ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,25.03.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На двадесет и пети март                       две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Прокурор: Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 205 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят - ищец Я.А.Ф., редовно призован, се явява лично.

Ответникът по жалбата Е.А.П., старши специалист „Общинска собственост при дирекция „УКОРС” – Община Бургас, редовно призована, се явява лично .

Ответникът по иска - Община Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Р., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

За прокуратурата на република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас, се явява прокурор Тиха Стоянова.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Уважаема госпожо съдия, считам, че не следва да бъде даден ход по делото, тъй като жалбата е недопустима поради просрочие. В преписката от Община Бургас има представен седмичен график, в който е видно, че в четвъртък - 12.12.2013г. лицето наложило мярката е било на смяна. От снимковия материал се вижда, че мярката е наложена на 12.12.2013г. Същото се вижда и от съобщение, където отново е посочена датата 12.12.2013г., което е залепено на автомобила. Жалбата е подадена на 27.12.2013г., което е един ден след срока за обжалване.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА – Считам, че възражението на процесуалния представител на ответника не е основателно, защото сроковете за обжалване започват да текат от дата на съобщаването на административния акт, а не от неговото издаване.

 

Съдът намира възражението на ответника за неоснователно. По делото, за разлика от други ПАМ със същият предмет, няма представен АУАН, от който да се установява кога лицето е узнало, т.е. му е било съобщено за наложената ПАМ. По тази причина следва да се възприеме твърдението на жалбоподателя, че същият е разбрал за репатрирането на автомобила на следващия ден – 13.12.2013г. В този смисъл датата на издаване или постановяване на административния акт не е меродавна за срока за обжалване.

По изложените съображения и като счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото и на основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано против ПАМ по чл.171, т.5, б.”Б” ЗДвП, представляваща преместване на паркиран автомобил без знанието на неговия собственик или лицето, което е упълномощено да го управлява. С жалбата против посочената ПАМ е предявен иск по ЗОДОВ за заплащане на обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на наложената ПАМ, за която се твърди, че е незаконосъобразна, в размер на 94,20 лв., представляващи заплатената от жалбоподателя-ищец такса за репатриране, скоба и наказателен паркинг.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛ Ф. – Поддържам жалбата си. Заявявам, че имам стикер за локално паркиране в синя зона и ако е необходимо ще го представя по делото.

Няма да соча други доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Уважаема госпожо съдия, оспорваме жалбата като неоснователна. Моля да приемете представената административна преписка от Община Бургас.

Към настоящия момент нямам доказателствени искания.

Автомобилът е бил паркиран извън зоната, за която на жалбоподателят му е даден стикер. Автомобилът е бил паркиран на ул.Яворов, а стикера съгласно Наредбата за условия и реда за безплатно паркиране на МПС на територията на община Бургас, определена като зона, съобразно чл.14 от същата, собствениците на МПС и лица, ползващи МПС на друго правно основание, регистрирани по постоянен адрес в зоната с въведен режим за платено паркиране, имат право да паркират в границите на подзоната, в чиито граници попада постоянния адрес. Определеното с тази Наредба е подзона 11, и е посочена точно тази подзона, която е с граници ул.Алеко Богориди, ул. Цар Симеон І, ул. Св.св.Кирил и Методи и ул.Славянска – в този участък е заключено възможността да паркира.А улица Яворов е извън този участък, тази зона.

 

Съдът предявява на страните схемата на л.15 от делото.

Жалбоподателят посочва на схемата на л.15 ул.Яворов, близо до кръстовището с ул. Оборище, откъм страната на синята зона. Съдът отбеляза посоченото с „Х”.

Ответникът по жалбата не може да покаже къде е бил паркиран автомобила.

 

ПРОКУРОР СТОЯНОВА – Нямам искания по събиране на доказателствата. Моля да приемете административната преписка като доказателство по делото, да дадете възможност на жалбоподателя да представи доказателства относно наличието на необходимия винетен стикер за локално паркиране в зоните за платено и безплатно паркиране синя зона на гр.Бургас.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка, съгласно опис на л.2 и 3 от делото.

 

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя, в 7-дневен срок от днес, да представи по делото заверено копие от винетен стикер за локално паркиране в зоните за платено и безплатно паркиране „Синя зона” на гр.Бургас.

ДАВА възможност на ответника, в същия срок да удостовери надлежно, дали е издаден такъв стикер, кой район обхваща, за кой автомобил и да го представи като доказателство по делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Ние не оспорваме този факт. Ще ви моля да проверя в общинското предприятие дали има някакъв друг документ освен подаденото заявление.

 

Поради необходимостта от събиране на нови доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 15.04.2014г. от 10.20ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.10 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: