Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Бургас, №1079/16.05.2013г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, на шестнадесети април, две хиляди и тринадесета година, в публично заседание, в състав:

 

               СЪДИЯ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 

при секретаря М.В., като разгледа докладваното от съдия Алексанрова, административно дело номер 205 по описа за 2013 година, за да се произнесе, взе предвид следното:.

 

            Производството е по реда на чл.54, ал.2 от ЗКИР.

Жалбоподателите О.Й.Г. и Л.З.Г.,*** са оспорили заповед № КД-14-02-2084/21.11.2012г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) гр.Бургас, с която е одобрено изменението на кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Несебър, ЕКАТТЕ 51500, общ.Несебър, одобрена със заповед № РД-18-46/18.08.2006г. на изп.директор на АГКК, състоящо се в: 1.нанасяне на нови обекти в КККР – сграда с идентификатор 51500.508.155.2, предназначение: складова база, склад, собственост на „Морски риболов – Несебър” ООД; 2.промяна в границите на съществуващи обекти в КККР относно сграда с идентификатор 51500.508.157.2 с площ 507 кв.м., предназначение: складова база, склад, собственост на Д.А.М., З.Й.И., О.Й.Г., О.Й.Г., Л.З.Г., като след промяна на границата площта на имота е намалена на 472 кв.м.; 3.заличени обекти от КККР: сграда с идентификатор 515000.508.155.1 с площ 346 кв.м., предназначение: складова база, склад, собственост на „Морски риболов – Несебър” ООД. 

В жалбата се твърди, че заповед № КД-14-02-2084/21.11.2012г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) гр.Бургас е незаконосъобразен административен акт, издаден при съществено нарушение на административно-производствените правила, в противоречие с материалноправните разпоредби и в несъответствие с целта на закона. Излагат се подробни съображения и се посочват конкретни законови разпоредби, които се твърди, че са нарушени. Иска се, съдът да отмени оспорения акт.

В съдебно заседание жалбоподателите, чрез представител по пълномощие, поддържат жалбата на основанията изложени в нея. Пледират присъждане на разноски.

Ответникът по жалбата – началникът на Служба по геодезия, картография и кадастър гр.Бургас, чрез представител по пълномощие оспорва жалбата. Иска същата да бъде отхвърлена и претендира разноски.

Заинтересованата страна З.Й.И., редовно призован не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна Д.А.М. се явява лично. Поддържа жалбата.

За заинтересованата страна „Морски риболов Несебър” ООД, се явява представител по пълномощие. Оспорва жалбата и пледира присъждане на разноски. 

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, от фактическа страна намира следното:

Съгласно нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 78, т.17, дело №2739/2011г. (л.107) на Служба по вписванията гр.Несебър, „Морски риболов - Несебър” е собственик на едноетажна сграда № 51500.508.155.1 с адрес в гр.Несебър, п.к. 8230, к.к. Слънчев бряг – запад, със застроена площ от 346 кв.м., с предназначение: складова база, склад, ведно с имота, в който сградата е изградена, представляващ поземлен имот № 51500.508.155 с адрес гр.Несебър, к.к. Слънчев бряг – запад с площ от 1 219 кв.м. с трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване за складова база.

Собственици на постройката с идентификатор 51500.508.157.2 са: Д.А.М. съгласно нотариален акт № 131, том Х, дело №2468 от 18.09.1995г., издаден от Несебърски районен съд (л.100); З.Й.И. съгласно нотариален акт № 4, том ІV, дело №1218 от 13.09.1996г., издаден от Несебърски районен съд (л.101); О.Й.Г. съгласно нотариален акт №149, том ІІ, рег.№ 717, дело №603 от 15.06.1999г., издаден от Служба по вписванията Несебър (л.103) и нотариален акт № 45, том ІV, рег.№ 1000, дело №802 от 23.10.2000г., издаден от Служба по вписванията Несебър (л.105); Л.З.Г. съгласно нотариален акт № 149, том ІІ, рег.№ 717, дело №603 от 15.06.1999г., издаден от Служба по вписванията Несебър (л.103).

Съгласно скица на сграда №1876/18.01.2013г. на СГКК гр.Бургас (л.13), процесната сграда с идентификатор 51500.508.155.1 е разположена в поземлени имоти с идентификатори 51500.508.143, 51500.508.155 и принадлежи към поземлен имот с идентификатор 51500.508.155, всички находящи се в гр.Несебър, к.к.Слънчев бряг запад.

Съгласно скица на сграда №1877/18.01.2013г. на СГКК гр.Бургас (л.14), процесната сграда с идентификатор 51500.508.157.2 е разположена в поземлени имоти с идентификатори 51500.508.155, 51500.508.157 и принадлежи към поземлен имот с идентификатор 51500.508.157, всички находящи се в гр.Несебър, к.к.Слънчев бряг – запад.

С разрешение за строеж № 75/29.09.2011г. (л.75) на „Морски риболов – Несебър” ООД е разрешено извършване на „Преустройство, пристройка и реконструкция на съществуваща сграда в склад” в кв.102, УПИ V-703, ПИ 51500.508.155.

След изпълнението на строителството в груб строеж (л.76), със заявление вх. № 99-14751/15.06.2012г. (л.71) „Морски риболов – Несебър” ООД е сезирало СГКК гр.Бургас относно изменение на КККР за обект – имот 51500.508.155.

Със заповед № КД-14-02-1090/15.06.2012г. (л.69), началникът на СГКК – гр.Бургас е одобрил заявеното изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Несебър, ЕКАТТЕ 51500, общ.Несебър, състоящо се в нанасяне на нови обекти в КККР – града с идентификатор 51500.508.155.2 с предназначение складова база, склад, собственост на „Морски риболов – Несебър” ООД. Д. М., З.И., О.Г., Л.Г. и „Морски риболов – Несебър” ООД са били уведомени за издаването на заповедта с уведомление с изх.№ 99-14751-02-10-16958/15.06.2012г. (л.68) на началникът на СГКК – гр.Бургас.

Заповед № КД-14-02-1090/15.06.2012г. (л.69) на началника на СГКК – гр.Бургас е била обжалвана с жалба вх.№ 94-16599/03.07.2012г. (л.56) и оттеглена със Заповед № 99-14751-РД-20-02-24/05.07.2012г. на началника на СГКК – гр.Бургас. В мотивите на оттеглящата заповед е посочено, че при издаването на заповед № КД-14-02-1090/15.06.2012г. е нарушен чл.26 и сл. от АПК, чл.53, ал.2 и ал.3 от ЗКИР, като не е съставен акт за непълноти и грешки. Същата е била съобщена на Д. М., З.И., О.Г., Л.Г. и „Морски риболов – Несебър” ООД с уведомление № 99-14751-02-10-20284/12.07.2012г. (л.54).

С ново уведомление № 99-14751-02-10-30190/09.10.2012г. (л.45), началникът на СГКК - гр.Бургас е уведомил Д. М., З.И., О.Г., Л.Г. и „Морски риболов – Несебър” ООД, че със заявление с вх. № 94-14751/15.06.2012г. е инициирана промяна в кадастралната карта на гр.Несебър по отношение на сгради с идентификатори 51500.508.155.1 и 51500.508.157.2, която промяна се състои в изменение на границите на сграда 51500.508.157.2, заличаване на сграда 51500.508.155.1 и нанасяне на нов обект на кадастъра – сграда с проектен идентификатор 51500.508.155.2. Заинтересованите страни са уведомени, че на 13.11.2012г. ще бъде извършен оглед на място за установяване и отстраняване на грешки/непълноти в КККР на гр.Несебър и ще бъде съставен Акт за непълноти и грешки.

Със становище с вх.№ 94-28061/18.10.2012г. (л.37), заинтересованата страна Д. А.М. е изложила възражения относно предстоящото изменение на КККР на гр.Несебър.

Заинтересованата страна З.Й.И., чрез упълномощен представител също е изразил писмено несъгласие (л.36) с процесното изменение на КККР на гр.Несебър.

Акт № 138 (л.32) за непълноти и грешки в поземлен имот с идентификатор 51500.508.155, сгради с идентификатори 51500.508.155.1 и 51500.508.157.2 по КК на гр.Несебър е бил съставен на 13.11.2012г. в присъствието на заявителя и на заинтересованите лица, като видно от отбелязването в него, е подписан единствено от представител на „Морски риболов – Несебър” ООД. Не е подписан от заинтересованите лица: Д. А.М., З.Й.И., Л.З.Г. и О.Й.Г..

Срещу акта за непълноти и грешки е депозирано становище с възражения (л.29) от О.Й.Г. и Л.З.Г..

На 21.11.2012г. началникът на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) гр.Бургас е издал процесната по делото Заповед № КД-14-02-2084/21.11.2012г.

При така изяснените факти, съдът намира от правна страна следното:

Жалбата е подадена, по реда на чл.54, ал.2 от ЗКИР и в преклузивния срок по чл.149, ал.1 от АПК от надлежна страна. Поради това се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна.

На основание чл.168, ал.1 от АПК, съдът не се ограничава само с обсъждане на основанията, посочени от оспорващия, а е длъжен въз основа на представените от страните доказателства да провери законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания по чл.146 АПК. В тази връзка, настоящият съдебен състав констатира, че заповед № КД-14-02-2084/21.11.2012г. е издадена от компетентен орган в обема на правомощията му и в нужната форма. Този извод се подкрепя от заповед № РД-13-59/16.03.2012г. (л.18), с която на основание чл.11, ал.2 от ЗКИР, вр. с чл.54, ал.1 от ЗКИР и чл.4, ал.1 и ал.2 от Устройствения правилник на Агенция по кадастъра, изпълнителният директор на Агенция по кадастъра е делегирал на началниците на службите по кадастъра правомощия за издаване на заповеди по чл.54, ал.1 ЗКИР за одобряване на измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри в териториите на съответните области. 

Съгласно чл.51, ал.1 от ЗКИР, кадастралната карта и кадастралните регистри се поддържат в актуално състояние въз основа на информацията, получена по реда на чл.52 и чл.86, ал.1, както и от геодезически измервания.

В чл.52, ал.4 от ЗКИР, собственикът, съответно инвеститорът, е длъжен да предостави на службата по геодезия, картография и кадастър данните за изградените, надстроените, пристроените сгради, за сградите под повърхността на земята, за преустроените или премахнатите сгради, както и за съответните данни по чл.34 при условия и по ред, определени с наредбата по чл.31.

Съгласно чл.57, т.6 от Наредба №3 от 28.04.2005г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри сe състои в отразяване на настъпилите изменения при изградени, надстроени и пристроени сгради, премахнати сгради, както и преустроени сгради или самостоятелни обекти в тях, като по заявление на заинтересуваното лице или на упълномощено от него лице до началника на службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имота.

В изпълнение на посочените разпоредби по делото са представени: разрешение за строеж № 75/29.09.2011г. (л.75) за извършване на „Преустройство, пристройка и реконструкция на съществуваща сграда в склад” в кв.102, УПИ V-703 (ПИ 51500.508.155; заявление вх.№ 99-14751/15.06.2012г. (л.71) от „Морски риболов – Несебър” ООД. Въз основа на искането е издадена оспорената заповед, която е съобщена на заинтересованите лица с уведомление от СГКК гр.Бургас изх.№ 99-14751-02-10-34978/21.11.2012г., както следва: на Д.А.М. на 28.11.2012г. (л.24); на З.Й.И. на 27.11.2012г. (л.23); на Л.З.Г. на 27.11.2012г. (л.22); на О.Й.Г. на 27.11.2012г. (л.21) и на „Морски риболов – Несебър” ООД на 27.12.2012г.

В чл.53, ал.3 от ЗКИР е регламентирано, че в процеса по изменение на кадастрална карта и кадастрални регистри, непълнотите и грешките се установяват на самото място от службата по геодезия, картография и кадастър с акт, който се подписва от съставителя, заявителя и пряко заинтересуваните собственици.

Според чл.53, ал.2, изр.2 от ЗКИР, когато непълнотите или грешките са свързани със спор за материално право, те се отстраняват след решаването му по съдебен ред.

В конкретния случай, данни за наличие на такива непълноти се съдържат в становище (л.37), представено пред административния орган от заинтересованата страна Д.М.; в заявление (л.36), представено от заинтересованта страна З.Й. З. и в становище (л.29), представено от заинтересованите страни О.Й.Г. и Л.З.Г.. Нещо повече в цитираните становища заинтересованите страни излагат твърдения, които пряко касаят наличието на спор за материално право, а именно, че с процесното изменение на КККР се увеличава площта на собствената на заявителя сграда за сметка на площта на сградата, собственост на заинтересованите страни. В становищата се твърди още, че при извършването на преустройството на сградата на заявителя въз основа на разрешение за строеж № 75/29.09.2011г. (л.75) за извършване на „Преустройство, пристройка и реконструкция на съществуваща сграда в склад” в кв.102, УПИ V-703 (ПИ 51500.508.155) „Морски риболов – Несебър” ООД е извършил строителство извън границите на собствения си имот, като е навлязъл в имота-сграда на заинтересованите страни. Именно с тези мотиви заинтересованите страни са отказали да подпишат изготвения Акт № 138/13.11.2012г. (л32) за непълноти и грешки в поземлен имот с идентификатор 51500.508.155, сгради с идентификатор 51500.508.155.1 и 51500.508.157.2.

Съгласно текста на чл.62, ал.3 от Наредба №3 от 28.04.2005г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри изрично е отразено, че съставения акт за непълноти и грешки се подписва от съставителя, заявителя и пряко заинтересованите собственици, като е посочена и последицата от неподписването му от всички заинтересовани лица – издава се отказ за отразяване на непълнотата или грешката. Разпоредбата е императивна и задължава административният орган да издаде отказ при липса на подпис от страна на заинтересованите собственици. С подписването на акта за непълноти и грешки от всички заинтересовани лица се установява факта, че по отношение на имота липсва спор за материално право. След като в случая съставения акт за непълноти и грешки не е подписан от заинтересуваните лица, които освен това недвусмислено са запознали административния орган с мотивите си, е следвало органът да постанови отказ да извърши исканото изменение на кадастралната карта и регистъра към нея на гр.Несебър по отношение на поземлен имот с идентификатор 51500.508.155 и сгради с идентификатор 51500.508.155.1 и 51500.508.157.2.

В мотивите на процесната заповед е посочено (л.26), че съставеният акт за непълноти и грешки не е подписан от заинтересованите страни, въпреки това обаче административният орган счита, че следва да отрази поисканото изменение на КККР, тъй като не е налице хипотезата на чл.53, ал.1 от ЗКИР. Посочено е, че границите на сградите съществуват на място по начина установен с акт № 138/13.11.2012г. и скица – проект № 40476/09.10.2012г. (л.47). Административният орган е установил на място, че новите граници на сградата, изчертани в червен цвят, нанесени с точки, съответстват на зададените от правоспособното лице координати, представляващи неразделна част от акт  № 138/13.11.2012г.

По отношение на посочените мотиви на административния орган, съдът намира следното: единственият случай, в който фактическото положение на имотни граници може да бъде отразявано в кадастралната карта е при самото създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри - съгласно чл.43, ал.1, т.5а, границите - предмет на кадастъра, се установяват, както следва: границите на поземлените имоти: от означеното на място състояние в съответствие с актовете по чл.38, ал.1, т.3. Основанията за последващи изменения на КККР са посочени в чл.57 от Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, като съгласно чл.58 и сл. всяко заявление за изменение следва да бъде придружено със съответните документи, доказващи основателността на изменението.

Отделно от горното от приложените по делото скица на сграда № 1876/18.01.2013г. на СГКК гр.Бургас (л.13) и скица на сграда № 1877/18.01.2013г. на СГКК гр.Бургас (л.14) става ясно разположението на процесните сгради преди извършването на преустройството, а от и скица – проект № 40476/09.10.2012г. (л.47) е видно разположението на преустроената сграда, която недвусмислено засяга сградата собственост на заинтересованите лица, от което би могъл да се направи обоснован извод за наличие на спор за материално право. Обстоятелството, че „Морски риболов – Несебър” ООД са извършили преустройство като са изместили граничната стена във вида, в който се иска изменението, не обосновава извода за липса на спор за материално право.

По посочените съображения и с оглед доказателствата, съдържащи се в представената по делото административна преписка, съдът намира, че заповед № КД-14-02-2084/21.11.2012г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) гр.Бургас е издадена в нарушение на разпоредбата на чл.53, ал.2, изр.2 от ЗКИР вр. чл.53, ал.3 от ЗКИР и на чл.62, ал.3 от Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, поради което същата следва да бъде отменена.

С оглед изхода от оспорването, в полза на жалбоподателите следа да бъдат присъдени направените в производството разноски в размер на 620 лв., от които 600 лв. възнаграждение за адвокат (л.95, л.96) и 20 лв. държавна такса (л.91, л.92), такива са навременно поискани.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.172 ал.2 от АПК, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, 

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ заповед № КД-14-02-2084/21.11.2012г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър гр.Бургас.

ОСЪЖДА Служба геодезия, картография и кадастър гр.Бургас да заплати на О.Й.Г. и Л.З.Г.,*** направените по делото разноски в размер на 620 (шестстотин и двадесет) лв.

Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14 -дневен срок от съобщаването му.

 

 

СЪДИЯ: