5). Жалбата сезирала съда е подадена чрез Община Бургас на 27.12.2013г.

При така изяснената фактическа обстановка съдът приема от правна страна следното:

Жалбата, предмет на настоящото производство е подадена в срок, от надлежно легитимирано лице, поради което е допустима за разглеждане.

Обжалваната принудителна административна мярка (ПАМ) има всички белези на индивидуален административен акт по смисъла на чл.21, ал.1 от АПК – съдържа волеизявление на административен орган, с което се засягат права и законни интереси на адресата на мярката. С властническото волеизявление се разпорежда поставяне на техническо средство за принудително задържане на пътно превозно средство – „скоба”, като за водача на превозното средство възниква задължение да заплати определена сума за да бъде освободен автомобилът му - с предприетото на 12.12.2013г. принудително задържане на принадлежащия на жалбоподателя автомобил с рег. № А 2562 ВВ, органът, който го е постановил, временно е осуетил ползването на автомобила, т. е. засегнати са права и законни интереси на собственика. В този смисъл процесната ПАМ представлява индивидуален административен акт по смисъла на чл.21, ал.1 от АПК.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

Съгласно чл.167, ал.2 от ЗДвП, служби за контрол, определени от кметовете на общините използват техническо средство за принудително задържане на пътното превозно средство, за което не е заплатена дължимата такса за паркиране по чл.99, ал.3, до заплащане на таксата и на разходите по прилагане на техническото средство.

Съгласно заповед № 3032/14.11.2012г. (л.10) на кмета на Община Бургас, на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.189, ал.1 и чл.167, ал.2 и чл.168, ал.1 от ЗДвП, кметът е възложил на служителите от Дирекция „Управление при кризи, обществен ред и сигурност” на длъжност „началник отдел”, „главен специалист”, „старши специалист” и „специалист” да съставят актове за установяване на административни нарушения, да издават фишове и да прилагат принудителни административни мерки по ЗДвП.

По силата на трудов договор № 501/14.04.2008г. (л.6) Е.А.П. е назначена в Община Бургас като „старши специалист – общинска собственост” в дирекция „УКОРС”, отдел „Контрол на инженерната инфраструктура и транспорта”.

От тези установени по делото факти следва, че административният орган, постановил обжалваната ПАМ има качеството на служител в служба за контрол, определена от кмета на общината и има правомощия да използва техническо средство за принудително задържане на пътното превозно средство, за което не е заплатена дължимата такса за паркиране по чл.99, ал.3, до заплащане на таксата и на разходите по прилагане на техническото средство. Административният акт е наложен от компетентен орган, в предвидената форма, с оглед липсата на изрично законово изискване за писмена такава.

По отношение приложението на материалния закон:

Съгласно чл.99, ал.1 от ЗДвП, в населените места собственикът или администрацията, управляваща пътя, може да определи райони, пътища или части от пътища за зони за платено и безплатно паркиране в определени часове на денонощието. В ал.2 се казва, че местата за паркиране по ал.1 се обозначават с пътни знаци, пътна маркировка и надписи, чрез които на водача се указват условията за паркиране, а съгласно ал.3 от същата разпоредба, съответният общински съвет може да определя такса за паркиране при условията по ал.1.

Съгласно чл.14, ал.1 от Наредба за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона, приета с решение на ОбС – Бургас по т.3 от Протокол №27/24.09.2013г., собственици на МПС и лица, използващи МПС на друго правно основание, регистрирани по постоянен адрес в зоната с въведен режим за платено паркиране, имат право да паркират в границите на подзоната, в чиито граници попада постоянният адрес, посочени в Приложение 1.

Според чл.14, ал.3 от Наредбата, правото за платено локално паркиране по ал.1, се упражнява въз основа на стикер, който съдържа: герба на Община Бургас, знак за защита, пореден номер, надпис „платена зона”, номер на подзона.

По делото няма спор, че жалбоподателят Ф. ***. Със заявление (л.28) с вх.№ 1592-12/16.07.2012г. до директора на ОП „Спортни имоти, паркинги и гаражи”, той е заявил издаване на „синя зона винетен стикер” за локално паркиране в зоните за платено и безплатно паркиране „синя зона” по постоянен адрес.

Съгласно удостоверение (л.68) № 001/27.03.2014г., издадено от директора на ОП „Транспорт”, Община Бургас, въз основа на подаденото заявление, в полза на жалбоподателя е издаден стикер за платено локално паркиране с № 008343 за МПС с № А 2562 ВВ със срок на валидност до 20.07.2014г., с който стикер може да се паркира в подзона с граници: ул.Алеко Богориди; ул.Цар Симеон I; ул.Св.Св. Кирил и Методий; ул.Славянска (подзона 11, съгласно Приложение 1 от Наредбата, л.47). Копие от посочения стикер е представено на лист 65 от делото. Съгласно указания върху стикера – паркирането става в близост до адреса в квартала по прилежащите улици (чл.15, ал.2, изр.последно от Наредбата).

 По делото е представена схема (л.15) на паркоместата за „Синя зона” в гр.Бургас, в частта относно кръстовището заключено между ул.„П.Яворов” и ул.„Оборище”, върху която, в съдебно заседание е отбелязано къде точно е бил паркиран автомобила на жалбоподателя, а именно на ул.”П.Яворов” в близост до кръстовището с ул.”Оборище”.

С оглед на изрично посочените в Приложение 1 от Наредбата граници на подзона 11, за паркиране в рамките на която жалбоподателят притежава стикер, както и посоченото върху схемата на паркоместата за „Синя зона” в гр.Бургас, в частта относно кръстовището заключено между ул.„П.Яворов” и ул.„Оборище” място, където фактически се е намирал автомобилът, следва, че същият е бил паркиран извън границите на подзона 11, за която жалбоподателят има право на паркиране. В този смисъл неоснователно е възражението на жалбоподателят, че автомобилът е бил паркиран съгласно указания върху него начин – в близост до адреса в квартала по прилежащите улици, тъй като близките до адреса прилежащи улици, следва да бъдат тълкувани в рамките на разрешената подзона 11.

По изложените съображения съдът намира, че наложената ПАМ е постановена в съответствие със закона, а подадената срещу нея жалба е неоснователна.

Този извод предпоставя и следващия – за неоснователност на предявеният иск за заплащане на обезщетение за претърпени имуществени вреди причинени от незаконосъобразно наложената ПАМ, който е съединен за общо разглеждане с жалбата против наложената ПАМ на основание чл.204, ал.2 от АПК.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.172 от АПК, Административен съд Бургас

Р  Е  Ш  И:

 

ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Я.А.Ф. ***, против принудителна административна мярка – техническо средство за принудително задържане на пътно превозно средство, извършена на 12.12.2013г. по отношение на лек автомобил с рег.№А 2562 ВВ, наложена от Е.А.П., старши специалист „Общинска собственост при дирекция УКОРС” – Община Бургас.

ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявеният от Я.А.Ф. *** за присъждане на сума в размер на 94,20 лв., представляваща причинени му имуществени вреди от незаконосъобразното задържане на автомобила.

Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му, пред ВАС на РБ.

 

 

                                                                       СЪДИЯ: