РЕШЕНИЕ

 

№………….                   дата 21 март 2011 год.                     град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХV-ти състав,

в публично заседание на 24 февруари 2011 год.,

 в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС ВЪЛКОВ

                                                     ЧЛЕНОВЕ:      1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                               2. СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Г.Ф.

Прокурор: Тиха Стоянова

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 205 по описа за 2011 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно процесуалния кодекс, във вр. с чл.63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на „Пави 95” ЕООД, гр.Поморие,  представлявано от управителя Катя Павлова Игнатова против Решение № 1823/14.12.2010год., постановено по НАХД № 3449/2010 год. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено НП №597/27.07.2010г. на Директор на ТД на НАП, гр.Бургас, с което, на дружеството-жалбоподател е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв. за нарушение на чл.40, ал.1 от Закон за счетоводството.

Съдебното решение се обжалва като неправилно, като се навеждат доводи, че следва да бъде приложена нормата на чл.28 от ЗАНН за наличието на маловажен случай и се възразява, че съдът не се е съобразил с представените по делото смекчаващи отговорността доказателства. Иска се отмяна на съдебния акт и решаване на делото по същество, като се отмени издаденото наказателно постановление.

В съдебно заседание касационният жалбоподател чрез процесуалния си представител поддържа жалбата на сочените в нея основания.

Ответникът по касация, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата като неоснователна.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба и оставяне в сила на съдебния акт.

Касационната жалба е процесуално допустима, подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, а разгледана по същество, настоящият съдебен състав преценява като основателна, но на различни от сочените от касатора основания.

По същество Районният съд е приел, че е осъществен състав на нарушение по смисъла на чл.40, ал.1 от ЗСч,, като се е позовал на писмо, изх. № 12-00-388/12.06.2010 год., с което изпълнителният директор на НАП е уведомил териториалните дирекции, че от Агенцията по вписванията на 21.05.2010год. е изпратен списък с дружествата, които не са изпълнили разпоредбите на чл.40, ал.1 от ЗСч, като въз основа на това писмо са разпределени фирми, на които трябва да бъдат съставени АУАН, между които и дружеството-жалбоподател. На 17.06.2010 год. е съставен АУАН 0014382 за нарушение на чл.40, ал.1 от ЗСч., тъй като в срок до 30.06.2009 год. дружеството не е подало заявление за обявяване на годишен финансов отчет за 2008 год. в Агенцията по вписванията – Търговски регистър. На основание съдържащите се в акта фактически констатации е издадено наказателното постановление, с което, на „Пави 95” ЕООД, гр.Поморие е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв. С оглед данните по делото Районният съд е приел, че дружеството е извършило вмененото му нарушение, поради което е потвърдил издаденото НП.

Решението е неправилно.

При постановяването му съдът не е съобразил нормата на чл.34, ал.1 от ЗАНН, съгласно която не се образува административнонаказателно производство, ако не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на три месеца от откриване на нарушителя.

За конкретния случай, първият възможен момент, от който може да бъде установен нарушителя е денят, следващ крайния срок за публикуване на годишния финансов отчет в Търговския регистър, поддържан от Агенцията по вписванията. Съгласно нормата на чл.11 от ЗТР Търговският регистър е публичен. Всеки има право на свободен и безплатен достъп до него и до електронния образ на документите, въз основа на които са извършени вписванията, заличаванията и обявяванията, както и до електронния образ на фирмените дела на пререгистрираните търговци. (2) Агенцията осигурява свободен и безплатен достъп и до съдържащите се в информационната система на търговския регистър заявления, електронния образ на приложените към тях документи и постановените откази. Публичният характер на Търговския регистър и обезпеченият до него свободен достъп сочат, че за административнонаказващият орган е било обективно възможно да предприеме необходимите действия за установяване на търговците, неподали заявление за публикуване на годишния си финансов отчет в Търговския регистър по реда на чл.40, ал.1 от ЗСч. Подобни действия по никакъв начин не са обусловени от необходимостта от опосредяващи ги действия, представляващи писма с изрично уведомяване за търговците, неподали заявленията си в срок, изброени в списък. Отделно от това, самата Агенция по вписванията, поддържаща Търговския регистър, е установила приблизително една година по-късно търговците, неподали заявления за публикуване на годишните си финансови отчети, за което е изготвила писмо № 12-00-388/21.05.2010г., при все, че за нея на още по-силно основание следва да намерят приложение мотивите относно обективната възможност за установяване на задължените лица и е въпрос на полагане на дължимата грижа и организация да се извършат необходимите действия в тази насока в разумен срок, съответстващ на законово предвидения.

Като не е съобразил нормата на чл.34, ал.1 от ЗАНН и не е установил, че административнонаказващият орган е процедирал извън установения тримесечен срок за съставяне на АУАН, въпреки обективната за него възможност за установяване на нарушителя, обезпечена чрез публичния характер на Търговския регистър, Районният съд е постановил неправилно решение, което следва да бъде отменено, както и потвърденото с него наказателно постановление.

Ръководен от горните мотиви и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХV-ти състав

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ Решение № 1823/14.12.2010год., постановено по НАХД № 3449/2010 год. по описа на Районен съд – Бургас.

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 597/27.07.2010г. на директора на ТД на НАП – Бургас, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

Решението е окончателно.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                       2.