ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 28.04.                                                                    град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и осми април                                   две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д.Д.

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Д.

Административно  дело номер 205 по описа за 2009 година

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

За жалбоподателите Р.И.Д., редовно призована, С.А.С., редовно призован, В.А.С.-Б., редовно призована, се явява адвокат К., с пълномощно от днес.

За ответника – Кмет на Община Созопол, редовно призован, се явява адвокат Й., с пълномощно от днес.

 

Заинтересованата страна Г.П.Г., редовно призована, се явява лично.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на С.А.С., Р.И.Д. и В.А.С.-Б. против Заповед №Z-1586/25.11.2008 година на Кмета на Община Созопол, с която е определена цена в размер на 23 024 лева за новообразуван имот №102 по плана на новообразуваните имоти в местност „Митков мост”, землище с. Черноморец, община Созопол, с площ от 307 кв.м.

 

АДВОКАТ К.: Поддържам жалбата. Моля да приемете писмените доказателства към нея, както и да допуснете съдебно-техническа експертиза, със задачата посочена на стр.2 в жалбата.

Други искания за сега нямам.

 

АДВОКАТ Й.: Оспорваме жалбата.

Считаме, че заповедта за издадена в съответствие с изискванията на закона, както и твърдим, че оценката, която е изготвена и утвърдена със заповедта, е напълно законосъобразна, с оглед разпоредбата на чл. 41, ал. 3 от ЗОС.

Не се противопоставям на искането за експертиза.

Няма да соча други доказателства.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.: Поддържам казаното от адвокат Й. Считам, че жалбата е неоснователна. Според мен оценката е правилна.

Нямам искания по доказателствата.

Не желая експертиза към настоящия момент.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

ДОПУСКА изготвянето на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да отговори на въпроса, поставен в жалбата.

ОПРЕДЕЛЯ депозит в размер на 200 лева, платими от жалбоподателите в 7-дневен срок от днешно съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по допуснатата експертиза А.Д., който да се уведоми след представяне по делото на платежен документ за платения депозит.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 26.05.2009 година от 10.10 часа, за която дата страните уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

Да се уведоми вещото лице Д., след внасяне на определения депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.15 часа.

 

 

             СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: