ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,15.04.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На петнадесети април                           две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Прокурор: Тони Петрова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 205 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.20 часа се явиха:

 

Жалбоподателят - ищец Я.А.Ф., редовно призован, се явява лично.

Ответникът по жалбата Е.А.П., старши специалист „Общинска собственост при дирекция „УКОРС” – Община Бургас, не се явява. Представлява се от представител по пълномощие юрисконсулт Р., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

Ответникът по иска - Община Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Р., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

За Прокуратурата на република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас, се явява прокурор Тони Петрова.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА, че във връзка с указания на съда жалбоподателят е представил копие от винетния стикер, а ответникът е представил удостоверение, от което е видно, че на жалбоподателя е издаден стикер за платено локално паркиране, посочен е номера на стикера и регистрационния номер на автомобила, за който се отнася. В удостоверението е посочено в кои граници действат правата, произтичащи от стикера за локално паркиране.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛ Ф. – Нямам искания по доказателствата, няма да представям нови доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

ПРОКУРОР ПЕТРОВА – Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представеното от жалбоподателя копие от винетен стикер за паркиране на постоянен адрес с № 008343.

ПРИЕМА представеното от ответника удостоверение № 001/27.03.2014г., издадено от директора на общинско предприятие „Транспорт” Бургас.

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛ Ф. – Моля съдът да отмени платените от мен такси и да отмени оспорения ПАМ.

ЮРИСКОНСУЛТ Р. – От името на двамата ответници, моля да отхвърлите предявената жалба като неоснователна и недоказана, моля да отхвърлите и предявения иск към Община Бургас като неоснователен.

Видно от събрания доказателствен материал по делото, безспорно се установи, че процесния автомобил е бил спрял на ул. Яворов, която улица е извън определената границата на определения със стикера режим на платено паркиране съгласно чл.14 от Наредбата на Общински съвет Бургас и Приложение 1 към чл.14 от същата наредба, където е определена подзоната за паркиране на автомобила. Ето защо ви моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и предявения към Община Бургас иск като неоснователен.

ПРОКУРОР ПЕТРОВА – Уважаема госпожо съдия, считам предявеният към Община Бургас иск за неоснователен. Не са налице основанията по чл.1 от ЗОДОВ, поради което моля да постановите съдебно решение, с което да отхвърлите изцяло като неоснователни и недоказани така предявените обективно съединен иск и жалба за отмяна на постановения ПАМ, който също моля да отхвърлите.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.30 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: