ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 13.12.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На тринадесети декември                        две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2059 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 9:35 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Н.С.Д., редовно призован, се явява лично и с представител по пълномощие адвокат К., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

За ответника Г. И.Т., командир на отделение при ІІ РУ ОД МВР Бургас, редовно призован, се явява лично.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните и на пълномощника на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА:

Производството по делото е образувано по жалба против заповед за задържане рег.№434зз-503/23.10.2016г. издадена от Г. Т., командир на отделение при второ РУ ОДМВР Бургас,  на осн. чл.72, т.1 от ЗМвР.

 

АДВОКАТ К. – Поддържаме жалбата. Моля като доказателства да бъдат приети съдебномедицинско удостоверение, амбулаторен лист и фактура за платени разноски за медицински материали, с оглед на това, че към момента, в който е било задържано лицето, са му причинени и увреждания на здравето.

Други искания по доказателствата няма да имаме.

ОТВЕТНИКЪТ Т. – Оспорвам жалбата.

Госпожо съдия, свидетел съм при задържането и зная, че има талон, при който такива работи не са описан. Това, което представят днес е с дата 26.10.2016г., а задържането е извършено на 23.10.2016г. Има три дена и аз не знам какво и къде е правил през това време.

Предполагам, че талонът ще го има в помещението за задържане. По принцип задържано лице веднага се освидетелства, именно за да не се изпада в такива ситуации. Талонът за освидетелстване е от 23.10.2016г., което е денят на задържането.

Жалбоподателят Д. – Свидетелството е от 24.10.2016г., веднага след задържането ми и пускането ми от полицията. Аз бях упълномощил адвоката си да го вземе.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от жалбоподателя амбулаторен лист 009504/24.10.2016г. и съдебно-медицинско удостоверение № 284/26.10.2016г.

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка, а именно: заповед за задържане рег.№ 434зз-503/23.10.2016г., протокол за обиск от 23.10.2016г., декларация от 23.10.2016г. за запознаване с права при задържане, декларация за ползване на адвокатска защита, докладна записка от Т.Р.У. от 24.10.2016г. и докладна записка рег.№ 434р-15180/11.11.2016г. от В.Р.,

УКАЗВА на ответника, че най-късно в 14-дневен срок от днес следва да представи по делото доказателства, от които се установява основанието посочено в заповедта, а именно, че към момента на задържане на жалбоподателя е установено, че той държи в себе си наркотични вещества.

ДАВА възможност на ответника, в същия срок, да представи медицински талон от освидетелстване, проведено по негови твърдения в момента на привеждане в помещението за задържането.

 

Съдът като взе предвид и с оглед представените доказателства, че по време на задържането на жалбоподателя са присъствали и други служители на МВР счита, ръководен от служебното си начало, че по делото следва да бъдат разпитани в качеството на свидетели Г.Д.Д., посочен като свидетел в протокола за обиск на жалбоподателя и Т.Р.У., на длъжност ст.полицай ООР при ІІ РУ към ОД МВР Бургас, изготвил приложена по делото докладна записка, от която се установява, че същият е присъствал по време на проверката на жалбоподателя, предхождала неговото задържане. Двамата свидетели да се призоват за следващото съдебно заседание по месторабота. Ето защо

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА да разпит в качеството на свидетели Г.Д.Д., и Т.Р.У. на длъжност ст.полицай ООР при ІІ РУ към ОД МВР Бургас, които да се призоват за следващото съдебно заседание по месторабота.

ДАВА възможност на жалбоподателя в 14-дневен срок от днес да изчерпи исканията си във връзка с твърденията изложени в жалбата.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 31.01.2017 от 11.55ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се призоват двамата свидетелите служебно допуснати от съда.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 9.49 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: