ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 18.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На осемнадесети октомври                    две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2059 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11.05 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Сион Груп 2014“ ЕООД се явява управителят С.Х..

За ответника- директор на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП Бургас не се явява представител, редовно уведомен.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от „Сион Груп 2014“ ЕООД против заповед за налагане на ПАМ № ОП-225-0326345/25.07.2017г., издадена от П.Г.Ж.- директора на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП Бургас за налагане принудителна административна мярка запечатване на търговски обект- магазин, находящ се в гр. Созопол за срок от 30 дни.

По делото е постъпила административната преписка.

Съдът УКАЗВА на страните, че следва да докажат фактите, на които основават своите искания или възражения. Ответникът следва да  установи обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на обжалвания акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, а жалбоподателят носи доказателствената тежест да установи фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Поддържам жалбата. В акта, който са ми направили пише 14 лева разлика в касата, а после се е получило явно печатна грешка и има някакви 1000 лева, които пари няма как да ги спечеля. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ намира приложените в административната преписка писмени доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените в административната преписка писмени доказателства. 

 

СЪДЪТ, с оглед изявлението на жалбоподателя и като счете делото за изяснено от фактическа страна

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Моля да бъде отменена обжалваната заповед.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: