ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,16.04.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На шестнадесети април                                        две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 205 по описа за 2013 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателите О.Й.Г. и Л.З.Г., редовно призовани, не се явяват лично. Представляват се от адвокат С., надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото (л.95 и 96).

         Ответникът началник на Служба по геодезия, картография и кадастър Бургас, редовно призован, се представлява от адвокат В., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

Заинтересованата страна З.Й.И., редовно призован, не се явява.

В залата се явява В. И., който представя пълномощно и желае да представлява заинтересованата, в качеството на негов син, но не представя доказателства за родствена връзка, а именно не представя удостоверение за раждане, от което да се установи, че именно заинтересованата страна е негов баща. По тази причина В. И. не е допуснат до участие в процеса, в качеството на пълномощник на З.Й.И. .

Заинтересованата страна Д.А.М., редовно призована, се явява лично.

За заинтересованата страна „Морски риболов Несебър” ООД, редовно призован, се явява представител по пълномощие адвокат Д., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против Заповед № КД-14-02-2084/21.11.2012г. на началник Служба по геодезия, картография и кадастър Бургас, с която е одобрено изменението в одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Несебър що се касае до имот с идентификатор 51500.508.155.2. Със същата заповед е променена границата на съществуващите граници в кадастралната карта, а именно за имот с идентификатор 51500.508.155.2. и е заличен обект с идентификатор 51500.508.155.1 в кадастралната карта, който е собственост на „Морски риболов Несебър” ООД.

        

         АДВОКАТ С. – От името на доверителите ми, поддържам жалбата и направените с нея възражения по отношение на процесната заповед. Моля да приемете представените с жалбата документи, както и представените с допълнителна молба по указания на съда, като доказателства по делото.

Считаме, че така направеното оспорване, касае правни въпроси, поради което няма да ангажираме допълнителни доказателства, за които да  са необходими специални знания на вещо лице. С жалбата сме представили документи, също и нотариални актове, които считаме, че са достатъчни като доказателства по делото за решаването на спора.

Нямам други доказателствени искания.

АДВОКАТ В. – От името на административния орган, оспорвам жалбата. Считам наведените основания по повод неправилност и неоснователност на оспорения акт, за непочиващи на закона. Изменението е извършено като поддръжка на кадастрална карта по чл.51 от ЗКИР, като административния орган е изложил в акта, изложил е в мотивите на оспорения акт основания, защо счита така и защо не се прилага специалната норма на чл.53 от ЗКИР. Изменението не касае промяна на границата на имотите, а касае промяна на фактическото положение на сградите, без да се променя регулационната граница на имотите (сградите) и сградите са отразени в кадастралната карта така, както е на място, както е установено на място.

Не възразявам да приемете представените доказателства.

Няма да соча други доказателства.

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М. – Кадастърът не ни е уведомил, че има промяна. За нова кадастрална карта нямам уведомление, която е от 2006 г. аз съм го констатирала през 2008г. Аз съм съсед на „Морски риболов”, събориха моята част от сградата и ми отнеха 2 метра от сградата. Възразих и на място, обаче моите възражения не се взеха под внимание и си пуснаха заповедта.

Поддържам жалбата, защото аз съм дефакто най-ощетена, въпреки че му разписах на този съсобственик да се бори с кадастъра.

Няма да представям доказателства.

         АДВОКАТ В. – Имотната граница винаги е била на тази линия. Така, както е отразена в момента, сградите са по имотна граници.

АДВОКАТ С. – Но преди това не бяха така, ние имотни граници не обжалваме, обжалваме границите на сградите. 

         Съдът към заинтересованата страна М. – Защо смятате, че сте най-ощетена?

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М. – По простата причина, че съм на място, което граничи с „Морски риболов”. Когато се правиха старите кадастрални карти и границите бяха други, след новата кадастрална карта този имот, който е на „Морски риболов” беше изнесен на западната страна, там отвориха улица и изместиха с метри към източна страна.

         Съдът към заинтересованата страна М. – Самите сгради имат ли преградна стена?

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М. – Имаше, но вече няма преградна стена. Фактически с тримата съсобственици е обща сградата, ние сме съсобственици. Тези две сгради имаха обща стена, но сега нямат. „Морски риболов” се отделиха.

АДВОКАТ С. – В момента стената е по регулационната граница. Преди стената е била в неговата сграда, той прави преустройства и завзема 27 кв.м. от нас.

АДВОКАТ Д. – Считам жалбата за неоснователна. Изложените аргументи са неотносими към административния акт, предвид правното основание, които са посочени в същия за неговото постановяване. В случая не става въпрос за изменение на кадастрална карта в хипотеза на непълнота и грешка, което става ясно и от мотивите на тази заповед. В този смисъл ангажираните в жалбата аргументи са напълно неотносими. Става въпрос за отразяване на положение съобразно налични книжа и отразяване на факти.

Жалбата е неоснователна. Оспорвам я.

Нямам доказателствени искания. Да се приемат представените доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представени от жалбоподателя писмени доказателства, подробно описани в жалбата на л.8, както и представените по късно нотариални актове за покупко-продажба на недвижим имот – а именно нотариален акт № 97, том ІІІ, рег.№3110, дело №512 от 2000г., нотариален акт №95, том ІІ,рег.№ 1472, дело №370 от 1999г.

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка, съгласно опис на л.3 и л.4 от делото, както и представените от административния орган по-късно копия от 5 бр. нотариални актове, подробно описани в придружаващото ги писмо изх.№ 94-33342-02-10-3558/06.02.2013г., находящо се на л.99 от делото.

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания

        

АДВОКАТ С. – Уважаема госпожо съдия, от името на доверителите ми, ще моля да уважите жалбата, като отмените оспорената заповед като незаконосъобразна. По делото се установява наличие на съществени нарушения на административнопроизводствените правила, както и неприлагане на закона. Подробности ще изложа в писмена защита в срок, предоставен ми от съда.

Моля да ни бъдат присъдени деловодни разноски и адвокатско възнаграждение, съгласно двата броя договори за правна защита, представени по делото.

АДВОКАТ В. – Уважаема госпожо съдия, моля да постановите решение, с което жалба да бъде отхвърлена като неоснователна и недоказана. Административният акт е правилен и законосъобразен, той не е издаден в процедура по чл. 53 от ЗКИР в нито една от хипотезите му, за което са изложени подробни мотиви, които поддържаме и в този смисъл всички наведени основания от жалбоподателите са неотносими. Не сме изправени пред хипотезата за непълноти и грешки, тъй като местоположението не е съществувало към момента на изработката на кадастралната карта и кадастралния регистър с първичната заповед, нито е било такова към момента, към който колегата се позовава, че е издадена последваща заповед от 08.02.2011 г. С атакувания акт е направена промяна по установени факти. Положението на сградите към момента на изменение на картата е, че те съществуват така на терена, видно от акта за непълноти и грешки и вкл. от изявлението на пълномощника на жалбоподателите и на заинтересованата страна. Изменението е проведено във връзка с представени документи на административния орган – разрешение за строеж № 175/29.09.2011г. последващо. Относно фактите заявени в жалбата, искам да кажа, че и в одобрената вече кадастрална карта също е установено това налично положение на сградите. Направили сме изменението като поддръжка на кадастралната карта, основавайки се на наличните документи и отново подчертавам, дори и да съществува спор за материално право, то е за терена, а не относно сградите. Административният орган не се е произнасял по отношение на имотната граница.

Моля да ни бъдат присъдени разноски.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА М. – Не еднократно съм казвала, че има от кадастъра неправилно отношение към всички собственици, четири години се занимавам с тях, отказа се разделяне на имота по тази причина, защото старите граници на имота не се зачетоха, а се зачетоха по новата от действащата от 2006г. кадастрална карта. А ние не сме уведомени, че има такава кадастрална карта. Публикувано било в държавен вестник. Аз тогава бях на село, кой на село чете държавен вестник.

         Искам от моята част от сградата, която се събори и не се възстанови от „Морски риболов”, разбира се с мое разрешение, което беше грешка от моя страна, и сега ме обвиняват за това съсобствениците ми. Само аз се разписах, аз бях първоначалния собственик на целия имот, разписах се на „ Морски риболов”, че съм съгласна да се събори стената, на собственика, на новия собственик му трябваше подпис към документите, за да му се разреши строителството. Не може да не е приложен без мой подпис., че нямаме претенции за реалните граници.

АДВОКАТ Д. – Уважаема госпожо съдия, считам жалбата за неоснователна. Изложените в нея аргументи, относно незаконосъобразност на оспорения административен акт, не се потвърдиха от събраните по делото доказателства. Както административния орган е посочил в оспорения акт и го поддържа в днешното съдебно заседание, става въпрос не за процедура за изменение на кадастрална карта, в хипотезата на непълноти и грешки, а за акт, в изпълнение на задължението на административния орган за поддръжка на кадастрална карта относно положението, в което е действителното положение на сградите. В тази връзка неоснователни са възраженията, че не са спазени разпоредбите по чл.53 от ЗКИР.

Ще представя писмени бележки, в срок определен ми от съда.

Моля да ни се присъдят съдебно-деловодни разноски.

РЕПЛИКА С. – Ако административния орган счита, че следва да се прави акт за непълноти и грешки, то тогава нямаше в същото това административно производство, с предходна заповед от 15.06.2012г. да спре производството, именно защото следва да се направи акт за непълноти и грешки.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 7-дневен срок от днес да представи писмено становище.

ДАВА същата възможно и на процесуалния представител на заинтересованата страна „Морски риболов - Несебър” ООД, като срокът за него 9 дни.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в срок.

 

         Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.10 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: